اطلاعیه

طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی

کد محصول BR282

تعداد صفحات: ۲۳۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه    ۱۲
۱-۱ موضوعنامه ۱۳
۱-۲ سخن نگارنده ۱۴
۱-۳ تاریخچه اتومبیل ۱۴
۱-۴ انواع اتومبیل بر اساس طراحی ۱۶
۱-۵ آشنایی عمومی با ماشینهای باگی  ۲۳

فصل دوم: سیستم شاسی و اسکلت  ۲۶
۲-۱ پیشگفتار ۲۷
۲-۲ انواع شاسی  ۲۹
۲-۲-۱ شاسی مستقل    ۲۹
۲-۲-۲ شاسی نیمه جدانشدنی  ۳۱
۲-۲-۳ شاسی نردبانی  ۳۲
۲-۲-۴ شاسی صفحه ای ۳۳
۲-۲-۵ شاسی لوله ای  ۳۴
۲-۲-۶ شاسی ستون فقراتی ۳۳
۲-۲-۷ شاسی یکپارچه ۳۵
۲-۲-۸ شاسی مستفد در باگی ۳۶
۲-۳ سیستم تعلیق ۴۰
۲-۴ انواع سیستمهای تعلیق ۴۲
۲-۴-۱ سیستم تعلیق مستقل ۴۳
۲-۴-۱-۱ سیستم تعلیق مستقل پاندولی  ۴۵
۲-۴-۱-۲ سیستم تعلیق مستقل یک مفصلی  ۴۶
۲-۴-۱-۳ سیستم تعلیق مستقل عقب با اهرم دو شاخه ای  ۴۷
۲-۴-۱-۴ سیستم تعلیق مستقل هیدرو استاتیک  ۵۰
۲-۴-۱-۵ سیستم تعلیق مستقل هیدرو پنوماتیک ۵۲
۲-۴-۲ انواع سیستم تعلیق در محور جلو  ۵۳
۲-۴-۲-۱ طبق دار ۵۶
۲-۴-۲-۲ تلسکوپی – مک فرسون ۵۷
۲-۴-۲-۳ طولی ۵۹
۲-۴-۳ تعلیق نیمه مستقل دو دیون ۶۱
۲-۴-۴سیستم های تعلیق ویژه ۶۲
۲-۴-۵ سیستمهای تعلیق ثابت  ۶۴
۲-۴-۶ سیستم تعلیق مستفد در باگی ها ۶۶
۲-۵ ارتعاش گیرها ۶۶
۲-۵-۱  فنرهای تخت ۶۷
۲-۵-۲  فنرهای پیچشی ۶۷
۲-۵-۳  میله های پیچشی  ۶۸
۲-۵-۴  فنرهای بادی ۶۸
۲-۵-۵ اساس کار ارتعاش گیرها ۷۰
۲-۵-۶ ستون – پایه و میل موج گیر۷۴
۲-۵-۷ لزوم استفاده از کمک فنر۷۵
۲-۵-۸ اساس کار کمک فنر۷۵
۲-۵-۹ انواع کمک فنر۷۶
۲-۵-۹-۱ تلسکوپی هیدرولیکی۷۶
۲-۵-۹-۲ گازی۷۷
۲-۵-۹-۳ شیطانکی۷۷
۲-۵-۹-۴ نواری۷۸
۲-۵-۹-۵ اصطکاکی۷۸
۲-۵-۹-۶ پره دار۷۸
۲-۵-۹-۷ روغنی گازی۷۸
۲-۵-۹-۸ هوایی۷۹
۲-۵-۹-۹ روغنی گازی در سیستم هیدروپنوماتیکی۷۹
۲-۵-۹-۱۰ وزنه ای۷۹
۲-۶ عیب یابی کمک فنر ۸۰

