سنجش امنیت شبکه در فضای رقابتی صنعت برق

کد محصول BR75

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب 

چکیده…
فصل اول
مقدمه….۱
مدل سنتی صنعت برق متمرکز..۱
انگیزه های تجدید ساختار..۲
تاریخچه تجدید ساختار در صنعت …..۳
تجدید ساختار در صنعت برق..۳
جداسازی مالکیت و بهره برداری….۵
توزیع متمرکز در مقابل بازار…..۶
رقابت و دسترسی مستقیم در بازار برق…..۶
رقابت در بازار انرژی….۷
رقابت و مکانیزمهای حراج (مزایده)…..۸
حراج با قیمت یکسان و پیشنهاد ممهور۸
حراج تفکیکی (تبعیض آمیز)…۸
حراج انگلیسی…..۹
مدلهای دوطرفه…۹
معاملات چند جانبه..۱۰
دسترسی مستقیم/چرخش انتقال۱۰
دسترسی آزاد به انتقال (TOA).11
تخصیص هزینه معاملات…..۱۱
گرفتگی۱۲
بهره بردار مستقل سیستم…۱۴

فصل دوم
اصول اصلی بازارهای الکتریسیته…۱۶
ملاحظات عمومی..۱۶
رقابت کامل…..۱۶
بازارهای انرژی…..۱۹
اندازه های بهینه نیروگاه.۲۰
قدرت بازار..۲۱
تجارت الکتریسیته دوطرفه..۲۳
تجارت الکتریسیته متمرکز..۲۴
نتایج….۲۶
بازارهای انتقال.۲۶
بازارهای انتقال و رقابت….۲۷
صرفه جویی های تولید انبوه..۲۷
مینیمم مقیاس کارآمدی (MES)29
نتایج..۳۰
دیدگاهها برای کنترل حق انحصارهای طبیعی….۳۱
سرویس اپراتور سیستم..۳۱
مدلهای عملی بازار..۳۳
مدل دو طرفه…..۳۴
همزیستی ساختارهای سرمایه ای و دو طرفه…۳۵
ساختارهای دو طرفه و تغییرات توان… ۳۷
نتایج….۳۸

فصل سوم
قیمت گذاری گره ای چیست؟…..۴۲
قیمتهای گرهی برای چه استفاده می شوند؟…۴۲
عوامل موثر در قیمتهای گرهی کدامند؟..۴۲
تفاوت قیمت گره ای با قیمت تسویه بازار چیست؟۴۳
چه عواملی باعث تفاوت در قیمتهای گرهی می شوند؟.۴۴
مولفه های قیمت گره ای…..۴۵
قیمت گره ای چگونه بدست می آید؟..۴۵
پخش بار بهینه برای تعیین قیمتهای گره ای۴۶

فصل چهارم
مقدمه….۴۹
روش استفاده از وسایل غیر هزینه-آزاد۴۹
برنامه ریزی مجدد تولید….۴۹
اولویت بندی و حذف بارها/معاملات.۴۹
مدیریت گرفتگی در یک بازار اشتراکی….۵۰
هزینه های گرفتگی در مدل دوطرفه…۵۵

فصل پنجم
معرفی معیارهای جدید در سنجش امنیت شبکه در فضای رقابتی صنعت برق و کاربرد آن..
ضمیمه
پخش بار مستقیم(DC)…
مراجع