اطلاعیه

بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی و بادی و مقایسه اقتصادی با نیروگاه سیکل ترکیبی

کد محصول BR39

تعداد صفحات: ۳۳۵ صفحه فایل WORD 

قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی ۹
۱- ۱- مقدمه ۱۰
۱-۲- تاریخچه ۱۴
۱-۳-  انرژی خورشیدی ۱۷
۱-۳-۱- ثابت خورشیدی (ISC) ۲۰
۱-۳-۲- زوایای خورشید ۲۱
۱-۴- بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی ۲۲
۱-۴-۱- نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants) ۲۲
۱-۴-۱-۱- نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطی ۲۵
۱-۴-۱-۱-۱-  تصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS ۲۶
۱-۴-۱-۱-۲- سیستم های تولید برق خورشیدی SEGS ۲۹
۱-۴-۱-۱-۳- سیکل تولید بخار و تولید قدرت نیروگاه های SEGS ۳۷
۱-۴-۱-۱-۴- تلفیق نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی ۴۱
۱-۴-۱-۲-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی ۴۳
۱-۴-۱-۲-۱- تصور سیستمی نیروگاه های از نوع دریافت کننده مرکزی ۴۴
۱-۴-۱-۲-۲- سیکلهای تولید برق خورشیدی با دریافت کننده مرکزی ۵۲
۱-۴-۱-۲-۳- مزایا و معایب  نیروگاه های  حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی ۶۵
۱-۴-۱-۳-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی ۶۶
۱-۴-۱-۳-۱- سیکلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمی ۶۶
۱-۴-۱-۳-۲- ماشینهای گرمائی برای تولید برق در بشقابهای شلجمی  منفرد ۷۲
۱-۴-۱-۳-۳-  مزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی ۷۶
۱-۴-۱-۴-  اجزاء نیروگاه های حرارتی خورشیدی ۷۸
۱-۴-۱-۴-۱-  متمرکز کننده ها ۷۹
۱-۴-۱-۴-۱-۱-  روشهای مختلف تقسیم بندی متمرکز کننده ها: ۷۹
۱-۴-۱-۴-۱-۲-  انواع متمرکز کننده ها ۸۵
۱-۴-۱-۴-۲-  گیرنده های خورشیدی ۹۲
۱-۴-۱-۴-۲-۱-  گیرنده های برج مرکزی ۹۳
۱-۴-۱-۴-۲-۲-  گیرنده های متمرکز کننده سهموی ۹۹
۱-۴-۱-۴-۳-  ذخیره کننده های انرژی حرارتی ۱۰۱
۱-۴-۱-۴-۳-۱- ذخیره انرژی توسط حرارت محسوس ۱۰۲
۱-۴-۱-۴-۳-۲- ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان) ۱۰۶
۱-۴-۱-۴-۴- بویلر کمکی ۱۰۸
۱-۴-۱-۴-۴-۱- محفظه احتراق ۱۰۸
۱-۴-۱-۴-۴-۲- دیگ حرارت و تجهیزات جانبی آن ۱۱۳
۱-۴-۱-۴-۵-  توربین و تجهیزات جانبی آن ۱۱۷
۱-۴-۱-۴-۵-۱- طبقه بندی توربین های بخار ۱۱۸
۱-۴-۱-۴-۵-۲-  اجزای مختلف توربین بخار ۱۲۲
۱-۴-۱-۴-۶-  کندانسور ۱۳۶
۱-۴-۱-۴-۶-۱-  مقدمه ۱۳۶
۱-۴-۱-۴-۶-۲- اصول کار و وظایف کندانسور ۱۳۶
۱-۴-۱-۴-۶-۳- دستگاههای تخلیه هوا ۱۳۷
۱-۴-۱-۴-۶-۴- انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها ۱۴۰
۱-۴-۱-۴-۶-۵- انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار ۱۴۱
۱-۴-۱-۴-۷- سیستمهای آب گردشی خنک کننده کندانسور ۱۴۴
۱-۴-۱-۴-۷-۱- انواع سیستمهای خنک کن ۱۴۵
۱-۴-۲-  برجهای نیرو (دودکش های خورشیدی) Power Tower ۱۵۶
۱-۴-۲-۱- برج نیرو با هوای گرم (برج هوای گرم خورشیدی) ۱۵۶
