شناخت و اصول کار برقگیرها

کد محصول BR252

تعداد صفحات: ۷۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

پیشگفتار
مقدمه
فصل اول
تعریف سیستم برقگیر
برقگیر یا رسانای آذرخش

فصل دوم
ایمنی حفاظت
ضرورت استفاده از برقگیرها
اساس کار دستگاه LCM
سیستم های حفاظت صاعقه
بررسی برقگیرهای اکسید فلزی
سیستم های حفاظتی جایگزین

فصل سوم
انتخاب مشخصات مناسب برقگیرها
تعاریف لازم به منظور مشخصات مناسب برقگیرها
امتحان مناسب برقگیر به منظور اضافه ولتاژهای موقت

فصل چهارم
آزمایشات به روی برقگیرها
آزمایشات ایزولاسیون خارجی برقگیرها
آزمایشات آلودگی برقگیرها ، آزمایش با بخار نمک
روش انجام آزمایش ها با لایه سطحی

فصل پنجم
آزمایش رطوبت غیرکامل ستون مقره یا برقگیر
نصب برقگیرها در خطوط انتقال انرژی
منظور از نصب برقگیرها در شبکه های فشار قوی
خصوصیات نصب برقگیرها در خطوط
برقگیرها به صورت بشقاب مقره
نصب برقگیرها در خطوط انتقال انرژی
نصب برقگیرها در خطوط ویژه
منابع: