ورود و خروج ، برنامه ریزی ، قرار دادن و خارج کردن از مدار واحد نیروگاه

کد محصول BR125

تعداد صفحات: ۶۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول :برنامه ریزی ورود و خروج واحد نیروگاه ۱
محدودیتهای واحد  ۷
نیروگاههای انعطاف پذیر  ۷
تکنیک های راه حل اصلی ۱۹

فصل دوم
روش های حل مسئله برنامه ریزی واحد نیروگاه ۲۰
خلاصه : ۲۰
۱. مقدمه : ۲۰
II روش های ذهنی ۲۴
III برناه سازی مختلط عدد صحیح ۲۵
IV . روش تجزیه بندرز ۲۷
V . برنامه سازی پویا ۲۹
VI آزاد سازی لاگرانژ ۳۰
VII الگوریتم جامع ۳۴

فصل سوم :
حل مسئله در مدار قرار دادن واحد با استفاده از روش از مدار خارج کردن  ۳۸
خلاصه  ۳۸
۱- مقدمه  ۳۸
۲. فرمول بندی مسائل  ۴۰
روش اصلاح شده لاندا معادل برای حل RCED  ۴۸
تحلیل پس بهینه سازی  ۵۱
۴.روش حل UC با استفاده از UD  ۵۵
۴.۱ روش از مدار خارج کردن واحد ۵۵
۴.۲  یک الگوریتم ud برای حل UC  ۶۱
Refrance  ۶۶

فصل چهارم :
یک مسئله ساده برنامه ریزی ورود خروج واحد ۷۰
والنزیتن پتروف ، جیمز نیکولاسین