۱-۴-۲-۱-۱- اصول کار برجهای هوای گرم خورشیدی: ۱۵۶
۱-۴-۲-۱-۲- اجزاء یک نیروگاه خورشیدی با برج هوای گرم: ۱۶۰
۱-۴-۲-۱-۳- روش های عملکرد بر روابط حاکم بر نیروگاه های مجهز به برج با هوای گرم: ۱۶۱
۱-۴-۲-۱-۴- جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا: ۱۶۴
۱-۴-۲-۲- برج نیرو با هوای سرد ۱۶۶
۱-۴-۳- نیروگاه های فتوؤلتائیک Photovoltaic Power Station ۱۷۰
۱-۴-۳-۱- سلولهای فتوؤلتائیک (سلولهای خورشیدی  ــ Solar Cells) ۱۷۳
۱-۴-۳-۲- مدول ها (Modules) ۱۸۱
۱-۴-۳-۳- آرایه ها  (Arrays) ۱۸۳
۱-۴-۳-۴- بخش کنترل یا تولید توان مطلوب ۱۸۵
۱-۴-۳-۵- ذخیره سازی انرژی الکتریکی در باطریها ۱۸۶
۱-۴-۳-۶- مصرف کننده یا بار الکتریکی ۱۸۹
۱-۴-۳-۷- مزایا و معایب نیروگاه های فتوؤلتائیک ۱۹۰

فصل دوم : بررسی فنی نیروگاه های بادی ۱۹۳
۲-۱- مقدمه ۱۹۴
۲-۲- کلیات و تاریخچه نیروگاه های بادی ۲۰۰
۲-۲-۱- تاریخچه توربین بادی ۲۰۰
۲-۲-۲- تقسیم بندی توربین بادی ۲۰۲
۲-۲-۳- توربین بادی چگونه کار می کند ۲۰۳
۲-۲-۴- انتخاب توربین بادی ۲۰۶
۲-۲-۵- شکل های مختلف توربین های بادی ۲۱۰
۲-۲-۶- بازده نسبی ۲۱۲
۳-۲-۷- قرار دادن توربین در جهت باد ۲۱۳
۲-۲-۸- ساختمان پره های توربین بادی ۲۱۴
۳-۲-۹- تنظیم دور توربین های بادی با محور افقی ۲۱۶
۲-۲-۱۰- تنظیم دور توربین های بادی با محور قائم ۲۱۹
۲-۲-۱۱- کشورها و فناوری توربین بادی ۲۲۰
۳-۲-۱۲- منحنی P-V توربین های بادی ۲۲۱
۲-۲-۱۳-  تولید برق  نیروگاههای بادی ۲۲۳
۲-۲-۱۴-  برج نگاهدارنده توربین های بادی ۲۳۴
۲-۲-۱۴-۱- تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاع ۲۳۶
۲-۳- تجهیزات فنی نیروگاه های بادی ۲۳۷
۲-۳-۱- پره های توربین بادی ۲۳۹
۲-۳-۱-۱- ساختمان پره ۲۴۴
۲-۳-۲- توپی  (Hub) ۲۴۸
۲-۳-۳- کوپلینگ ۲۴۹
۲-۳-۴- جعبه دنده ۲۵۱
۲-۳-۵- ژنراتور ۲۵۵
۲-۳-۵-۱-  سیستم های مستقل DC ۲۶۰
۲-۳-۵-۲-  سیستمهای مستقل از شبکه HZ50 ۲۶۱
۲-۳-۵-۳- سیستم های متصل به شبکه اصلی با سرعت ثابت ۲۶۲
۲-۳-۵-۴-  سیستمهای متصل به شبکه اصلی با سرعت متغیر ۲۶۳
۲-۳-۶- سیستم ترمز ۲۶۵
۲-۳-۶-۱- ترمز آئرودینامیکی ۲۶۸
۲-۳-۶-۲-  ترمزهای محور اصلی ۲۷۰
۲-۳-۶-۳- ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقک بالای برج) در جهت باد ۲۷۱
۲-۳-۷- سیستم هیدرولیک ۲۷۲
۲-۳- ۸- سیستم جهت یابی ۲۷۴
۲-۳-۹- سیستم گرداننده نیروگاه بادی ۲۷۶
۲-۳-۱۰- سیستم کنترل ۲۷۸
۲-۳-۱۱- شاسی اتاقک ۲۸۰
۲-۳-۱۲- برج نگهدارنده ۲۸۱

فصل سوم : مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یک نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیکل ترکیبی) ۲۸۴
۳-۱- مقدمه ۲۸۵
۳-۲- نیروگاه خورشیدی ۲۸۶
۳-۲-۱- بررسی اقتصادی یک نیروگاه خورشیدی نمونه: ۲۸۹
۳-۳- نیروگاه بادی ۲۹۳
۳-۴- نیروگاه سیکل ترکیبی ۲۹۵
۳-۵- نتیجه مقایسه اقتصادی نیروگاههای مورد بحث ۲۹۶

فصل چهارم : مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران ۲۹۹
۴-۱- مقدمه ۳۰۰