فصل سوم : سیستم تولید و انتقال قدرت ۸۲
۳-۱ تولید قدرت ۸۳
۳-۱-۱ انواع موتور۸۳
۳-۱-۱-۱ موتورهای احتراق داخلی  ۸۴
۳-۱-۱-۱-۱ انواع موتورهای اس اس   ۸۴
۳-۱-۱-۱-۲ موتورهای چهارزمانه  ۸۴
۳-۱-۱-۱-۳ موتورهای دوزمانه  ۸۷
۳-۱-۱-۱-۴ فرایندهای موتورهای دورانی  ۸۸
۳-۱-۱-۱-۴-۱ مکش۹۰
۳-۱-۱-۱-۴-۲ تراکم۹۰
۳-۱-۱-۱-۴-۳ احتراق۹۰
۳-۱-۱-۱-۴-۴ تخلیه۹۱
۳-۱-۲ سیلندر۹۵
۳-۱-۳ محفظه لنگ ۹۵
۳-۱-۴ پیستون۹۵
۳-۱-۵ شاتون۹۶
۳-۱-۶ میل لنگ۹۸
۳-۱-۷ یاتاقانهای ثابت۹۹
۳-۱-۸ یاتاقانهای متحرک۹۹
۳-۱-۹ تشریح ساده سایر قطعات۹۹
۳-۱-۹-۱ رادیاتور۱۰۰
۳-۱-۹-۲ ترموستات۱۰۰
۳-۱-۹-۳ کویل۱۰۰
۳-۱-۹-۴ دلکو۱۰۰
۳-۱-۹-۵ وایر شمع ۱۰۰
۳-۱-۹-۶ شمع ۱۰۱
۳-۱-۹-۷ دینام۱۰۱
۳-۱-۱۰ موتورهای دیزلی۶ زمانه ۱۰۲
۳-۱-۱۱ موتورهای انژکتوری۱۰۴
۳-۱-۱۲ تقویت کننده های موتور۱۰۴
۳-۱-۱۲-۱ توربوشارژ۱۰۵
۳-۱-۱۲-۲ سوپر شارژر۱۱۲
۳-۲ انتقال قدرت ۱۱۵
۳-۲-۱ کوپلینگها۱۱۵
۳-۲-۱-۱ کوپلینگهای سخت۱۱۵
۳-۲-۱-۲ کوپلینگهای پوسته ای ۱۱۶
۳-۲-۱-۳ کوپلینگهای فلانچی۱۱۶
۳-۲-۱-۴ کوپلینگهای انعطلف پذیر۱۱۷
۳-۲-۱-۵ کوپلینگهای توربوفلکس۱۱۷
۳-۲-۱-۶ کوپلینگهای شبکه ای۱۱۸
۳-۲-۱-۷ کوپلینگهای چرخ دنده ای۱۱۸
۳-۲-۱-۸ کوپلینگهای فکی۱۱۹
۳-۲-۱-۹ کوپلینگهای رولکس۱۱۹
۳-۲-۱-۱۰ کوپلینگهای آکاردئونی۱۲۰
۳-۲-۱-۱۱ کوپلینگهای پارافلکس۱۲۰

