طراحی شبکه های ارتباطات رادیویی

کد محصول BR70

تعداد صفحات: ۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل ۱(مقدمه)
۱-۱ مقدمه ۲
فصل ۲(اعلام نیاز ارتباط)
۱-۲- اعلام نیاز به سیستم مخابراتی از طرف سازمان مربوطه به صنعت مخابرات ۵
۲-۲ دریافت مجوز فرکانس ۵
۲-۳ اعلام هزینه های پروژه از طرف صنعتی و محاسبه اقتصادی بهینه جهت اجرا ۵
۴-۲- تعیین نوع ارتباط ۶
۵-۲- انواع دستگاه های گیرنده و فرستنده: ۶
فصل ۳(محاسبات تئوری)
۱-۳) تهیه نقشه های جغرافیائی، آب و هوایی، سیاسی – راهها – ارتفاعات ۱۰
۲-۳) رسم پروفایل های دو بعدی ارتفاعات مابین ایستگاه های مختلف: ۱۱
۳-۳) روش محاسبه سیگنال به نویز رسیده به هر ایستگاه از ایستگاه های دیگر و تعیین تلفات مختلف سیستم: ۱۲
۴-۳) تعیین موقعیت جغرافیایی تکرارکننده ها روش نقشه ها ۱۷
۵-۳) انواع تکرار کننده ها و کاربرد آنها: ۱۸
۶-۳) تجهیزات لازم برای تکرارکننده ها: ۲۰
فصل ۴(آزمایش رادیوئی)
۱-۴) آزمایش رادیویی صحرایی و جاده ای ۲۳
۲-۴) کانال بندی ۲۵
۳-۴) گیرنده های کمکی ۲۷
۴-۴) تعیین تجهیزات لازم هر ایستگاه جهت نصب ۲۸
۵-۴ تعیین محل دقیق نصب دکلها و تعیین زاویه جغرافیایی ۲۸
فصل پنجم(نصب سیستم)
۱-۵) دکلهای مخابراتی: ۳۱
۲-۵) فونداسیون : ۳۲
۳-۵) نصب دکل: ۳۵
۴-۵) روش مهار کردن دکل ها: ۳۶
۵-۵) نصب آنتن و متعلقات ۳۹
۶-۵) تجهیزات ایمنی: ۴۱
فصل ۶ (بهره برداری)
۱-۶) تحویل سیستم: ۴۵
۲-۶) تجهیزات اضافی قابل نصب بر روی سیستم: ۴۵
فصل ۷(سیستمهای مجهز به ….)
۱-۷) سیستمهای محهز به CTCSS 49
۲-۷) استفاده از CTCSS در کانالهای مستقیم: ۵۰
۳-۷) مثال در مورد طراحی سیستم VHF برق استان آذربایجان غربی شرقی – اردبیل: ۵۱
فصل ۸(مدل آماری انتشار امواج در محیطهای شهری (هاتا))
۱-۸ مقدمه ۵۵
۲-۸) فرمول تجربی افت انتشار ۵۶
۳-۸) برآورد خطای تقریب ۶۳
۴-۸) تصحیح برای درجه توسعه شهری ۶۶
۵-۸ جمع بندی روابطه و محدوده اعتبار ۶۷
فصل ۹(تأثیر تغییر ارتفاع و مواد تشکیل دهنده ساختمانها بر انتشار امواج)
۱-۹) مقدمه ۷۰
۲-۹) تأثیر تغییرات ارتفاع ساختمانها در انتشار موج ۷۴
(۳-۹) تغییرات در اثر ترکیب ساختمانها ۸۲
۴-۹) تغییرات قطاع متوسط ۸۳
۵-۴) نتیجه گیری ۸۶
چکیده 
در همه نقاط دنیا و در همه اعصار، نیاز ارتباط انسانها با یکدیگر از جمله مسائل مهمی بوده است که بشر همواره سعی در حل کردن آن را داشته و با گسترش جمعیت و پراکنده شدن انسانها در گوشه و کنار جهان این نیاز چهره خود را بیشتر نشان داده است. به طروی که انسانهای نخستین برای رفع این نیاز از وسایل ابتدایی ارسال اطلاعات، از جمله طبل، دود و آتش و … استفاده می کردند و بعد از آن استفاده از پیک های سریع، کبوترهای نامه بر، رایج گردید. با پیشرفت علم و اختراعات مختلف از جمله مورس و تلگراف بشر به اهمیت وجود شیکه های مخابراتی پی برده و سعی در تکمیل و گسترش علم مخابرات نمود. با گسترش انسانها در پهنه گیتی و افزای نیاز به مخابرات، سرعت پیشرفت این تکنولوژی نیز افزایش یافت تا به عصر کنونی که عصر ارتباطات نامگذاری شده، رسید.
اولین مسئله ای که هنگام تأسیس هر واحد کوچک و بزرگ یا هر سازمان یا ارگانی مطرحی می شود مسئله ارتباط پرسنل با یکدیگر است که هرچه آن سازمان وسعت بیشتری داشته باشد این مسئله چهره خود را بیشتر نمایان می کند. از این رو برای رفع این نیاز از وسایل مختلف مخابراتی بر حیب نوه کاربرد استفاده می شود. از جمله: تلفنهای داخلی – سیستم تلفن سیار – سیستم های رادیویی بی سیم و غیره …
موضوع این سمینار راجع به رفع نیاز مخابرایت یک سازمان به وسیله سیستم های رادیویی بی سیم باند VHF یا UHF می باشد و این بحث به صورت مرحله ای بررسی می گردد.
در ابتدا به بررسی نیاز مخابراتی پرداخته می شود، که شامل مراحل اعلام نیاز از طرف سازمان، تخصیص فرکانس و اخذ مجوز های لازم و همچنین برآورد هزینه های اقتصادی پروژه و معرفی دستگاه های گیرنده و فرستنده موجود می باشد. بعد از آن حهت اجرای پروژه اولاً محاسبات تئوریک لازم جهت بدست آوردن مقدار سیگنال به نویز در نقاط مختلف بررسی می شود. سپس در عمل آزمایشهای رادیویی انجام می گردد.
بعد از این مراحل به بررسی نصب سیستم و روشهای مختلف مهار دکلها و اجزای دیگر سیستم پرداخته می شود و در نهایت نکات ایمنی و بهره برداری بهینه از شبکه مخابراتی مورد بحث قرار می گیرد، در فصل آخر نیز به عنوان مثال پروژه عظیم استان آذربایجان و همچنین نحوه استفاده از سیستم CTCSS آورده شده است که به تفصیل در فصول آینده به بررسی این موارد پرداخته خواهد شد