۴-۲- بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران ۳۰۱
۴-۲-۱- کلکتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر کرج ۳۰۳
۴-۲-۲- ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت ۲۵۰ کیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز: ۳۰۳
۴-۲-۳- راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی: ۳۰۶
۴-۲-۴- نیروگاههای فتوؤلتائیک ساخته شده در ایران ۳۰۷
۴-۲-۴-۱ – نیروگاه فتوؤتائیک دامنه جنوبی البرز ۳۰۸
۴-۲-۴-۲ – نیروگاه فتوؤلتائیک پاسگاه مرزی گزیک  (شکل ۱۳۴) ۳۱۰
۴-۲-۴-۳ ـ نیروگاه ۵ کیلو وات فتوؤلتائیک نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی ۳۱۱
۴-۳- بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایران ۳۱۳
۴-۳-۱- پروژه مزرعه بادی منجیل ۳۱۶
۴-۳-۲- پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل ۳۲۰
۴-۳-۳- پروژه KW 10 تبریز ۳۲۳

فهرست شکل ها
Figure 1       شکل ۱ : شمای پرتوهای خورشیدی مستقیم و پراکنده ۱۱
Figure 2       شکل ۲ : تجزیه اشعه های خورشید ۱۸
Figure 3       شکل ۳: زاویه انحراف – زاویه بین اشعه خورشید و صفحه استوا در ظهر خوشیدی ۲۱
Figure 4       شکل ۴: روند تبدیل انرژی حورشیدی به انرژی الکتریکی در نیروگاههای حرارتی خورشیدی. ۲۴
Figure 5       شکل  ۵: شمای گردآورنده پرتواهای خورشیدی از نوع سهموی خطی ۲۷
Figure 6       شکل ۶ : فلودیاگرام واحدهای SEGS III الی SEGS V ۳۱
Figure 8       شکل ۷ : شمای یک مجموعه ای از گردآورنده های خورشیدی واحدهای SEGS ۳۲
Figure 10     شکل ۸ : شمای المان گرد آورنده گرما در واحدهای SEGS. ۳۶
Figure 11شکل ۹ :فلودیاگرام واحد نیروگاه خورشیدی حرارتی SEGS IX. ۳۹
Figure 13     شکل ۱۰: سیکل حرارتی واحد ۸۰ مگاواتی SEGS VIII ۴۰
Figure 16     شکل ۱۱: فلودیاگرام واحد تلفیقی از سیکل ترکیبی و سیکل خورشیدی ۴۲
Figure 17     شکل ۱۲ : نیروگاه حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی MW10 ، Solar One ۴۳
Figure 18     شکل ۱۳ : شمای آینه های ردیاب آفتاب (هلیوستات) از نوع شیشه / فلزی با مساحت حدود ۲۹ مترمربع. ۴۶
Figure 19     شکل ۱۴ : تصویر آئینه های ردیاب آفتاب (هلیوستات) از نوع غشایی با مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع. ۴۷
Figure 20     شکل ۱۵: شمای گیرنده سانترال از نوع جذب کننده های بیرونی واحد Solar One ۵۰
Figure 21     شکل ۱۶ : گیرنده سانترال از نوع حفره ای واحد CESA-1 ۵۱
Figure 22     شکل ۱۷: تصویر شماتیکی نیروگاه حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (باسیکل سدیم) . ۵۵
Figure 23     شکل ۱۸: تصویر شماتیکی نیروگاه حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (باسیکل آب و بخار) . ۵۷
Figure 24     شکل ۱۹: شمای اجزای واحد گیرنده مرکزی (سانترال) Solar One ۵۹
Figure 25     شکل ۲۰: شماتیک نیروگاه خورشیدی دریافت کننده مرکزی با سیکل نمک مذاب . ۶۴
