تجدید آرایش خطوط توزیع جهت کم کردن تلفات اکتیو

کد محصول BR51

تعداد صفحات: ۱۹۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب
فصل اول
مقدمه ۱
فصل دوم
معرفی سیستم های توزیع انرژی الکتریکی ۴
۱-۲) شمای تک خطی سیستم قدرت الکتریکی ۵
۲-۲) شمای کلی سیستم توزیع الکتریکی ۶
۳-۲) مسائل مهم در طراحی، بهنیه سازی و بهره برداری از سیستم های توزیع ۷
۴-۲) دسته بندی سیسصتم های توزیع انرژی الکتریکی ۸
۱-۴-۲) انواع بارها ۸
۲-۴-۲) انواع سطح ولتاژ ۹
۳-۴-۲) انواع ساختار ۹
۵-۲) مشخصات بار ۱۰
۶-۲) رشد بار ۱۲
۷-۲) اهمیت طراحی سیستم های توزیع ۱۳
۸-۲) عوامل موثر در طراحی سیستم های توزیع ۱۳
۹-۲) طراحی سیستم های توزیع ۱۵
۱۰-۲) سیستم DAC( اتوماسیون و کنترل سیستم های توزیع) ۱۷
۱۱-۲) سیستم های فوق توزیع ۱۹
۱-۱۱-۲) سطح ولتاژ ۱۹
۱۲-۲) شبکه های فوق توزیع ۱۹
۱۳-۲) پست های توزیع ۲۲
۱-۱۳-۲) تقسیم بندی پست های ثابت ۲۲
۲-۱۳-۲) پست های سیار ۲۳
۱۴-۲)شینه بندی ۲۴
۱۵-۲) سیستم های اولیه ۲۵
۱۶-۲) تعریف سیستم های اولیه توزیع ۲۷
۱-۱۶-۲) سیستم اولیه شعاعی ۲۷
۲-۱۶-۲) سیستم اولیه حلقوی ۲۸
۳-۱۶-۲) سیستم شبکه ای ۲۹
۱۷-۲) سیستم های ثانویه توزیع ۲۹
۱۸-۲) کاربرد خازن های قدرت ۳۵
۱۹-۲) کنترل ولتاژ ۳۷
۲۰-۲) جریان افت ولتاژ ۳۹
فصل سوم: روش های پخش بار در شبکه های توزیع
۱-۳) مقدمه ۴۴
۲-۳) تاریخچه ۴۴
۳-۳) روش های پخش بار در شبکه های توزیع ۴۵
۴-۳ پخش بار مستقیم ۴۶
۱-۴-۳) مدل بار در روش پخش بار مستقیم ۴۶
۲-۴-۳) فرمول بندی روش پخش بار ۴۷
۳-۴-۳) الگوریتم پخش بار شبکه های شعاعی ۴۸
۴-۴-۳) الگوریتم پخش بار شبکه های حلقوی ۴۸
۵-۳) پخش بار به روش Baran & Wu 50
۱-۵-۳) تئوری روش پخش بار Baran & Wu 50
۲-۵-۳) اثبات معادله ولتاژ در معادلات پیشرو ۵۱
۶-۳) پخش بار به روش Up – Down Streaam 53
۱-۶-۳) پخش بار شعاعی ۵۵
۷-۳) روش پخش بار جبرانی ۵۷
۱-۷-۳) مقدمه ۵۷
۲-۷-۳) شماره گذاری شاخه ها ۵۸
۳-۷-۳) حل شبکه های توزیع شعاعی ۵۸
۴-۷-۳) معیار همگرایی ۶۰
۵-۷-۳) حل شبکه های توزیع غربالی ضعیف ۶۳
۶-۷-۳) محاسبه جریان های نقطا شکست با استفاده از روش جبران سازی ۶۴
۷-۷-۳) محاسبه ماتریس امپدانس نقاط جدایی ۶۵
۸-۷-۳) فرآیند جبران تکراری ۶۶
۹-۷-۳) انتخاب نقاط شکست ۶۶
۸-۳) نتیجه گیری و انتخاب روش ۶۹
۹-۳) اجرای برنامه پخش بار شبیه سازی شده به روش جبرانی و مقایسه نتایج، با نرم افزار پاشا
