طراحی و تنظیم کنترل کننده PID فازی

کد محصول BR113

تعداد صفحات: ۷۶ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول : معرفی سیستم های فازی
منطق فازی
سیستم های فازی
فازی ساز
موتور استنتاج فازی
پایگاه قواعد
غیر فازی ساز
کنترل فازی
کنترل فازی در مقایسه با کنترل کلاسیک
روش های طراحی کنترل کننده های فازی
۱-۴.   نتیجه گیری

فصل دوم : طراحی و تنظیم کنترل کننده PID
کنترل کننده PID
مشخصات کنترل کننده PID
کاربردهای کنترل کننده PID
تنظیم کنترل کننده PID
تنظیم بر اساس مدل فرآیند
تنظیم تجربی ( مستقل از مدل فرآیند )
روش منحنی واکنش فرآیند ( پاسخ پله ) زیگلر- نیکولز
روش پاسخ فرکانسی زیگلر- نیکولز
روند تنظیم دستی

فصل سوم : طراحی وتنظیم کنترل کننده PID فازی
تنظیم کنترل کننده PID
کنترل کننده فازی خطی
روند طراحی کنترل کننده های فازی خطی
جامعه ورودی
تعداد قواعد
رابط
انتقال بهره ها از کنترل کننده PID به کنترل کننده فازی خطی
کنترل کننده تناسبی
کنترل کننده مشتق گیر و تناسبی PD
کنترل افزایشی
کنترل کننده PID
اشباع و نویز
ایجاد کنترل کننده های فازی غیر خطی
تنظیم دقیق کنترل کننده فازی غیر خطی
نتیجه گیری

فصل چهارم : پیاده سازی سخت افزاری
مدارهای توابع تعلق فازی MFC
عملگرهای S-Norm و   T-Norm
غیر فازی سازی خروجی های تولید شده
مراجع و ماخذ