اطلاعیه

اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه پست فشارقوی

کد محصول BR264

تعداد صفحات: ۲۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه
۱-۱-مقدمه ۲
۲-۱-تعاریف و اصطلاحات ۷

فصل دوم: اصول طراحی پستهای فشار قوی و معیارهای طراحی بهینه ۱۰
۱-۲-اصول طراحی پستهای فشار قوی ۱۱
۲-۲-انواع طراحیها ۱۴
۳-۲-معیارهای طراحی بهینه و اعمال این ضوابط در طراحی پست ۱۵
۱-۳-۲-ارتباط بهینگی و شرایط بهره برداری ۱۵
۲-۳-۲-ارتباط بهینگی و موقعیت پست ۱۷
۳-۳-۲-ارتباط بهینگی ومسایل زیست محیطی ۱۷
۴-۳-۲-ارتباط بهینگی و امکان توسعه پست ۱۸
۵-۳-۲-ارتباط بهینگی و نیروی انسانی ۱۹
۶-۳-۲-ارتباط بهینگی و تعمیرات و نگهداری ۱۹
۷-۳-۲-ارتباط بهینگی و سرمایه گذاری اولیه ۲۰
۸-۳-۲-ارتباط بهینگی و هزینه های دوران بهره برداری ۲۱
۹-۳-۲-ارتباط بهینگی و ایمنی ۲۳
۱۰-۳-۲-ارتباط بهینگی و طرحها و مشخصات فنی سیستم های مختلف پست ۲۴

فصل سوم : انواع پستها ۲۶
۱-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس سطح ولتاژ ۲۷
۲-۳-تقسیم بندی پستها بر اساس وظیفه ای که در شبکه دارند ۲۷
۳-۳-تقسیم بندی پستها از نظر نحوه نصب ۲۸
۱-۳-۳- انواع پستهای باز ۲۸
۲-۳-۳-انواع پستهای بسته ۲۹
۳-۳-۳-پستهای ترکیبی ۲۹
۴-۳-۳-پستهای سیار ۲۹
۴-۳-انواع پستها از نظر آرایش شینه بندی  ۲۹
۱-۴-۳-مزایا و معایب آرایشهای مختلف شینه بندی ۳۱
۱-۱-۴-۳-شینه ساده ۳۱
۲-۱-۴-۳-شینه اصلی و فرعی ۳۲
۳-۱-۴-۳-شینه دوبل ۳۴
۴-۱-۴-۳-شینه دوبل اصلی با شینه فرعی ۳۵
۵-۱-۴-۳-شینه دوبل دوکلیدی ۳۶
۶-۱-۴-۳-شینه یک ونیم کلیدی ۳۶
۷-۱-۴-۳-شینه حلقوی ۳۷
۲-۴-۳- بررسی مقایسه ای برای انتخاب شینه بندی بهینه[۹] ۳۹
۳-۴-۳-نگاه آماری به وضعیت شینه بندی های موجود در پست های ۲۳۰و۴۰۰کیلوولت ایران ۴۳
۴-۴-۳-آرایش پیشنهادی برای شینه بندی پستها ۴۴

فصل چهارم: انتخاب محل پست و جانمایی تجهیزات ۴۵
۱-۴-انتخاب محل پست ۴۶
۲-۴-جانمایی تجهیزات پست ۴۹
۱-۲-۴-تاثیر نوع شینه ها و سکسیونرها در آرایش فیزیکی تجهیزات ۵۲
۲-۲-۴-ترتیب و نحوه نصب تجهیزات ۵۴
۳-۲-۴-محل احداث ساختمانها و جاده های ارتباطی ۵۵

