بدست آوردن ارتفاع آنتن در ارتباطات رادیوییVHF با استفاده از کنترل فازی

کد محصول BR121

تعداد صفحات: ۱۰۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده..
مقدمه…
فصل اول
معـرفی طـیف کـامـل امــواج الکـترومغناطـیسـی و خواص آن
۱-۱ مقدمه ای بر اصول انتشار امواج رادیویی
۱-۲ طیف کامل امواج الکترومغناطیسی
۱-۲-۱ طیف فرکانس های صوتی (AF)
۱-۲-۲ طیف فرکانسهای رادیویی (RF)
۱-۳ چگونگی تولید و انتشار امواج الکترومغناطیسی
۱-۴ سرعت امواج الکترومغناطیسی در محیط های مختلف
۱-۵ انکسار موج (شکست موج)
۱-۶ انعکاس موج (برگشت موج)
۱-۷ پخش (تفرق) امواج
۱-۸ پلاریزاسیون موج
فصل دوم :
ویژگیهای امواج رادیویی
۱-۲ انتشار امواج
۱-۱-۲ امواج زمینی(سطحی)Ground Wave)‌(
۲-۱-۲ امواج آسمانی (امواج انعکاسی- امواج یونسفری)(SKY WAVE)
۳-۱-۲ امواج فضایی دید مستقیم (Line of sight wave)
۲-۲ ویژگیهای باندهای مختلف رادیویی
۱-۲-۲ باند فرکانس خیلی کم VLF
۲-۲-۲ باند فرکانس کم LF
۳-۲-۲ باند فرکانس متوسط MF
۴-۲-۲ باند فرکانس زیاد HF
۵-۲-۲ باند فرکانس خیلی زیاد VHF
۶-۲-۲ باند فرکانس ماوراء زیاد UHF
۷-۲-۲ باند فرکانس قوق العاده زیاد SHF
۸-۲-۲ باند فرکانس EHF
۳-۲ تأثیر اتمسفر (جو) بر امواج رادیویی
۴-۲ افق رادیویی
۵-۲ محو موج رادیویی
۶-۲ امواج ماهواره ای
۱-۶-۲ انتشار ماهواره‌های جهانی
۲-۶-۲ انتشار ماهواره‌های منطقه‌ای
۳-۶-۲ انتشار ماهواره محلی
فصل سوم :
اصول آنتن، ویژگیها و انواع آن
۱-۳ اصول آنتن
۲-۳ چگونگی ایجاد میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در یک قطعه سیم (آنتن)
۳-۳ پلاریزاسیون آنتن
۴-۳ آنتن
۱-۴-۳ آنتن دو قطبی کوتاه
۲-۴-۳ پارامترهای مهم یک آنتن
۱-۲-۴-۳ طول آنتن
۲-۲-۴-۳ پهنای باند آنتن
۳-۲-۴-۳ میزان برگشتی آنتن VSWR
۴-۲-۴-۳ سمت گرایی و بهره سمتی (جهتی) آنتن
۵-۲-۴-۳ بهره آنتن
۶-۲-۴-۳ پرتوقدرت آنتن (گلبرگ تشعشع)
۷-۲-۴-۳ مقاومت (امپدانس) تشعشعی آنتن
۸-۲-۴-۳ دهانه مؤثر آنتن (سطح مؤثر)
۹-۲-۴-۳ زاویه فضایی آنتن
۳-۴-۳ انتخاب نوع آنتن
۴-۴-۳ انواع آنتن‌ها
۱-۴-۴-۳ آنتن ایزوتروپیک
۲-۴-۴-۳ آنتن نیم موج (دایپل ، هرتز)
فصل چهارم
بدست آوردن ارتفاع آنتن در ارتباطات رادیویی VHF با استفاده از کنترل فازی
۴-۱ مقدمه
۴-۲ تاریخچه سیتم های فازی
۴-۲-۱ برخی ازکاربردهای منطق فازی
۴- ۳ مقدمات و مفاهیم اولیه
۴-۴ تعیین یک تابع چند جمله ای متناسب داده ها
۴-۵ طراحی یک سیستم فازی در پایگاه قواعد و استنتاج فازی
۴- ۶ ساخت یک سیستم فازی به صورت یک فرمول بسته
۴-۷ شبیه سازی نتایج
فصل پنجم
نتایج
پیشنهادات
پیوست
مراجع
منابع انگلیسی.
