مروری بر عایق های سیلیکونی

کد محصول BR163

تعداد صفحات: ۶۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۶۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی مقره های کامپوزیت
۱-۱-نکاتی درمورد مقره های کامپوزیتی
۱-۱-۱-انواع مقره های کامپوزیتی و مقایسه آنها
۲-۱-۱- انواع کائوچوی سیلیکونی و مصرف آنها در ساخت مقره های سیلیکونی
۳-۱-۱-شاخص های ساخت مقره کامپوزیتی
۴-۱-۱-قالب فشاری
۵-۱-۱- سایر اجزای مقره های کامپوزیتی
۶-۱-۱-مزایای استفاده از مقره های کامپوزیتی
۷-۱-۱-آزمایش های میدانی در ایران
۲-۱-بررسی مشکلات و دلائل استفاده از مقره های سیلیکونی در جهان ۷
۱-۲-۱-تأمین نیرو ۷
۲-۲-۱-نتایج تحقیقات EPRI ۸
۳-۲-۱-معیوب شدن مقره های سیلیکونی ۹
۴-۲-۱-علت استفاده از مقره های سیلیکونی ۱۱
۵-۲-۱-عوامل خوردگی ۱۱
۳-۱-مواد بکار رفته (جایگاه سازی ، خانه سازی) در مقره های کامپوزیت (مقره های کامپوزیت) ۱۲
۱-۳-۱- الاستومر سیلیکون ۱۲
۲-۳-۱- پوشش اتیلن پروپیلن ۱۳
۳-۳-۱- آب گریزی سطحی ۱۵
۴-۳-۱-عملکرد کاری ۱۶
۵-۳-۱-روش های تست ۱۷
۱-۴-۱-توصیه ها برای مصارف عمومی ۲۰

فصل دوم: ویژگیهای مقره
۱-۲-ویژگی یک مقره  ۲۳
۱-۱-۲-ویژگی های یک مقره ۲۳
۲-۱-۲-عملکرد مقره ۲۵
۳-۱-۲-دستور تعویض و جایگزینی ۲۶
۴-۱-۲-تمیز شدگی طبیعی ۲۷
۲-۲-مطالعات عملی بر روی قرصها در برقگیرهای معمولی ۲۸
۱-۲-۲- مطالعه عملی ۲۸
۲-۲-۲- نمونه ها برای تست و محتویات تست ۲۸
۳-۲-۲- نتایج تست جرقه زنی برق ۲۹
۴-۲-۲-نتایج تست اعمال انرژی ۳۰
۵-۲-۲- بررسی فاکتور افزایش دما در فیتینگ انتهایی ۳۰
۶-۲-۲- قدرت کششی بعد از قوص الکتریکی: ۳۱
۷-۲-۲- حذف شاخکهای برقگیر ۳۱
۳-۲-مزایای اقصادی و قابلیت اعتباری پوشش مقره های کامپوزیت لاستیکی ۳۲
۱-۳-۲-تاریخچه مقره های کامپوزیت ۳۲
۲-۳-۲- مواد ۳۳
۳-۳-۲- تجربه سرویس دهی و قابلیت اعتباری ۳۸
۴-۳-۲- دستور العمل های آزمایش ۴۰
۵-۳-۲-مزیت های اقتصادی ۴۰
۶-۳-۲-تکنولوژی برتر ۴۳

فصل سوم : کنترل کیفیت و نحوه اندازه گیری پارامترها
۱-۳-راهنمایی کوتاه برای کنترل مقره های کامپوزیت ۴۵
۱-۱-۳- دریافت و انباری کالا ۴۵
۲-۱-۳-کنترل در محل ساخت ۴۶
۲-۳-نتایج تست های الکترکی مقره های پلیمری ۱۵۴ کیلو وات ۴۸

فصل چهارم: نمونه یک مقره کامپوزیت
۱-۴-سیستم مقره های کامپوزیت LAPP ۵۱
۱-۱-۴-مزایای فیتنگ های نوع فشرده شده عبارتند از : ۵۱
۲-۱-۴-شاخص طراحی فیتینگ ها ۵۱
۳-۱-۴-سیستم مقره های کامپوزیت ۵۳
۴-۱-۴-طرح های اصلی از مقره های کامپوزیت ۵۴
۵-۱-۴-فیتینگ نهایی به میله مقره ۵۵
۶-۱-۴- آزمایشهای مکانیکی طولانی مدت LAPP برای بررسی منحنی های مدت بارگذاری و سیستم آببندی  ۵۵
مرجع ها ۵۸

