دیمر دیجیتال با کنترل اتوماتیک و دستی

کد محصول BR97

تعداد صفحات: ۶۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
چکیده ۱
مقدمه ۲
دیمر وکاربرد آن ۳
فصل اول « ساختار دیمر»
قطعات مهم بکار رفته در مدار دیمر دیجیتال با نمایشگر ۵
۱-ترایاک ۵
۲- AVR11
۳- LCD19
تشریح پین ها¬ی LCD 36
پایه های LCD 37
۴-اپتوکوپلر ۴۰
فصل دوم «شرح پروژه»
ولوم دیجیتال ۴۲
مدار متعلق به راه اندازی ترایاک ۴۳
فصل سوم « سخت افزار »
شماتیک پروژه ۴۶
بررسی شماتیک ۴۶
PCB مدار ۴۹
شمای چیدمان قطعات ۵۰
فصل چهارم « نرم افزار»
نرم افزار پروژه ۵۲
شرح نرم افزار ۵۵
منابع ۶۱