خطی سازی پس خوری در معادلات پرواز هلی کوپتر

کد محصول BR182

تعداد صفحات: ۱۲۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول : پیشگفتار
مقدمه
مروری بر تحقیقات گذشته
معرفیمقاله
فصل دوم : آیرودینامیک پرواز هلی کوپتر
مقدمه
انواع روتورها
چگونگی تولید نیروی بالای پرنده یا برا
بردار نیروی برا
آیرودینامیک پرواز
انواع پرواز
روتور کمکی یا روتور دم
انحراف مسیر ژیروسکپی
کشیده شدن به جهات مختلف
تأثیر زمین
تاثیر تند بادها بر دور موتور
نیروی برای جابجایی
پدیده ی خودچرخشی
چگونه خودچرخشی عمل می کند ؟
دور موتور (R.P.M) در هنگام خود چرخشی
اطلاعات بیشتری در مورد روتور اصلی
عملکرد کنترل ها
دسته گام کلی
دسته گاز
پدال های ضد گشتاور
کنترل جهت گیری سر هلی کوپتر
کنترل گام سیکلی
فصل سوم : طراحی سیستم های کنترل غیرخطی
مقدمه
خطی سازی فیدبکی
خطی سازی ورودی- حالت
خطی سازی ورودی- خروجی
دینامیک های صفر
دیدگاه هندسه دیفرانسیلی
ابزارهای هندسه دیفرانسیلی
خطی سازی ورودی- حالت در سیستمهای تک ورودی-تک خروجی
تعریف خطی سازی ورودی حالت
شرایط خطی سازی ورودی حالت
سیستمهای چند ورودی
خطی سازی پسخوری سیستمهای چند ورودی- چند خروجی
دینامیک هلی کوپتر
خطی سازی فیدبکی هلی کوپتر
خطی سازی فیدبکی تطبیقی
کنترل تطبیقی سیستمهای SISO
گسترش به سیستمهایSISO با درجه نسبی بالاتر از یک
کنترل تطبیقی سیستمهای چند ورودی ، چند خروجی
فصل چهارم : کنترل تطبیقی و تخمین پارامتر
کنترل تطبیقی
تاریخچه
اهمیت کنترل تطبیقی
کنترل تطبیقی چیست؟
جدولبندی بهره
تخمین
خود تنظیم گر غیر مستقیم
شبیه سازی خودتنظیم گر غیر مستقیم با حذف صفر فرآیند
رگولاتورهای خودتنظیم مستقیم
طراحی جایابی قطب
تعقیب مدل
رگولاتورهای خود تنظیم غیرمستقیم
خود تنظیم گر غیرمستقیم
قاعده MIT
نظریه پایداری
نظریه لیاپانوف
فصل پنجم : خطی سازی پسخوری تطبیقی
خطی سازی فیدبکی تطبیقی
کنترل تطبیقی سیستمهای SISO
گسترش به سیستمهایSISO با درجه نسبی بالاتر از یک
کنترل تطبیقی سیستمهای چند ورودی چند خروجی
فصل ششم : نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری
پیشنهادات
مراجع
فهرست نمودار ها و شکل ها
شکل ۲-۱ طبقه بندی وسایل پرنده
شکل ۲-۲ برخی از انواع هلی کوپترها
شکل ۲-۳ قسمت های اصلی هلی کوپتر و اتاق خلبان
شکل ۲-۴ انواع روتورها
شکل ۲-۵ توزیع نیروی برا در امتداد طول یک پره با مقطع موازی و بدون پیچش
شکل ۲-۶ توزیع نیروی برا در امتداد یک پره با پیچش و زاویه دار
شکل ۲-۷ نیروی اعمال شده بر یک هلی کوپتر
شکل ۲-۸ پرواز ایستا و پرواز عمودی
شکل ۲-۹ نیروهای وارد بر هلی کوپتر در پرواز پیشروی ، پسروی ، پهلوروی
شکل ۲-۱۰ پرواز شتابدار
شکل ۲-۱۱ روتور دم و عملکرد آن
شکل ۲-۱۲ اصل انحراف ژیروسکپی
شکل ۲-۱۳ روتور چرخان همانند یک ژیروسکپ عمل می کند
شکل ۲-۱۴ پره های پیشرو و عقب رو
شکل ۲-۱۵ کشش سمتی به وسیله چرخش روتور اصلی در جهت مخالف بر طرف می گردد
شکل ۲-۱۶ پیدایش نیروی برای اضافی در هنگام چرخش روتور در نزدیکی در نزدیکی سطح زمین یا آب
شکل ۲-۱۷ نمای جریان در حالت خود چرخشی یک هلی کوپتر
شکل ۲-۱۸ سهم بخش های مختلف پره در تولید برا و پسا
شکل ۲-۱۹ زوایه مخروطی
شکل ۲-۲۰ بلند شدن پره ها به سبب نیروی برا
شکل ۲-۲۱ پیدایش نیروهای گریز از مرکز
شکل ۲-۲۲ وضعیت پره ها در حالت دور بیش از حد پایین
شکل ۲-۲۳ بال زدن یک پره حول لولا
شکل ۲-۲۴ کنترل های هلی کوپتر
شکل ۲-۲۵ دسته یا اهرم گام کلی
شکل ۲-۲۶ دسته گاز کنترل اصلی دور است
شکل ۲-۲۷ حرکت صفحه روتور موجب حرکت چرخشی حول محور طولی و حرکت پیچشی حول محور عرضی
می گردد . سیستم پاد گشتاور حرکت حول محور سمتی را کنترل می کند
شکل ۲-۲۸ کنترل جهت گیری سر هلی کوپتر
شکل ۲-۲۹ رابطه وضعیت اهرم سیکلی و وضعیت
شکل ۳- ۱ بلوکهای خطی سازی ورودی حالت
شکل۳-۲ شماتیک سیستم هلی کوپتر
شکل ۳-۳خروجی در حالت واقعی و در حالت مطلوب
شکل۳-۴ خطای ردیابی در حالت پسخورغیرخطی
شکل۳-۵ حالتهای سیستم در حالت پسخور غیر خطی
شکل۳-۶ خروجی سیستم در حالت واقعی و مطلوب درپسخور غیرخطی
شکل۳-۷ حالتهای سیستم در پسخورغیرخطی
شکل۳-۸ حالتهای سیستم در خطی سازی پسخوری-تطبیقی
شکل۳-۹ پاسخ پله خروجی سیستم
شکل ۳-۱۰ ردیا بی خطا در حالت پسخوری غیر خطی-تطبیقی
شکل ۳-۱۱ ردیا بی خطا خروجی درحالت پسخوری غیر خطی
شکل ۳-۱۲ شبیه سازی در حالت خطی سازی پسخوری غیر خطی-تطبیقی
شکل ۳-۱۳ شبیه سازی در حالت خطی سازی پسخوری غیرخطی
شکل ۴-۱ خروجی فرآیند و سیگنال کنترل بصورت مربعی به همراه خود تنظیم گر با حذف صفر فرآیند
شکل ۴-۲ تخمین پارا متر با حذف صفر فرآیند
شکل ۴-۳ خروجی فرآیند و سیگنال کنترل در خود تنظیم گرغیر مستقیم بدون حذف صفرفرآیند .
شکل ۴-۴ تخمین پارامتر در خود تنظیم گرغیر مستقیم بدون حذف صفرفرآیند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.