مروری بر پست های گازی sf6

کد محصول BR117

تعداد صفحات: ۱۵۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول : شناخت تجهیزات پستهای فشار قوی
خلاصه گزارش
مقدمه
فلسفه وجودی پستهای فشار قوی
توضیح تئوریهای علمی و عملی اپراتوری پست :
نحوه انجام و ثبت عملیات
تعریف پست:
انوع پستها بر اساس نوع عایق:
مزایای پستهای G.I.S :
معایب پستهای G.I.S:
انواع پستها بر اساس محل نصب :
انواع پستها بر اساس ساختمان آنها :
نکاتی که در طراحی یک پست باید رعایت شود:
شرح دستگاهها , وسایل کار و تجهیزات
انواع برقگیر:
محل نصب برقگیر:
ترانسفورماتورهای حفاظتی جریان و ولتاژ
مشخصات ترانسفورماتور جریان و نحوه کارکرد
انواع ترانسفورماتور ولتاژ:
ترانسفورماتور قدرت
مشخصات فنی ترانس قدرت
حفاظت ترانسفورماتور توسط رله بو خهلتس :
کنترل توان راکتیو
انواع تپ چنجر
کلیدهای فشار قوی
انواع مختلف سکسیونر:
۳)کلید قدرت یا دژنکتور
خاموش شدن قوس الکتریکی
لاین تراپ :
انواع رله‏ها از نظر قرار گرفتن در مدار
رله بوخهلتس Buchholz – Relais
رله توی بر: Tauberrelais – Relais
انواع رله‏ها از نظر عملکرد :
حفاظت خطوط فشار قوی
شین و شین‏بندی
فصل دوم : معرفی گاز SF6
مقدمه :
۱-۲ تاریخچه استفاده از گاز SF6 در کلید های فشار قوی:
۲-۲ مشخصات فیزیکی و شیمیایی و الکتریکی گاز SF6:
ب) مشخصات شیمیایی:
ج ) مشخصات الکتریکی گاز SF6 :
۳-۲ نکته های کاربردی در گاز SF6 :

فصل سوم : لزوم بکار گیری پست های SF6 – GIS در عصر جدید
مقدمه :
۱-۴ شناخت عمومی از پستهای G.I.S
۲-۴ تاریخچه استفاده از پستهای G.I.S :
۳-۴ پست های ترکیبی
۴-۴ مزایای پست های G.I.S :
۵-۴ بررسی جنبه های اقتصادی G.I.S:
۶-۴ معایب ایستگاههای با عایق گازی نسبت به ایستگا ههای معمولی:
نتیجه گیری :
جدول خلاصه شده ای از مزایای پستهای Gis نسبت به پستهای Ais 107
فصل چهارم :مراجع (هندبوک) بخش انتقال و توزیع شرکت زیمنس در مورد پستهای گازی SF6
مقدمه :
حفاظت کامل
حفاظت محیط زیست :
رنج تولیدات اصلی GIS برای پست های انتقال نیرو
ساختمان با وزنی حداقل
پست های کلید زنی با عایق گازی SF6 تا ۱۴KV ، نوع ۸DN8
پست های کلید زنی با عایق گازی SF6 تانوع ۸DN9
پست های کلید زنی با عایق گازی SF6 تا ssokv ، نوع ۸DQ1
تعدادی مثال پست های GIS تا ۱۴۵KV در یک کانتینر استاندارد
کلیات
استانداردهای قابل اجرا و عملی
آرایش
شینها
سکسیونرها
ترانسفورماتورهای اندازه گیری
تستهای لازم
فیدرهای خطوط هوایی
فصل پنجم : انتقال ولتاژ فشار قوی
پستهایی با عایق گازی رنج شش گوش
تکنولوژی پیشرفته از کارخانه ای بزرگ
سازگاری با هر نوع شرایط محیطی
اندازه گیریهای دشارژ مقطعی
تجهیزات برای پستهای انتقال
منابع و ماخذ