اطلاعیه

تعیین محل وقوع خطا در خطوط انتقال جبران شده با ادوات فکتس

کد محصول BR78

تعداد صفحات: ۱۶۰صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

چکیده
مقدمه
فصل اول: آشنایی با خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS
۱-۱- تاریخچه ۱-۱-۱- انتقال انرژی در مقیاس‌های کلان
۱-۱-۲- توان ورودی شبکه
۱-۱-۳- خروجی شبکه انتقال
۱-۲- خطوط انتقال HVDC
۱-۳- مزایای استفاده از خطوط مستقیم در مقابل متناوب
۱-۳-۱- افزایش انتقال AC
۱-۳-۲- مزیت های احتمالی بهداشتی سیستم HVDC بر سیستم جریان متناوب:
۱-۳-۳- افزایش ثبات یک شبکه
۱-۴- معایب خطوط انتقال انرژی الکتریکی HVDC نسبت به خطوط HVAC :
۱-۴-۱- هزینه‌های مربوط به انتقال DC
۱-۵- اتصالات در سامانه AC
۱-۶- اتصالات در خطوط انتقال HVDC
۱-۷- توان راکتیو چیست
۱-۷-۱- توان اکتیو و راکتیو
۱-۷-۲- توان راکتیو
۱-۷-۳- توان ظاهری
۱-۸- تعریف ضریب توان
۱-۹- بارهای راکتیو
۱-۱۰- ضریب توان
۱-۱۰-۱- محاسبه
۱-۱۰-۲- اصلاح ضریب توان
۱-۱۰-۳- اندازگیری ضریب توان
۱-۱۰-۴- اصلاح ضریب توان
۱-۱۱- بارهای خطی
۱-۱۲- بارهای غیر خطی
۱-۱۳- منابع تغذیه سویچینگ
۱-۱۴- اصلاح ضریب توان غیر فعال
۱-۱۵- اصلاح ضریب توان فعال
۱-۱۶- ادوات FACTS
۱-۱۷- جبران گرهای موازی ساکن
۱-۱۷-۱- SVC
۱-۱۷-۲-جبرانسازاستاتیکSTATCOM StaticsyachoronousCompenstor)
۱-۱۷-۳- TCR (Thyritor control Reactor)
۱-۱۸- جبرانگرهای سری ساکن
۱-۱۸-۱- TSSC (Thyritor Switched Series Capacitors)
۱-۱۸-۲- TCSC (Thyristor – Contorolled Series Capacitors)
۱-۱۸-۳- GCSC (خازن های سری انتقال کنترل شونده با GTO)
۱-۱۸-۴- SSSC
۱-۱۹- جبران سازهای ترکیبی
۱-۱۹-۱- کنترلرهای یکپارچه عبور قدرت
۱-۲۰- کنترل غیر خطی جبران کننده استاتیکی توان راکتیو (SVC) به منظور انتقال حداکثر در خطوط انتقال
۱-۲۱- کنترل کننده با ساختار متغییر
۱-۲۲- طراحی کنترل کننده غیر خطی VSC قبلاً برای سیستم قدرت
۱-۲۳- نحوه طراحی کنترل کننده VSC
۱-۲۴- نتایج شبیه سازی کامیپوتری
۱-۲۴-۱- سیستم تک ماشینه
فصل دوم:معرفی مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان در یافتن محل خطا به صورت تطبیقی در خطوط انتقال
۲-۱-مدل ¬گسترده خط انتقال درحوزه زمان وتبدیل مودال
۲-۲- روش پیشنهادی تخمین پارامترهای خط انتقال
۲-۳- الگوریتم فاصله یابی خطا مبتنی بر مدل گسترده خط انتقال
۲-۳-۱- فاصله یابی خطا برای خطاهای سه فاز متقارن
۲-۳-۲- خطاهای نامتقارن
۲-۴- ارزیابی روش پیشنهادی
۲-۵- نتیجه¬گیری
فصل سوم: معرفی مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان به منظور تعیین محل خطا در خطوط طویل انتقال نیرو
۳-۱- مقدمه:
۳-۲- مدل گسترده خط انتقال
۳-۳- الگوریتم فاصله یاب خطا (Fault Location Algrithm):
۳-۳-۱- تعریف ریاضی مسئله
۳-۳-۲- صرف نظر از مقاومت خط انتقال
۳-۳-۳- در نظر گرفتن مقاومت خط انتقال
۳-۴- بررسی روش ارائه شده در یک شبکه نمونه
۳-۵- نتایج شبیه سازی
۳-۶- نتیجه گیری
فصل چهارم:معرفی مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان به منظور فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی
۴-۱- مقدمه
۴-۲- معرفی تبدیل
۴-۳- معیار فاصله یابی خطا
۴-۴- ارزیابی الگوریتم پیشنهادی
۴-۵- نتیجه گیری
فصل پنجم:روش مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان به منظور فاصله یابی خطا در خطوط انتقال موازی جبران شده با ادوات FACTS
۵-۱- مقدمه
۵-۲- معیار فاصله یابی خطا
۵-۳- الگوریتم فاصله یابی خطا پیشنهادی در خطوط جبران شده با ادوات FACTS موازی در میانه خط انتقال:
۵-۴- نتایج شبیه سازی
۵-۵- نتیجه گیری
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
چکیده:
در این پروژه که تحت عنوان فاصله یابی خطا در خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS می باشد هدف از تدوین این پروژه معرفی خطوط انتقال جبران شده با ادوات FACTS بوده که با انواع ادوات در این پروژه آشنا شده و سپس طریقه کنترل توان راکتیو با ادوات FACTS را برای شما روشن می کنیم در ادامه به مطلبی مهم تحت عنوان فاصله یابی محل خطا در خطوط انتقال پرداخته و روش نوینی را به این منظوربه شما در خطوط انتقال مختلف از جمله خطوط طویل انتقال نیرو و خطوط موازی انتقال نیرو براساس الگوریتم مبتنی بر مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان و سپس در خطوط انتقال جبران شده با همان مدل به فاصله یابی محل خطا می پردازیم. این پروژه از پنج فصل تشکیل یافته است در فصل اول شما را با خطوط انتقال، اهمیت این خطوط و سپس تعاریف کنترل توان راکتیو و خطوط جبران شده توسط انواع ادوات FACTS و چگونگی کنترل توان راکتیو توسط این ادوات آشنا می کنیم در ادامه و در فصل دوم و سوم و چهارم با استفاده از مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان و الگوریتم مبتنی بر آن ابتدا به صورت تطبیقی سپس در فصل سوم در خطوط طویل انتقال نیرو و در فصل چهارم در خطوط موازی انتقال نیرو می پردازیم و در فصل پنجم همان مدل گستره خط انتقال در حوزه زمان را در مورد خطوط جبران شده با ادوات FACTS تشریح کرده و به مقایسه موارد خواهم پرداخت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.