مروری بر نامتعادلی های بار توزیع

کد محصول BR115

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول :
ارزیابی متعادل سازی شبکه توزیع و تاثیر آن بر جریان نول
مقدمه
روش های متعادل سازی فازها
۳-۱ استفاده از قدرت قراردادی مشترکین
استفاده از روش مشترک شماری ۶
استفاده از روش مناسب توان متوسط   ۷
بررسی جریان سیم نول شبکه مورد مطالعه ۸
نتیجه گیری ۱۳

فصل دوم :
روشی نوین جهت بهبود تعادل بار در شبکه های فشار ضعیف ۱۴
مقدمه ۱۵
بررسی پیشنهادات  ۱۹
الف ایجاد تعادل بار تا حد امکان
ب- کاهش امپدانس سیم نول ۲۳
۴- بحث درباره نتایج
۵-معرفی شبکه توزیع استان هرمزگان
۶-  بررسی نتایج در شبکه واقعی
۴- نتیجه گیری و پیشنهادات

فصل سوم :
بازآرایی شبکه های توزیع به منظور متعادل کردن بار با استفاده از الگوریتم  وراثتی باینری و حقیقی و نظریه گراف
چکیده :
-۱ مقدمه
-۲ مروری بر الگوریتم وراثتی
-۳ مروری بر نظریه گراف
-۵ شبکه های توزیع مورد مطالعه
نتیجه گیری
مراجع