فصل پنجم: انتخاب تجهیزات پست ۵۷
۱-۵-انتخاب ترانسفورماتور قدرت ۵۸
۲-۱-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور قدرت ۵۹
۱-۲-۱-۵-نوع ترانسفورماتورقدرت ۶۰
۲-۲-۱-۵-سیستم خنک کنندگی ترانسفورماتور ۶۲
۳-۲-۱-۵-تلفات ترانسفورماتور ۶۴
۴-۲-۱-۵-توان نامی سیم پیچهای ترانسفورماتور ۶۴
۵-۲-۱-۵-ولتاژ نامی سیم پیچ ۶۵
۶-۲-۱-۵-نحوه اتصالات سیم پیچها و گروه برداری ۶۵
۷-۲-۱-۵-تنظیم ولتاژ و مشخصات تپ چنجر ۶۶
۸-۲-۱-۵-تاثیر زمین نمودن نوترال در عایق بندی ۶۷
۹-۲-۱-۵-حداکثر ولتاژ هر یک از سیم پیچها ۶۷
۱۰-۲-۱-۵-تعیین سطوح عایقی داخلی و خارجی و نوترال ۶۸
۱۱-۲-۱-۵-میزان افزایش مجاز درجه حرارت روغن وسیم پیچ ۶۸
۱۲-۲-۱-۵-امپدانس ولتاژ و امپدانس اتصال کوتاه ۶۸
۱۳-۲-۱-۵-میزان مجاز صدا ۶۹
۱۴-۲-۱-۵-مقادیر جریانهای اتصال کوتاه سیستم ۶۹
۱۵-۲-۱-۵-اضافه بار در ترانسفورماتور ۷۰
۱۶-۲-۱-۵-استفاده از محفظه کابل در طرف فشار ضعیف ۷۰
۲-۵-انتخاب ترانسفورماتور جریان ۷۰
۱-۲-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتورجریان ۷۱
۲-۲-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتورجریان ۷۲
۱-۲-۲-۵-نوع ترانسفورماتورجریان ۷۲
۲-۲-۲-۵-حداکثر ولتاژ سیستم   ۷۳
۳-۲-۲-۵-سطوح عایقی ۷۴
۴-۲-۲-۵-فاصله خزشی مقره ۷۴
۵-۲-۲-۵-جریان نامی اولیه ۷۴
۶-۲-۲-۵-جریان نامی ثانویه ۷۵
۷-۲-۲-۵-نسبت تبدیل ۷۵
۸-۲-۲-۵-جریان نامی حرارتی کوتاه مدت ۷۶
۹-۲-۲-۵-جریان نامی دایمی حرارتی ۷۶
۱۰-۲-۲-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۷۶
۱۱-۲-۲-۵-ظرفیت نامی خروجی ۷۷
۱۲-۲-۲-۵-کلاس دقت ۷۷
۳-۵-انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۸۰
۱-۳-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ ۸۰
۲-۳-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور ولتاژ ۸۱
۱-۲-۳-۵-نوع ترانسفورماتورولتاژ ۸۱
۲-۲-۳-۵-حداکثر ولتاژ سیستم   ۸۳
۳-۲-۳-۵-سطوح عایقی ۸۴
۴-۲-۳-۵-فاصله خزشی مقره ۸۴
۵-۲-۳-۵-ولتاژ نامی ثانویه ۸۴
۶-۲-۳-۵-ضریب ولتاژ نامی [۹] ۸۵
