سیستم اسکادادر قطار شهری و PLC

کد محصول BR134

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه  ۱
فصل اول : آشنایی با PLC
اجزای اصلی سیستمPLC  ۵
کاربردهایPLC ۶
ساختار شبکه PLC ۷
اصول طراحی سیستم کنترلی با استفاده ازPLC ۸

فصل دوم : سیستم توزیع انرژی در قطار شهری
موارد استفاده انرژی برق در قطار شهری ۱۲
نوع برق درسیستمهای برقرسانی به قطار ۱۴
روش های برق رسانی به قطار ۱۵
ضوابط انتخاب روش های برق رسانی ۱۷
مقایسه بین روش های برق رسانی  ۱۸
آماده سازی توان الکتریکی برای قطار ۲۰
نوع برق مورد استفاده در قطار ۲۱
بخش های مختلف شبکه برق بالاسری در مترو ۲۱
تجهیزات شبکه برق بالاسری O.C.S ۲۳

فصل سوم : سیستم اسکادا در قطار شهری
مفهوم اسکادا  ۲۶
تاریخچه بکارگیری سیستمهای کسب اطلاعات و کنترل از راه دور  ۲۶
آشنایی با ساختار سیستم های اسکادا  ۲۷
مرکز فرمان  ۳۱
مرکز کنترل انرژی  ۳۱
شبکه کامپیوتری مرکز کنترل انرژی ۳۱
مزایای سیستم Scada ۳۲
قابلیتهای مرکز کنترل انرژی  ۳۳
روال گردش اطلاعات و فرامین سیستم  ۳۴
انواع اطلاعات سیستم کنترل انرژی  ۳۴
واحد (Communication management Unit)CMU ۳۷
برد های ورودی در RTU ۳۷
بردهای ترمینالی ۳۸
– بردهای ترمینالی آنالوگ (AITB) ۳۹
– برد ترمینالی ورودی دیجیتال (DITB) ۴۰
– برد ترمینالی خروجی دیجیتال (DOTB) ۴۱
مدار محدود کننده جریان (Current Limiter) ۴۲
مدار Indication Back ۴۲
اتصالات مربوط به اتصال زمین و تغذیه و Wetting ۴۳
ترانسدیوسرهای استفاده شده در RTU  ۴۴
کاربرد ترانسدیوسرها در سیستم اسکادا  ۴۵
معرفی سیستم RTU (Remote Terminal Unit)  ۴۶
داده های قابل پردازش در RTU ۴۶
اصول کار و دیاگرام سخت افزاری  RTU ۵۰
کنتاکت ها   ۵۱