بررسی سیستم های تحریک و کنترل ولتاژ در نیروگاه های آبی و حرارتی

کد محصول BR185

تعداد صفحات: ۱۲۴ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست

فصل اول :سیستم تحریک
سیستم تحریک
تاریخچه ژنراتور و سیستم تحریک
اجزاء اصلی سیستم تحریک
عملکرد سیستم تحریک
تعاریف
وظایف سیستم کنترل تحریک
مدهای کاری سیستم تحریک
محدود کننده ها در حالت Load Operation
تثبیت کننده توان اکتیو (PSS)
طراحی مقدماتی سیستم تحریک
محاسبات اولیه

فصل دوم : مقدمه ای بر منابع راکتیو
مقدمه
عاریف
منظور از توان راکتیو چیست ؟
منابع راکتیو و بهره برداری از آنها

فصل سوم :مبانی مطالعات توان راکتیو
مقدمه
معرفی مسأله پروفیل، پایداری و فروپاشی ولتاژ، تاریخچه و اصول حاکم
تحقیقات منتشره در خصوص مطالعات ولتاژ
دلایل وقوع ناپایداری ولتاژ
عوامل موثر بر ناپایداری ولتاژ
دسته‌بندی پایداری ولتاژ
دسته‌بندی از نظر نوع اغتشاش
دسته‌بندی ازنظر زمان وقوع فروپاشی ولتاژ
دسته‌بندی کلی
روش های بررسی پایداری ولتاژ
روش بررسی پیش آمدها
بهبود و کنترل پایداری ولتاژ

فصل چهارم :کنترل توان راکتیو و ولتاژ
مقدمه
تولید و جذب توان راکتیو
روشهای کنترل ولتاژ
راکتورهای شنت
خازنهای سری
کاربرد در فیدرهای توزیع
کاربرد در سیستم انتقال EHV
جبرانگرهای استاتیکی توان راکتیو(SVCs)
انواع SVC
عملکرد فرکانس اصلی SVS
پایداری ولتاژ
مقدمه
مفاهیم اساسی مربوط به پایداری ولتاژ
مشخصه بار
مشخصه‌های وسایل جبرانسازی راکتیو
فروپاشی ولتاژ
طرح نوعی از فروپاشی ولتاژ
دسته بندی پایداری ولتاژ
تحلیلی پایداری ولتاژ
تحلیلی دینامیکی
تحلیل استاتیکی
نزدیکی به ناپایداری
تعیین کوتاهترین فاصله تا ناپایداری
معیارهای بهره برداری از سیستم
نتیجه گیری
فهرست مراجع