اطلاعیه

تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران

کد محصول BR84

تعداد صفحات: ۸۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 فصل اول : پیش نیازهای ریاضی و تعاریف ۱
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ تعا ریف ۳
۱-۲-۱ تابع همبستگی متقابل برای سیگنالهای پریودیک ۳
۱-۲-۲ تابع خود همبستگی برای سیگنالهای پریودیک ۴
۱-۲-۳ خواص توابع همبستگی پریودیک گسسته ۵
۱-۳ نامساوی ولچ ۶
۱-۴ نامساوی سید لینکوف ۶
۱-۵ تابع همبستگی غیر پریودیک گسسته ۷

فصل دوم : معرفی کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ۸
۲-۱ مقدمه ۹
۲-۲ تعریف ۱۰
۲-۳ دنباله¬های کلاسیک ۱۰
۲-۳-۱ دنباله¬هایی با طول ماکزیمال ۱۰
۲-۳-۲ خواص دنباله¬های ماکزیمال ۱۱
۲-۴ انواع تکنیکهای باند وسیع ۱۳
۲-۴-۱ روش دنباله مستقیم (DS) 13
۲-۵ کدPN  ۱۴

۲-۵-۱ دنباله PN و پس خور ثبات انتقالی ۱۵
۲-۵-۲ مجموعه دنباله¬های ماکزیمال دارای همبستگی ناچیز ۱۶
۲-۵-۳ بزرگترین مجموعه به هم پیوسته از دنباله¬های ماکزیمال ۱۷
۲-۶ دنباله گلد ۱۹
۲-۷ مجموعه کوچک رشته¬های کازامی ۲۰
۲-۸ مجموعه بزرگ رشته¬های کازامی ۲۱

فصل سوم : نحوه¬ی تولید کدهای ماکزیمال و گلد و کازامی ۲۲
۳-۱ تولید کد ماکزیمال ۲۳
۳-۲ تولید کد گلد ۲۸
۳-۳ تولید کد کازامی ۳۲

فصل چهارم : مروری بر سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ۳۶
۴-۱ مقدمه ۳۷
۴-۲ سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ۳۸
۴-۳ مزایای سیستمهای دستیابی چندگانه تقسیم کد ۴۰
۴-۴ نگاهی به مخابرات سیار ۴۱
۴-۵ طریقه¬ی مدولاسیون ۴۶
۴-۶ پدیده دور- نزدیک ۴۶
۴-۷ استفاده از شکل موجهای مناسب CDMA 49
۴-۸ بررسی مساله¬ی تداخل بین کاربران ۴۹

فصل پنجم : مراحل و نتایج شبیه سازی ۵۰
۵-۱ مقدمه ۵۱
۵-۲ بررسی کد ماکزیمال در شبیه سازی ۵۲
۵-۳ بررسی کد گلد در شبیه سازی ۵۷
۵-۴ بررسی کد کازامی در شبیه سازی ۶۲
۵-۵ عملکرد خطای بیت ۶۶

شکلها

شکل (۱-۱) شکل موج گسترش یافته ۵
شکل (۱-۲) مدار شیفت رجیستر ۱۱
شکل (۲-۲) بلوک دیاگرام یک سیستم DSSS 14
شکل (۲-۳) بلوک دیاگرام یک فیدبک شیفت رجیستر ۱۶
شکل (۳-۱) چگونگی ترکیب کد ماکزیمال با داده ها ۲۳
شکل (۳-۲) تولید کد ماکزیمال با استفاده از شیفت رجیستر ۲۴
شکل (۳-۳) تابع همبستگی کد ماکزیمال ۲۵
شکل (۳-۴) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله۳۱ و تعداد ۱۰۰ کاربر ۲۶
شکل (۳-۵) تابع همبستگی متقابل با طول دنباله۶۳ و تعداد ۱۰۰ کاربر ۲۷
شکل (۳-۶) نحوه¬ی تولید کد گلد ۲۸
شکل (۳-۷) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و تعداد ۵۰ کاربر ۲۹
شکل (۳-۸) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و تعداد ۱۰۰ کاربر ۳۰
شکل (۳-۹) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۶۳ و تعداد ۵۰ کاربر ۳۱
شکل (۳-۱۰) نحوه¬ی تولید کد کازامی ۳۲
شکل (۳-۱۱) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=2 , m=-1 33
شکل (۳-۱۲) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=-1 , m=10 34
شکل (۳-۱۳) تابع خود همبستگی و همبستگی متقابل با طول دنباله ۳۱ و k=-4 , m=4 35

