بررسی کیفیت برق در شبکه توزیع (Power Quality)

متن کامل مقاله موجود نیست

فهرست مطالب

فصل اول: مفاهیم و تعاریف
۱-۱- مقدمه  ۱
۱-۲- تعریف کیفیت برق  ۳
۱-۳- کیفیت ولتاژ  ۵
۱-۴- رده بندی عمومی مسائل کیفیت توان  ۵
۱-۵- گذرا  ۸
۱-۶ تغییرات بلند مدت ولتاژ  ۹
۱-۷- تغییرات کوتاه مدت ولتاژ  ۱۰
۱-۸- عدم تعادل ولتاژ  ۱۱
۱-۹- اعوجاج در شکل موج  ۱۳
۱-۱۰- نوسان ولتاژ  ۱۳
۱-۱۱- تغییرات فرکانس قدرت ۱۴

فصل دوم : پدیده های گذرا
۲-۱- مقدمه  ۱۶
۲-۲- اضافه ولتاژهای گذرا  ۱۶
۲-۳- انواع موج ضربه ای با انرژی زیاد  ۲۰
۲-۴- اصول حفاظتی در مقابل حالات گذرا  ۲۱
۲-۵- تجهیزات مناسب پیشنهادی برای حفاظت …. ۲۳
۲-۶- توصیه ها و راهکارهای اجرایی در مقابله …. ۲۴

فصل سوم : فلش و قطعی ولتاژ
۳-۱- مقدمه  ۳۳
۳-۲- علل ایجاد منش ولتاژ ۳۴
۳-۳- تخمین مشخصه ها مختلف فلش ولتاژ  ۳۴
۳-۷- رابطه بین فلش ولتاژ و عملکرد تجهیزات  ۴۰
۳-۸- اصول اساسی حفاظت در مقابل فلش ولتاژ  ۴۶

فصل چهارم : تغییرات بلند مدت ولتاژ عدم تعادل ولتاژ و تغییرات فرکانس
۴-۱- تغییرات بلند مدت ولتاژ  ۵۱
۴-۲- عدم تعادل ولتاژ  ۵۴
۴-۳- تغییرات فرکانس ۵۸

فصل پنجم: نوسان ولتاژ (فلیکر)
۵-۱- تشریح پدیده نوسان ولتاژ  ۶۳
۵-۲- عوامل بوجود آورنده فلیکر ولتاژ ۶۴
۵-۳-مشخصه های یک نوسان ولتاژ نمونه  ۶۵
۵-۵ مبانی فلیکر متر IEC  ۶۷
۵-۶- ارزیابی شاخص کوتاه مدت شدت فلیکر  ۶۹
۵-۷- ارزیابی شاخص بلند مدت شدت فلیکر  ۶۹
۵-۱۱- حدود مجاز فلیکر در سطوح مختلف ولتاژ ۷۰
۵-۱۲- حدود مجاز برای تغییرات سریع ولتاژ  ۷۱
۵-۱۴- نکاتی در خصوص اندازه گیری فلکیر  ۷۳
۵-۱۵- راه اندازهای موتورها  ۷۳

فصل ششم : هارمونیکها
۶-۱- شناخت و بررسی مقدماتی هارمونیکها  ۷۷
۶-۲- منابع تولید هارمونیک  ۸۲
۶-۳- اثر اعوجاج هارمونیکی بروی عملکرد تجهیزات و… ۸۴
۶-۴- پاسخ سیستم قدرت به منابع هارمونیکی  ۸۵
۶-۵- شناسایی محل منابع هارمونیکی  ۹۱
۶-۶- مبانی کنترل هارمونیک ها  ۹۲
۶-۹- مقررات برخی از کشورها در رابطه …. ۹۴
۶-۱۰- استاندارد مجاز هارمونیک ها در شبکه برق ایران  ۹۷
۶-۱۲- هارمونیک های میانی  ۱۰۴

فصل هفتم : قابلیت اطمینان
۷-۱- مقدمه  ۱۰۵
۷-۲- انواع ساختار شبکه های توزیع  ۱۰۷
۷-۳- انواع شبکه های توزیع از نظر ساختمان  ۱۱۴
۷-۴- قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع  ۱۱۵

فصل هشتم : نکاتی در خصوص اندازه گیری کیفیت برق ، بازرسی و اطمینان از کیفیت آن
۸-۱- مقدمه  ۱۲۱
۸-۲- نیاز به مونیتورینگ در مسله کیفیت برق  ۱۲۱
۸-۳- مشخصات تجهیزات مشترکین و تاثیر کیفیت  ۱۲۵
۸-۴- تجهیزات مونیتورینگ کیفیت برق  ۱۳۲
۸-۵- چگونگی انتخاب ترانسیوسرها  ۱۳۴
۸-۶- تغذیه وسایل اندازه گیری   ۱۴۵
۸-۷- روشهای کاربرد دستگاههای مونیتورینگ  ۱۴۶
۸-۸- محل اندازه گیری و دریافت اطلاعات  ۱۵۱
۸-۹- نحوه اتصال مونیتورینگ کیفیت برق  ۱۵۵
۸-۱۰- آستانه های اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات  ۱۵۷
۸-۱۱- طول دوره مونیتورینگ  ۱۶۲
۸-۱۲- تفسیر نتایج مونیتورینگ  ۱۶۳