Abstract
فهرست جداول
فصل اول :
جدول (۱-۱)کاربرد باند فرکانسی مولدهای صوتی
جدول (۱-۲) باندهای فرکانس رادیویی
جدول (۱-۳)کاربرد باندهای فرکانسی در مخابرات
فصل سوم
جدول (۳-۱) .
فصل چهارم
جدول( ۴-۱) داده های مورد استفاده و نتایج بدست آمده
جدول (۴-۲)نتایج بدست آمده برای چند ورودی مختلف
فهرست نمودارها :
فصل چهارم :
نمودار(۴-۱)اعداد فازی مثلثی مربوط به ورودی
نمودار(۴-۲)اعداد فازی مثلثی مربوط به ورودی
نمودار(۴-۳)نمودارهای توابع عضویت مجموعه های فازی بدست آمده از استدلال ممدانی
نمودار(۴-۴) مقایسه خروجی های جدول(۴-۲)
فهرست شکل ها :
فصل اول :
شکل(۱-۱) شمای کلی یک فرستنده گیرنده ساده
شکل(۱-۲) طیف کامل امواج الکترومغناطیسی
شکل(۱-۳)مدار LC
شکل (۱-۴)آزمایش هرتز
شکل (۱-۵) موج الکترومغناطیس نوسان کننده هرتز
شکل( ۱-۶) خط انتقال باز
شکل (۱-۷) انکسار
شکل (۱-۸) نحوه انعکاس امواج از سطوح مختلف اجسام
شکل (۱-۹) انعکاس موج
شکل (۱-۱۰) انعکاس امواج از موانع
شکل (۱-۱۱) پخش موج پس از عبور از یک دریچه
فصل دوم :
شکل(۲-۱)انتشار امواج زمینی
شکل (۲-۲) انتشار امواج زمینی
شکل (۲-۳) انتشار امواج زمینی
شکل (۲-۴) انتشار امواج آسمانی که توسط لایه یونسفر منعکس شده
شکل (۲-۵)تأثیر شب و روز بر امواج آسمانی.
شکل (۲-۶) چگونگی تشکیل لایه های یونسفر در شب و روز اطراف کره زمین
شکل (۲-۷) چگونگی ارتفاع لایه های یونسفر از سطح زمین
شکل (۲-۸) انتشار مستقیم
شکل (۲-۹) انتشار غیرعادی
شکل (۲-۱۰)امواج نوری
شکل (۲-۱۱)افزایش برد
شکل (۲-۱۲)تضعیف برد
شکل(۲-۱۳ )مقایسه چند تکرار کننده زمینی با انتشار امواج ماهواره ای
شکل (۲-۱۴)وضعیت قرار گرفتن ماهواره‌های فعال شبکه اینتلست
فصل سوم :
شکل (۳-۱)منبع سینوسی وآنتن
شکل (۳-۲)..
شکل (۳-۳) .
شکل (۳-۴) پرتوقدرت یک دایپل (نصف طول موج)
شکل(۳-۵)طول آنتن
شکل(۳-۶)
شکل(۳-۷) بهره سمتی در جهت
شکل(۳-۸) مقاومت تشعشعی ومقاومت حرارتی.
شکل (۳-۹) زاویه فضایی
شکل (۳-۱۰) تشعشع یک آنتن ایزوتروپیک که به‌صورت کروی و همه جهته است
شکل (۳-۱۱) نمونه تشعشع آنتن نیم موج..
شکل(۳-۱۲)نمونه پرتو تشعشع برای آنتن نیم موج(دوقطبی)با رفلکتور.
شکل (۳-۱۳)تشعشع یک آنتن دوبلت کوتاه در صفحه عمود برآن.