طراحی نرم افزار پخش بار به روش نیوتن رافسون به زبان Builder C++

کد محصول BR54

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

این پروژه حاوی کد های برنامه نویسی می باشد

مقدمه
فصل اول – شرحی بر پخش بار .
۱- پخش بار
۲- شین مرجع یا شناور
۳- شین بار
۴- شین ولتاژ کنترل شده
۵- شین نیروگاهی
۶- شین انتقال
فصل دوم – محاسبات ریاضی نرم افزار
۱- حل معادلات جبری غیر خطی به روش نیوتن-رافسون
۲- روشی برای وارون کردن ماتریس ژاکوبین
فصل سوم – معادلات حل پخش بار به روش نیوتن-رافسون
۱- حل پخش بار به روش نیوتن – رافسون
فصل چهارم – تعیین الگوریتم کلی برنامه
۱- الگوریتم کلی برنامه
۲- الگوریتم دریافت اطلاعات در ورودی
۳- الگوریتم محاسبه ماتریس ژاکوبین
۴- الگوریتم مربوط به وارون ژاکوبین
۵- الگوریتم مربطو به محاسبه
۶- الگوریتم مربوط به محاسبه ماتریس
۷-الگوریتم مربوط به ضرب وارون ژاکوبین در ماتریس
۸- الگوریتم مربوط به محاسبه
۹- الگوریتم تست شرط
۱۰- الگوریتم مربوط به چاپ جوابهای مسئله در خروجی
فصل پنجم – مروری بر دستورات برنامه نویسی C++
۱- انواع داده
۲- متغیرها
۳۳- تعریف متغیر
۴- مقدار دادن به متغیر
۵- عملگرها
۶- عملگرهای محاسباتی
۷- عملگرهای رابطه‌ای
۸- عملگرهای منطقی
۹- عملگر Sizcof
۱۰- ساختار تکرار for
۱۱- ساختارتکرار While
۱۲- ساختار تکرار do … While
۱۳- ساختار تصمیم if
۱۴- تابع Printf ( )
۱۵- تابع Scanf ( )
۱۶- تابع getch ( )
۱۷- اشاره‌گرها
۱۸- متغیرهای پویا
۱۹- تخصیص حافظه پویا
۲۰- برگرداندن حافظه به سیستم
۲۱- توابع
۲۲- تابع چگونه کار می‌کند
فصل ششم – تشریح و نحوی عملکرد برنامه
فصل هفتم – نرم افزار