۷-۲-۳-۵-مشخصات خازن ترانسفورماتور ولتاژ خازنی ۸۶
۸-۲-۳-۵-محدودیت افزایش درجه حرارت ۸۷
۹-۲-۳-۵-ظرفیت خروجی ۸۸
۱۰-۲-۳-۵-کلاس دقت[۲۲] ۸۸
۴-۵-انتخاب  ترانسفورماتور زمین- کمکی ۸۹
۱-۴-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت  ترانسفورماتورزمین-کمکی[۱۴] ۸۹
۲-۴-۵-معیارهای انتخاب بهینه ترانسفورماتور زمین-کمکی ۹۰
۱-۲-۴-۵-نوع ترانسفورماتور زمین –کمکی ۹۲
۲-۲-۴-۵-سیستم خنک کننده ۹۲
۳-۲-۴-۵-ظرفیت نامی ۹۲
۴-۲-۴-۵-مقدار نامی ولتاژ سیم پیچ ها ۹۳
۵-۲-۴-۵-حداکثر ولتاژ سیم پیچ ها ۹۳
۶-۲-۴-۵-امپدانس ولتاژ[۹] ۹۴
۷-۲-۴-۵-استقامت عایقی بوشینگ ها و ترمینال های فاز و نقطه صفر سیم پیچ اولیه ۹۴
۸-۲-۴-۵-افزایش دما پس از بارگذاری جریان کوتاه مدت ۹۵
۹-۲-۴-۵-افزایش دمای مجاز ۹۵
۱۰-۲-۴-۵-تپ چنجر ۹۶
۱۱-۲-۴-۵-فاصله خزشی بوشینگها ۹۶
۱۲-۲-۴-۵-سطح صدا ۹۷
۱۳-۲-۴-۵-ترمینال بندی طرف اولیه وثانویه ۹۷
۵-۵-انتخاب کلید قدرت ۹۷
۱-۵-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه کلید قدرت ۹۸
۲-۵-۵-معیارهای انتخاب بهینه کلید قدرت ۱۰۰
۱-۲-۵-۵-نوع کلید ۱۰۰
۲-۲-۵-۵-نوع مکانیسم قطع و وصل ۱۰۱
۳-۲-۵-۵-ولتاژ نامی ۱۰۴
۴-۲-۵-۵-سطوح عایقی نامی ۱۰۴
۵-۲-۵-۵-جریان نامی ۱۰۴
۶-۲-۵-۵-جریان نامی قطع اتصال کوتاه ۱۰۵
۷-۲-۵-۵-جریان نامی قطع شارژ خط ۱۰۶
۸-۲-۵-۵-جریان نامی قطع بار اندوکتیو ۱۰۶
۹-۲-۵-۵-ضریب افزایش ولتاژ فاز سالم ۱۰۶
۱۰-۲-۵-۵-جریان نامی اتصال کوتاه وصل ۱۰۷
۱۱-۲-۵-۵-مدت زمان تحمل اتصال کوتاه ۱۰۷
۱۲-۲-۵-۵-زمان قطع نامی ۱۰۷
۶-۵-سکسیونر و تیغه زمین ۱۰۸
۱-۶-۵-اطلاعات مورد نیاز جهت انتخاب بهینه سکسیونر ۱۰۹
۲-۶-۵-معیارهای انتخاب بهینه سکسیونر ۱۰۹
۱-۲-۶-۵-نوع سکسیونر یا تیغه های زمین ۱۰۹
۲-۲-۶-۵-نوع مکانیسم عملکرد ۱۱۰
۳-۲-۶-۵-ولتاژ نامی ۱۱۱
۴-۲-۶-۵-سطوح عایقی نامی ۱۱۲
۵-۲-۶-۵-جریان نامی (فقط برای سکسیونر) ۱۱۲
۶-۲-۶-۵-جریان نامی اتصال کوتاه ۱۱۲
۷-۲-۶-۵-جریان نامی وصل اتصال کوتاه(فقط برای تیغه های زمین) ۱۱۳
۸-۲-۶-۵-مدت زمان تحمل جریان اتصال کوتاه ۱۱۳
۹-۲-۶-۵-نیروی مکانیکی نامی ترمینالها ۱۱۳