شکل (۴-۱) مدل سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ۳۸
شکل (۴-۲) تقسیم بندی سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ۳۹
شکل (۴-۳) هدف سیستم دستیابی چندگانه تقسیم کد ۴۱
شکل (۴-۴) نمونه¬ای از مخابرات سلولی ۴۲
شکل ( ۴-۵) مدلهای مختلف سیستمهای چندگانه ۴۵
شکل (۴-۶) اثر پدیده دور- نزدیک ۴۷
شکل (۵-۱) فرستنده CDMA 51
شکل (۵-۲) گیرنده CDMA 52
شکل (۵-۳) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۳
شکل (۵-۴) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۳
شکل (۵-۵) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۳
شکل (۵-۶) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۳
شکل (۵-۷) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد ماکزیمال ۵۴
شکل (۵-۸) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۵۵
شکل (۵-۹) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۵۵
شکل (۵-۱۰) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۵۵
شکل (۵-۱۱) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۵۵
شکل (۵-۱۲) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد ماکزیمال ۵۶
شکل (۵-۱۳) روش بدست آوردن کد گلد ۵۷
شکل (۵-۱۴) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۸
شکل (۵-۱۵) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۸
شکل (۵-۱۶) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۸
شکل (۵-۱۷) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۵۸
شکل (۵-۱۸) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد گلد ۵۹
شکل (۵-۱۹) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۰
شکل (۵-۲۰) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۰
شکل (۵-۲۱) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۰
شکل (۵-۲۲) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۰
شکل (۵-۲۳) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد گلد ۶۱
شکل (۵-۲۴) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۶۲
شکل (۵-۲۵) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۶۲
شکل (۵-۲۶) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۶۲
شکل (۵-۲۷) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۴۰ کاربر ۶۲
شکل (۵-۲۸) نمودار BER برای ۴۰ کاربر کد کازامی ۶۳
شکل (۵-۲۹) سیگنال مدولاسیون BPSK همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۴
شکل (۵-۳۰) سیگنال CDMA همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۴
شکل (۵-۳۱) سیگنال غیر گسترش یافته در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۴
شکل (۵-۳۲) سیگنال دمدولاسیون BPSK در گیرنده همراه fft سیگنال برای ۸۰ کاربر ۶۴
شکل (۵-۳۳) نمودار BER برای ۸۰ کاربر کد کازامی ۶۵
شکل (۵-۳۴) مقایسه سه کاربر برای کد ماکزیمال ۶۸
شکل (۵-۳۵) مقایسه سه کاربر برای کد گلد ۶۹
شکل (۵-۳۶) مقایسه سه کاربر برای کد کازامی ۷۰
شکل (۵-۳۷) مقایسه سه کد برای ۴۰ کاربر ۷۱
شکل (۵-۳۸) مقایسه سه کد برای ۸۰ کاربر ۷۲

چکیده 
دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی طیف گسترده به وجود می آید . سیستم های طیف گسترده در حین عمل کردن حداقل تداخل خارجی ، چگالی طیفی کم و فراهم کرده توانایی دسترسی چندگانه از تداخل عمدی سیگنالها جلوگیری می کند که عملیات سیستمی با تداخل دسترسی چندگانه و نویز آنالیز می شود . احتمال خطای بیت در مقابل تعداد متنوعی از کاربران و سیگنال به نویز متفاوت محاسبه می شود . در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد برای گسترده کردن به دنباله تصادفی با معیارهای کیفیت اصلی برای تصادفی کردن نیاز داریم . سیگنال گسترده شده بوسیله ضرب کد با شکل موج چیپ تولید می-شود و کد گسترده بوجود می¬آید .
بوسیله نسبت دادن دنباله کد متفاوت به هر کاربر ، اجازه می¬دهیم که همه کاربران برای تقسیم کانال فرکانس یکسان به طور همزمان عمل کنند . اگرچه یک تقریب عمود اعمال شده بر دنباله کد برای عملکرد قابل قبولی به کار می¬رود . بنابراین ، سیگنال کاربران دیگر به عنوان نویز تصادفی بعضی سیگنال کاربران دیگر ظاهر می¬شود که این تداخل دستیابی چندگانه نامیده می¬شود . تداخل دستیابی چندگانه تنزل در سرعت خطای بیت و عملکرد سیستم را باعث می¬شود .
تداخل دستیابی چندگانه فاکتوری است که ظرفیت و عملکرد سیستم های دسترسی چندگانه تقسیم کد را محدود می¬کند . تداخل دستیابی چندگانه به تداخل بین کاربران دنباله مستقیم مربوط می¬شود . تداخل نتیجه آفستهای زمان تصادفی بین سیگنالهاست که همزمان با افزایش تعداد تداخل طراحی شده . بنابراین ، آنالیز عملکرد سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد باید برحسب مقدار تداخل دستیابی چندگانه اثراتش در پارامترهایی که عملکرد را اندازه گیری می¬کند وارد می¬شود .
در بیشر جاها روش عادی تقریب گوسی و واریانس مورد استفاده قرار می¬گیرد . ما عملکرد سرعت خطای بیت سیستم دسترسی چندگانه تقسی کد را مورد بررسی قرار می¬دهیم . تقریب گوسی استاندارد استفاده شده برای ارزیابی عملکرد احتمال خطای بیت در سیستم دسترسی چندگانه تقسیم کد است . این تقریب به دلیل ساده بودن در بسیاری جاها مورد استفاده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.