فصل چهارم: روش های تجدید آرایش شبکه های توزیع جهت کم کردن تلفات اکتیو
۱-۴) مقدمه ۸۷
۲-۴) تجدید آرایش شبکه به روش Baran & Wu 88
۱-۲-۴) بیان صورت مسئله ۸۹
۲-۲-۴) روش پخش بار تقریبی برای تخمین تلفات توان ۹۰
۳-۲-۴) تخمین تلافت توان بواسطه یک تعویض شاخه ۹۱
۴-۲-۴) بررسی الگوریتم. ۹۳
۳-۴) تجدید آرایش به روش Jasmon 94
۱-۳-۴) بیان صورت مسئله ۹۴
۲-۳-۴) الگوریتم و مثال ۹۸
۳-۳-۴) مقایسه روش پیشنهادی Jasmon با روش Baean 100
۴-۴) تجدید آرایش به روش Civanlar 100
۱-۴-۴) الگوریتم اصلی تجدید آرایش ۱۰۳
۵-۴) تجدید آرایش شبکه های توزیع به روش باز کردن ترتیبی کلیدها ۱۰۶
۱-۵-۴) روش و الگوریتم SSOM 107
۲-۵-۴) قیدهای و محدودیت های الگوریتم ۱۰۸
۳-۵-۴) الگوی پخش بهینه جریان در شبکه ۱۰۹
۴-۵-۴) پخش بار شبکه های غربالی ضعیف ۱۱۰
۶-۴) تجدید آرایش به روش Gaswami 112
۱-۶-۴) روش و الگوریتم ۱۱۲
۷-۴) تجدید آرایش به روش ترکیبی ۱۱۳
۱-۷-۴) الگوریتم تشکیل ماتریس امپدانس لوپ ۱۱۴
۸-۴) نتیجه گیری ۱۱۷
فصل پنجم: مباحث تکمیلی
۱-۵) الگوریتم تجدید آرایش بلند مدت شبکه های توزیع ۱۲۰
۱-۱-۵) معادله تجدید آرایش بلند مدت شبکه های توزیع ۱۲۰
۲-۱-۵) فلوچارت الگوریتم تجدید آرایش بلند مدت شبکه های توزیع ۱۲۳
۳-۱-۵) تجدید آرایش بلند مدت یک شبکه نمونه ۱۲۴
۲-۵) اثر تجدید آرایش برروی شبکه های با بارهای وابسته به ولتاژ ۱۲۷
فصل ششم: معرفی نرم افزار و اجرای برنامه تجدید آرایش
۱-۶) معرفی نرم افزارReconfiguration Package 131
۲-۱-۶) معرفی الگوریتم استفاده شده در نرم افزار Reconfiguration Package 131
۳-۱-۶) معرفی داده های ورودی به نرم افزار و کمیت های خروجی
۲-۶ ) اجرای نرم افزار Reconfiguration Package 133
۱-۲-۶) شبکه نمونه ۱۳۴
۲-۲-۶) نتایج حاصل از اجرای الگوریتم Baran &Wu بر روی شبکه نمون
۳-۲-۶) نتایج حاصل از اجرای الگوریتم ترکیبی با استفاده از ۱۳۵
نرم افزارReconfiguration Package
۴-۲-۶) نتایج حاصل از اجرای الگوریتم Gaswami با استفاده از تغییر در نرم افزار ۱۳۶
فصل هفتم: بحث و بررسی نتایج
۱-۷) بحث پیرامون روش های مختلف تجدید آرایش ۱۵۰
۱-۱-۷) تجدید آرایش به روش Baran &Wu 150
۲-۱-۷) تجدید آرایش به روش Jasmon 151
۳-۱-۷) تجدید آرایش به روش Civanlar 151
۴-۱-۷) تجدید آرایش به روش Gaswami 152
۵-۱-۷) تجدید آرایش به روش ترکیبی ۱۵۳
۲-۷) نتیجه گیری ۱۵۵
۳-۷) پیشنهادات برای ادامه کار ۱۵۶
ضمیمه ۱۵۸
مراجع ۱۷۵