فصل ششم : سیستمهای حفاظتی پست ۱۱۴
۱-۶-سیستم زمین ۱۱۵
۱-۱-۶-اطلاعات موردنیاز برای طراحی سیستم زمین ۱۱۶
۲-۱-۶-آزمونهای زمین پست ۱۱۸
۳-۱-۶-موارد مهم در آزمونهای سیستم زمین ۱۲۰
۴-۱-۶-پارامتر ها و موارد حائز اهمیت در طراحی بهینه سیستم زمین ۱۲۲
۱-۴-۱-۶-انتخاب هادی زمین و میله های زمین ۱۲۲
۲-۴-۱-۶-اتصال تجهیزات به زمین  ۱۲۲
۳-۴-۱-۶-محاسبه جریان اتصال کوتاه وحداکثرجریان شبکه زمین ۱۲۳
۴-۴-۱-۶-ولتاژانتقالی ونقاط خطرناک ۱۲۵
۵-۴-۱-۶-تداخل با کبلهای مخابراتی و کنترل ۱۲۶
۶-۴-۱-۶-اتصال زمین سیستم تغذیه فشار ضعیف ۱۲۶
۵-۱-۶-نصب سیستم زمین ۱۲۶
۶-۱-۶-روش قدم به قدم طراحی ۱۲۸
۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۶
۱-۲-۶-سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۸
۱-۱-۲-۶-اطلاعات مورد نیاز جهت طراحی سیستم حفاظت از صاعقه ۱۳۹
۲-۱-۲-۶-سیستم حفاظتی پست با استفاده از روش الکتریکی-هندسی[۹] ۱۳۹
۳-۱-۲-۶-حداکثر ولتاژ قابل تحمل توسط پست ۱۴۱
۴-۱-۲-۶-امپدانس موجی ۱۴۱
۵-۱-۲-۶-محاسبه جریان بحرانی  وفاصله جذب بحرانی S ۱۴۱
۶-۱-۲-۶-محاسبه ارتفاع هادیهای حفاظتی ۱۴۲
۷-۱-۲-۶-حفاظت در مقابل صاعقه هایی که در خارج از سطح محاط
دو هادی حفاظتی فرود می آیند ۱۴۴
۸-۱-۲-۶- استقامت مکانیکی وحرارتی هادیهای حفاظتی و میله های برقگیر ۱۴۷
۲-۲-۶-برقگیر و محل نصب آن ۱۴۸
۱-۲-۲-۶-انواع برقگیر[۱۸] ۱۴۸
۲-۲-۲-۶-مقایسه اجمالی بین برقگیرهای ZnO و برقگیرهای مرسوم ۱۵۰
۳-۲-۲-۶-محل نصب برقگیر ۱۵۰
۳-۶-سیستم حفاظتی و رله گذاری ۱۵۲
۱-۳-۶-اصول اساسی در رله گذاری حفاظتی ۱۵۳
۲-۳-۶-سیستمهای حفاظتی معمول[۹] ۱۵۳
۳-۳-۶-معیارهای طراحی بهینه سیستم حفاظت ورله گذاری ۱۶۰
۱-۳-۳-۶-حفاظت خطوط انتقال ۱۶۱
۲-۳-۳-۶-حفاظت شینه ۱۶۵
۳-۳-۳-۶-حفاظت ترانسفورماتور ۱۶۷

فصل هفتم: نمونه طراحی ۱۷۲
۱-۷-مشخصات مفروض برای پست ۱۷۳
۲-۷-انتخاب تجهیزات ۱۷۴
۳-۷-طراحی سیستمهای  ۱۸۷
۴-۷-روش قدم به قدم طراحی جانمایی تجهیزات ۱۹۰

فصل هشتم: بهره برداری  ۱۹۵
۱-۸-مشخصات فنی پست مذکور ۱۹۶
۲-۸-طریقه بهره برداری ۱۹۹
۳-۸-دستورالعمل عملیاتی و و بهره برداری پست های انتقال و فوق توزیع ۲۰۲
۴-۸-دستورالعمل بازدید اپراتور از برخی از تجهیزات پست ۲۱۴
۵-۸-قواعد اساسی ایمنی ۲۱۵
منابع

پیوستها ۲۱۷
پیوست ۱:سیستم آلارمهای حفاظتی ۲۱۸
پیوست ۲: نقشه های سیستم های حفاظتی و ارتینگ و … ۲۲۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.