روش هایی جدید برای تعیین محل خطا در خطوط انتقال

کد محصول BR90

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

مقدمه
روشهای تشخیص خطا در خطوط انتقال:
۱- فاصله یابی محل خطای اتصال کوتاه در شبکه های شعاعی با استفاده از ثبت نمونه های
فرکانس بالای سیگنال ولتاژ خطا در ابتدای فیدر و تحلیل آن به کمک تبدیل موجک
۲-محل یابی خطادرشبکه انتقال با استفاده ازتخمین حالت مبتنی براندازه گیری های فازوری
۳-روش بهینه عیب یابی درشبکه های توزیع
۴-تعیین محل خطا در شبکه های انتقال با استفاده از حداقل واحد های اندازه گیر فاز
۵-تعیین محل دقیق انواع خطای خطوط توزیع برق با استفاده از پردازش
سیگنال های سیار فرکانس بالای ولتاژ
۶-تشخیص خطا در شبکه های انتقال و توزیع با استفاده از دوربینهای حرارتی
در ادامه به بررسی و مطالعه روشهای  ذکر شده خواهیم پرداخت.

فصل اول:
فاصله یابی محل خطای اتصال کوتاه در شبکه های شعاعی با استفاده از ثبت نمونه های فرکانس بالای سیگنال ولتاژ خطا در ابتدای فیدر و تحلیل آن به کمک تبدیل موجک
تبدیل موجک:
تئوری روس
شکل ۱ : دیاگرام تک خطی نمونه
شکل ۲- دیاگرام لیتس مربوطه به شکل (۱)
شکل ۳ : الگوریتم برنامه فاصله یابی خطا با استفاده از فاصله زمانی دو پیک متوالی
شکل (۴) : تغییرات سرعت در مد ۱ و مد ۲ بر حسب فرکانس
نتایج تست بر روی شبکه نمونه
شکل ۵- شبکه نمونه شعاعی دارای انشعاب
شکل ۶- شکل موج سیگنال ولتاژ سه فاز در نقطه C با وود خطای سه فاز در نقطه D و مولفه های مد ۱ و مد ۲ آن
شکل ۷ : شکل موج مولفه های جزئی مد ۲ مقیاس ۱ برای خطای اتصال کوتاه سه فاز در H,L,Q,P,J,O,N,E,D
جدول ۱ : نتایج تست روش خطا اتصال کوتاه سه فاز روی شبکه نمونه شعاعی دارای انشعاب
شکل ۸:شکل موج سیگنال ولتاژ سه فاز در نقطه C با وجود خطای تکفاز در نقطه D و مولفه های مد ۱و و مد ۲آن
شکل ۹ : شکل موجهای مولفه های جزئی مد ۲ مقیاس ۱ برای خطای تکفاز در نقاط H,L,Q,P,J,F,O,N,E,D
جدول ۲: نتایج تست روش برای خطای اتصال کوتاه تک فاز روی شبکه نمونه شعاعی دارای انشعاب
نتیجه گیری :

فصل دوم:
محل یابی خطا در شبکه انتقال با استفاده از تخمین حالت مبتنی بر اندازه گیری های فازوری
تئوری تخمین حالت
مرحله ۱: گرفتن داده های اندازه گیری
مرحله ۲: انجام تخمین حالت
مرحله ۳: اگر داده های غلط وجود دارد، ‌رفتن به مرحله ۵
مرحله ۴: نمایش نتایج تخمین‌حالت و رفتن به مرحله ۱
مرحله ۵: اگر درخط خطا رخ داده، ‌رفتن به مرحله ۷
مرحله ۶:‌اصلاح و یا حذف داده های غلط و رفتن به مرحله ۲
مرحله ۷:‌ساختن بردار حالت و ماتریس ژاکوبین‌ جدید و انجام تخمین حالت غیرخطی و رفتن به مرحله
نتایج شبیه سازی
مشخصات خط ۳-۱ عبارت است از :
مقاومت توالی مثبت : ۰۲۰۸۳/۰ اهم بر کیلومتر
اندوکتانس توالی مثبت: ۸۹۸۴/۰ میلی هانری بر کیلومتر
کاپاسیتانس توالی مثبت:‌۰۱۲۹۱/۰میکرو فاراد بر کیلومتر
مقاومت توالی صفر: ۱۱۴۸/۰ اهم بر کیلومتر
کاپاسیتانس توالی صفر: ۰۰۵۲۳/۰ میکروفاراد بر کیلومتر
سطح ولتاژ:۵۰۰ کیلوولت خط به خط
فرکانس: ۵۰ هرتز
طول خط:‌۲۰۰ کیلومتر
نتیجه

فصل سوم
روش بهینه عیب یابی درشبکه های توزیع
۱- روش فعلی عیب یابی در شبکه های توزیع ۲۰kv
۱-۱ عیب یابی در شبکه های زمینی ۲۰kv
۱-۲ عیب یابی درشبکه های هوایی ۲۰kv
۲- تعداد حوادث و خاموش های شبکه های فشار متوسط
۳-۱ دستگاه شناسایی جریان خطا
۳-۲ سیستم مکانیزه شناسایی محل عیب
۳-۲-۱ تهیه نقشه های مانوری شبکه توزیع
۳-۲-۲ نصب تجهیزات شناسایی جریان ‌خطا
– شناسایی نقاط مانور و دو خط
– بار وطول انشعاب ها
– فاصله تا مرکز
– تجربیات اپراتورهای مانور شبکه(اطلاعات حوادث گذشته )
– محاسبات قابلیت اطمینان
۳-۲-۳ ارسال اطلاعات دستگاه های نصب شده به مرکز
– خطوط تلفن معمولی یا PLC
– استفاده از رادیو مودم
– استفاده ازسیستم موبایل یا SMS
– استفاده از DLC
– روش ترکیبی (استفاده از انواع روش های فوق با توجه به طرح جامع مخابراتی. )
۳-۲-۴ تجهیز مرکز کنترل
۳-۲-۵ دستور العمل مانور شبکه با شیوه جدید
نتیجه

فصل چهارم
تعیین محل خطا در شبکه های انتقال با استفاده از حداقل واحد های اندازه گیر فاز
۳- روش تعیین مکان خطا با استفاده از روش اندازه گیری های فازوری
نتیجه‏گیری

فصل پنجم
تعیین محل دقیق انواع خطای خطوط توزیع برق با استفاده از پردازش سیگنال های سیار فرکانس بالای ولتاژ
-۲ خصوصیات روش امواج سیار برای مکان یابی خطا
-۳ تئوری موج سیار در مکان یابی خطا
-۵ شبیه سازی وارائه نتایج

فصل ششم
تشخیص خطا در شبکه های انتقال و توزیع با استفاده از دوربین های  حرارتی
توضیحات:
مزایا:
موارد کاربرد در صنعت برق:
موارد استفاده در صنعت مکانیک:
موارد عمومی:
تنظیمات:
مشخصات:
مشخصات مکانیکی:
تجهیزات:
تجهیزات انتخابی (Option) :
کرونا ی حاد :
بوشینگ فشار ضعیف ترانسفورماتور:
کلمپ دوپیچ :
جمپرورابط:
اتصالات وعایقی کات اوت فیوز:
اتصالات سرکابل
کابل فشار ضعیف:
در ادامه چند تصویر دیگر را مشاهده می نماییم که توسط این دوربین گرفته شده و خطا در آن مشهود می باشد
منابع و مراجع :