۳-۲-۱-۱۲ کوپلینگهای رادیال – متغیر زاویه ای۱۲۰
۳-۲-۲ کلاچ ها۱۲۰

۳-۲-۲-۱ کلاچ های یک صفحه ای۱۲۱
۳-۲-۲-۲ کلاچ های چند صفحه ای۱۲۱
۳-۲-۲-۳ کلاچ های مخروطی ۱۲۱
۳-۲-۲-۴ کلاچ های اتوماتیک ۱۲۲
۳-۲-۲-۵ کلاچ های ایمنی ۱۲۲
۳-۲-۲-۶ کلاچ های سانتریفوژ ۱۲۲
۳-۲-۲-۷ کلاچ های یک جهته ۱۲۲
۳-۲-۲-۸ کلاچ ها قطع و وصل شونده الکتریکی۱۲۲
۳-۲-۲- ۹کلاچ ها قطع و وصل شونده هیدرولیکی پنوماتیکی۱۲۳
۳-۲-۳ جنس کلاچ و ترمزها ۱۲۴
۳-۲-۴ انتخاب کوپلینگ۱۲۵
۳-۲-۵ سیستم انتقال قدرت دو کلاچه ۱۲۶
۳-۲-۶ چگونگی کارکرد دنده های خودرو ۱۲۷
۳-۲-۷ جعبه دنده ۱۳۲
۳-۲-۸ گیربکس اتوماتیک ۱۳۷
۳-۲-۸-۱ تشریح مکانیزم گیربکس اتوماتیک ۱۴۱
۳-۲-۹ باندها و کلاچ ها ۱۴۶
۳-۲-۱۰ سیستم هیدرولیک پمپ و گاورنر۱۴۷
۳-۳ گرداننده نهایی خودرو ۱۵۰
۳-۳-۱ دیفرانسیل۱۵۰
۳-۳-۱-۱ انواع دیفرانسیل در خودروها ۱۵۱
۳-۳-۱-۱-۱ ساده۱۵۲
۳-۳-۱-۱-۲ چهارچرخ محرک۱۵۲
۳-۳-۱-۱-۳ کمک دار۱۵۳
۳-۳-۱-۱-۴ خورشیدی۱۵۴

فصل پنجم : سیستم فرمان ۱۵۶
۵-۱ زوایای هندسی۱۵۷
۵-۱-۱ زاویه تو این ۱۵۷
۵-۱-۲ تو اوت۱۵۸
۵-۱-۳ کمبر۱۵۹
۵-۱-۴ کستر۱۶۱
۵-۱-۵ محور چرخش چرخ جلو کینگ پین ۱۶۲

۵-۲ هندسه فرمان۱۶۳
۵-۳ فرمان۱۶۴
۵-۳-۱ انواع فرمان۱۶۴

فصل ششم : سیستم ترمز ۱۶۶
۶-۱ انواع ترمز۱۶۷
۶-۱-۱ ترمز کفشکی ۱۶۷
۶-۱-۱-۱ انواع کفشک بندی۱۶۷
۶-۱-۱-۱-۱ نوع ساده۱۶۸
۶-۱-۱-۱-۲ نوع دوبل یک طرفه۱۶۸
۶-۱-۱-۱-۳ نوع دوبل دو طرفه۱۶۸
۶-۱-۱-۱-۴ نوع سروی کامل۱۶۸
۶-۱-۱-۲ جنس لنت ۱۶۹
۶-۱-۲ ترمز دیسکی۱۷۰
۶-۱-۲-۱ روش کار ترمز دیسکی۱۷۱
۶-۲ هواگیری ترمزها۱۷۳
۶-۳ بوستر۱۷۴
۶-۴ ترمز ABS 176
۶-۵ سیستم ترمز ماشین باگی۱۷۷

فصل هفتم : متعلقات و سیستمها انجام حرکت ۱۷۹
۷-۱ چرخها و تیوپ۱۸۰
۷-۲ باد تایر ۱۸۰
۷-۳ کیسه های هوا۱۸۵

فصل هشتم : نگهداری۱۹۲
۸-۱ انتخاب بهترین روغن باگی۱۹۳
۸-۲ انتخاب بهترین روغن موتور ۱۹۴
۸-۳ انتخاب بهترین روغن ترمز۱۹۵
۸-۴ انتخاب بهترین مایع خنک کننده ۱۹۶
۸-۵ انتخاب بهترین روغن دنده۱۹۷
۸-۶ نکات مهم در نگهداری ماشینهای باگی ۱۹۹

فصل نهم : پیوست و منابع ۲۰۳
۹-۱ پیوست ۲۰۴
۹-۱-۱ پیوست اول- تعریفنامه ۲۰۴
۹-۱-۲ پیوست دوم- عکسهای نمونه ۲۰۶
۹-۱-۳ پیوست سوم- جداول ۲۱۷

۹-۲- منابع ۲۲۷
۹-۲-۱ لاتین۲۲۷
۹-۲-۲ فارسی ۲۲۷
۹-۲-۳ اینترنت۲۲۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.