Figure 26     شکل ۲۱: شمای یک بشقاب شلجمی . ۶۷
Figure 27     شکل ۲۲: فلودیاگرام یک واحد تولید برق خورشیدی از طریق سیستم سانترال بشقابهای شلجمی  . ۶۸
Figure 28     شکل ۲۲: فلودیاگرام یک واحد تولید برق خورشیدی از طریق سیستم سانترال بشقابهای شلجمی  . ۷۱
Figure 29     شکل۲۴: چگونگی کار یک ماشین گرمایی با سیکل استرلینگ. ۷۴
Figure 30     شکل۲۵: نمونه ای دیگر از دیاگرام یک ماشین گرمایی با سیکل استرلینگ. ۷۵
Figure 31     شکل ۲۶: تصویر یک ماشین گرمایی تولید برق با استفاده از سیکل استرلینگ ۷۵
Figure 32     شکل ۲۷ : ۱- متمرکز کننده انکساری    ۲- متمرکز کننده انعکاسی از نوع شلجمی ۸۰
Figure 33     شکل ۲۸ : پارامترهای محاسبه حرارت تشعشعی خارج شده از خورشید را نشان می دهد. ۸۳
Figure 34     شکل ۲۹ : مقدار تشعشع در ساعت محتلف روز در کلکتورهای مسطح مجهز به سطوح منعکس کننده. ۸۵
Figure 35     شکل ۳۰ : مقدار تشعشع در ساعات مختلف روز در کلکتورهای مجهز به سطوح منعکس کننده. ۸۶
Figure 36     شکل ۳۱ : نمایی از کلکتور سهموی خطی ۸۷
Figure 37     شکل ۳۲ : نمونه ای از متمرکز کننده سهموی ترکیبی. ۸۸
Figure 38     شکل ۳۳ : نمونه ای از متمرکز کننده سهموی با کانون نقطه ای (شلجمی). ۸۹
Figure 39     شکل ۳۴ : گیرنده یک مگاواتی یولریوس. ۹۴
Figure 40     شکل ۳۵ : یک گیرنده حفره ای با لوله سرامیکی. ۹۵
Figure 41     شکل ۳۶ : یک گیرنده حفره ای یا لوله فلزی . ۹۶
Figure 42     شکل ۳۷: شماتیکهای گیرنده خارجی استفاده شده در نیروگاه های Solar – One و Alemria. ۹۸
Figure 43     شکل ۳۸ : طرح کلی یک عنصر گردآورنده حرارت (گیرنده) از نوع متمرکز کننده تک لوله ای سهموی. ۹۹
Figure 44     شکل ۳۹ : طرح کلی  گیرنده با لوله گرمایی که در دانشگاه مینوسوتا طراحی و ساخته شده است. ۱۰۱
Figure 45     شکل ۴۰ : نمایی از مخزن ذخیره انرژی طرح بوئینگ. ۱۰۴
Figure 46     شکل ۴۱ : شمای اجزای واحد ذخیره کننده نیروگاه Solar – One. ۱۰۵
Figure 47     شکل ۴۲ : یک نمونه از اجزاء اتاق احتراق بویلر کمکی نیروگاههای خورشیدی ۱۱۰
Figure 48     شکل۴۳: شماتیکی از لوله انتقال شعله ۱۱۲
Figure 49     شکل ۴۴: شماتیکی از دیگ حرارت درام دار . ۱۱۴
Figure 50     شکل  ۴۵ : شماتیکی از دیگ حرارت یکبارگذر. ۱۱۵
Figure 51     شکل  ۴۶: انواع سوپرهیترها   a) آویزان    b) افقی . ۱۱۶
Figure 52     شکل ۴۷: جهت جریان بخار در توریین های بخاری ۱۱۹
Figure 53     شکل ۴۸: برش محوری یک توربین فشار قوی (HP). ۱۲۱
Figure 54     شکل ۴۹: برش محوری یک توربین فشار متوسط (IP). ۱۲۱
Figure 55     شکل ۵۰: برش محوری یک توربین فشار ضعیف (LP). ۱۲۱
Figure 56     شکل ۵۱: پره های توربین ضربه ای به همراه تغییرات سرعت و فشار سیال ۱۲۴
Figure 57     شکل۵۲: پره های توربین عس العملی به همراه تغییرات سرعت و فشار سیال ۱۲۴
Figure 58     شکل۵۳: پره های توربین مختلط ۱۲۵
Figure 59     شکل ۵۴: تغییرات سرعت و فشار در،  a) شیپوره؛   b) پخش کننده ۱۲۶
