بررسی انواع سیستم های بارکد و بارکد خوان

کد محصول BR277

تعداد صفحات: ۹۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده     ٢

فصل ١ :آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار     ٣

            ١-١  : نوارهای مغناطیس     ۴

            ٢-١  : شناسایی نوری الفبا     ۴

            ٣-١  : فرکانس رادیوی     ۵

            ۴-١  : تشخیص صوت     ۶

            ۵-١  : بینایی مصنوعی     ۶

            ۶-١  : کارتهای هوشمند   ٧

            ٧-١  : بارکد   ٧

            ٨-١  : برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار    ٨

فصل ٢ :بارکد    ٩

            ١-٢  : تعریف بارکد    ٩

            ٢-٢   :تاریخچه بارکد    ٩
٣-٢   :ضرورت استفاده از بارکد   ١٢
١-٣-٢   : سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد   ١٢
٢-٣-٢   : سیستم بارکد امروزى چگونه شروع به کار کرد   ١٣
۴-٢  : فواید بارکد کردن   ١۶
۵-٢  : انواع مختلف روشهای کدگذاری   ١٨
۶-٢  : انواع بارکد   ١٨
١-۶-٢   : بارکد خطی   ١٨
الف  : بارکد رقمی   ١٩
ب  : بارکد  ALPHANUMERIC ٢٠
١-۶-٢  : بارکد دوبعدی   ٢٠
٧-٢   : چاپ بارکد   ٢١
٨-٢  : معرفی انواع بارکد   ٢٢
١-٨-٢    UPC/EAN   : ٢٢
١-١-٨-٢    :  بارکد ١٣  EAN ٢٢
الف   : تاریخچه  ١٣  EAN     ٢٣
ب  : محاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم)   ٢۴
ج   : ساختار بارکد ١٣  EAN     ٢۴
٢-٨-٢   :  ٣٩   Code ٢٨
٣-٨-٢   :  ١٢٨    Code٢٩
١-٣-٨-٢   :  ساختار بارکد ١٢٨    Code٣٠
٢-٣-٨-٢   :  نحوه محاسبه رقم کنترل    ٣١
۴-٨-٢        Interleaved 2 of 5  :        ٣٢
۵-٨-٢        PDF417   :        ٣٣
٩-٢  : بارکدها چگونه خوانده می شوند    ٣٣
١٠-٢   : بارکد خوانها   ٣۴
١-١٠-٢   :  بارکدخوانهای ثابت   ٣۴
٢-١٠-٢   :  بارکدخوانهای سیار دسته ای   ٣۵
٣-١٠-٢   :   بارکدخوانهای سیار بی سیم   ٣۶
١١-٢   :  اسکنر چکونه کار می کند   ٣۶
١٢-٢     :  کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است   ٣٧
١٣-٢   :  آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است   ٣٨
١۴-٢  :  چاپ بارکد   ٣٩
١۵-٢   :  استفاده از بارکد در هر کجا   ٣٩
١-١۵-٢   :  کارخانجات   ٣٩
٢-١۵-٢  :   حمل و نقل   ٣٩
٣-١۵-٢  :   فروشگاهها   ۴٠
۴-١۵-٢  :   مراکز درمانی   ۴٠
١۶-٢    :   تکنولوژی های جدید بارکد   ۴٠

فصل ٣  : جدید ترین جانشین بارکد   ۴٣
١-٣RFID   :     )تشخیص هویت رادیویی   ( ۴۵
٢-٣    :  برخی کابردهای     RFID۴۵
٣-٣   :  انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های     RFID۴٧
۴-٣   :  دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها    ۴٧
۵-٣  :  ساختار     RFID۴٩
۶-٣      :  اجزای تگ   ۴٩
٧-٣     :  اجزای سیستم RFIDغیرفعال   ۴٩
٨-٣ :  آنتن   ۵١
٩-٣  :  ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال   ۵١
١٠-٣  :  فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی   ۵٢
١١-٣   :  کنترل کیفیت   ۵٣
١٢-٣    :  کاربردهای عمده RFIDها    ۵٣
١٣-٣   :  فرایند پرینت برچسب   ۵۴
١۴-٣   :  پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها    ۵۴
١۵-٣   :  برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند   ۵۵
١۶-٣  :  مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ   ۵٧
١٧-٣  :  مزیت RFID نسبت به بارکدها   ۵٨
١٨-٣   :  دیگر کاربردهای امنیتی   ۵٩
١-١٨-٣  :  انبارداری و ردیابی کالا   ۵٩
٢-١٨-٣  :  حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل   ۶٠
٣-١٨-٣  :   حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی   ۶٠
۴-١٨-٣   :   باربری   ۶١
۵-١٨-٣  :   خودروسازی   ۶١
۶-١٨-٣   :   فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها   ۶١
٧-١٨-٣   :   حریم خصوصی افراد   ۶٢
١٩-٣  :  فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه   ۶٣
٢٠-٣  :  دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود   ۶۴
٢١-٣   :  معایب     RFID۶۵
فصل  ۴   :  نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی   ۶٨
١- ۴  :  گستره استفاده    ۶٩
٢- ۴    :   قالب ژنتیک   ٧٠
ضمیمه ١  :  نمونه ای از طراحی بارکد   ٧٢
ضمیمه ٢  :  نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد   ٧۵
ضمیمه ٣  :  جدول کد  EAN•UCC    مربوط به کشور های مختلف   ٧٧
ضمیمه ۴  :  جدول انواع   بارکد ها ٨٠
ضمیمه ۵:  ا   شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع  :       ٨۶