فهرست اشکال
شکل( ۱-۱-۱).مقایسه زنجیره پلیمری EPDM و سیلیکون با یک پلیمر ارگانیک (NR) ۲
شکل( ۱-۲-۱)اثرات آب گریزی مقره های سیلیکون در حالت نو و کار کرده. ۸
شکل(۲-۲-۱)نمودار خرابی مقره ها . ۸
شکل (۳-۲-۱)پالیس در میله ECR FRP ۹
شکل (۴-۲-۱)نمایش پاره شدگی طبیعی میله نقره بر اثر اضافه بار  ۱۰
شکل (۵-۲-۱)علت استفاده از مقره های سیلیکون ۱۱
شکل( ۱-۱-۲)شبکه های توزیع ۴۰۰ کیلو ولت در حال ساخت. ۲۳
شکل( ۲-۱-۲)به کارگیری مقره های سیلیکونی در خطوط EHV. ۲۴
شکل( ۳-۱-۲)مقره سیلیکونی یکپارچه. ۲۷
شکل(۴-۱-۲)خاصیت آب گریزی مقره های سیلیکونی. ۲۷
شکل (۱-۲-۲)شاخک برقگیر  ۲۸
شکل( ۱-۳-۲)شماتیک یک مقره. ۳۳
شکل (۲-۳-۲)دستگاه تست میلهFRP ۳۵
شکل( ۱-۱-۴)فشرده کردن انتهایی فیتینگ. ۵۱
شکل(۲-۱-۴) آزمایش نهایی سازی. ۵۲
شکل(۳-۱-۴)فشردگی فیتینگ انتهایی. ۵۲
شکل(۴-۱-۴)راه حل مقره های کامپوزیت. ۵۴
شکل( ۵-۱-۴)غلاف اکسترودی شد پیش ساخته. ۵۴
شکل (۶-۱-۴)آب بندی پایدار متا ۵۵
شکل (۷-۱-۴)بالاترین رسانایی الکتریکی ۵۷
شکل (۸-۱-۴)بالاترین ابر رسانایی الکتریکی ۵۷
شکل (۹-۱-۴)بالاترین گرادنیت میدان الکتریکی ۵۷
شکل (۱۰-۱-۴)حرکت تخلیه کردن بار ۵۷
شکل (۱۱-۱-۴)محیط اطراف تخلیه کردن بار  ۵۷
شکل (۱۲-۱-۴)طراحی الکتریکی  ۵۷
فهرست جداول
جدول(۱-۳-۱)پروسه ولکانیزیشن سه نوع پوشش سیلیکون ۱۲
جدول(۲-۳-۱) حدود خصوصیات SIR و EPR ۱۴
جدول(۱-۴-۱)عملکرد مقره های سنتی و پلیمریک  ۱۹
جدول (۱-۲-۲)بعد یک نمونه ۲۸
جدول (۲-۲-۲)نتیجه تست برای قدرت قوص ۲۹
جدول (۳-۲-۲)نتیجه تست برای قدرت قوص ۲۹
جدول (۴-۲-۲)فاکتور و نسبت فشار  ۳۱
جدول (۱-۲-۳)نتیجه تست آلودگی مصنوعی ۴۸
جدول (۱-۲-۳)نتیجه تست F.O.V ۴۹
جدول (۳-۲-۳)نتیجه تست فشار کششی ۴۹

فهرست نمودارها
نمودار (۱-۳-۲)نمودار خطای برقگیر ۳۶
نمودار (۲-۳-۲)آمار فلش اور ۳۹
نمودار (۳-۳-۲)سرامیک روکش شده با مقره سیلیکون ۴۱
نمودار (۱-۱-۴)شکست بار- دما در انتهی فیتینگ ۵۱
نمودار (۲-۱-۴)فشار در مقایسه فاصله فشردگی