Figure 60     شکل ۵۵: نازل لاوال، متشکل از دو شیپوره ۱۲۷
Figure 61     شکل ۵۶: انواع کوپلینگ های انعطاف پذیر، A) نوع پنجه ای؛   B) نوع چند دندانه؛ C) نوع بای بی ۱۳۰
Figure 62     شکل ۵۷: نمونه ای از گلندهای زغالی ۱۳۲
Figure 63     شکل۵۸: نمونه ای از گلندهای آبی ۱۳۳
Figure 64     شکل ۵۹: نمونه ای از گلند لابیرنتی ۱۳۴
Figure 65     شکل ۶۰: انواع طرح گلندهای لابیرنتی، a) نوع صلب؛ b) نوع الاستیک ۱۳۵
Figure 66     شکل۶۱ : اجکتورهای هوا از نوع بخاری، a) اجکتور اصلی؛ b) اجکتورهای راه انداز ۱۳۸
Figure 67     شکل۶۲: انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها. ۱۴۱
Figure 68     شکل ۶۳: کندانسور پاششی (فواره ای) ۱۴۲
Figure 69     شکل۶۴: کندانسور پاششی با سیستم خنک کنندگی خشک. ۱۴۲
Figure 70     شکل۶۵: طرح کلی از کندانسور سطحی ۱۴۳
Figure 71     شکل ۶۶ : فلودیاگرام  انواع مختلف سیستمهای خنک کنندگی. ۱۴۶
Figure 72     شکل۶۷: سیستم یکبار گذر آب خنک کنندگی ۱۴۷
Figure 73     شکل ۶۸: برج خنک کن تر با جریان هوای آزاد. ۱۴۹
Figure 74     شکل ۶۹: برج خنک کن تر با جریان هوای ایجاد شده توسط فن ۱۵۰
Figure 75     شکل ۷۰: طرحواره یک برج خنک کن خشک مستقیم ۱۵۲
Figure 76     شکل ۷۱: طرحی از برج خنک کن خشک غیرمستقیم با دو نوع کندانسور، ۱۵۴
Figure 77شکل ۷۲ : برج خنک کن تر و خشک با فن مکش ها ۱۵۵
Figure 78     شکل ۷۳: طرح لئونارد داوینچی جهت سرخ کردن جوجه ۱۵۸
Figure 79     شکل ۷۴: طرح شماتیک دودکش خورشیدی. ۱۵۹
Figure 80     شکل ۷۵: اولین نمونه برج نیرو با هوای گرم، در اسپانیا ۱۶۵
Figure 81     شکل۷۶: برج نیرو با هوای سرد، طرح کارلسن  ۲۵۰۰ مگاوات. ۱۶۹
Figure 82     شکل۷۷: شماتیک سیستمی نیروگاههای فتوؤلتائیک. ۱۷۲
Figure 83     شکل۷۸: شماتیک یک سلول خورشیدی. ۱۷۵
Figure 84     شکل ۷۹: منحنی های مشخصه جریان ــ ولتاژ یک سلول خورشیدی نمونه ۲×۱ سانتیمتری ۱۷۷
Figure 85     شکل ۸۰ : اثر دما بر منحنی مشخصه جریان ــ ولتاژ یک سلول خورشیدی ۱۷۸
Figure 86     شکل۸۱: شمای متمرکز کننده های فرنل سلولهای فتوؤلتائیک ۱۸۰
Figure 87     شکل ۸۲: تصویر نمونه ای از مدول فتوؤلتائیک ساخت شرکت “تلفنکن سیستم تکنیک” ۱۸۲
Figure 88     شکل ۸۳: منحنی مشخصه ولتاژ ــ جریان الکتریکی یک باطری نمونه و رابطه آن با بار DC ۱۸۸
Figure 89     شکل ۸۴ :آسیاب بادی ساخته شده توسط دانمارکی ها به قدرت اسمی ۲۰۰ کیلو وات در بادی به سرعت ۵۴ کیلومتر در ساعت ۱۹۵
Figure 90     شکل ۸۵ : توربین بادی مولد برق مدل انفیلدآندرو به قدرت ۱۰۰ KW که در بادی با سرعت اسمی ۵۳ کیلومتر ساعت کار می کند. ۱۹۶
Figure 91     شکل ۸۶ :  شمای توربین با  محور قائم مدل ساونیوس ۲۰۱
Figure 92     شکل ۸۷ : توربین بادی با محور قائم مدل داریوس با دو پره ۲۰۱
Figure 93     شکل۸۸ : شمای توربین بادی مدل داریوس یا سه پره، روتور مدل ساونیوس روی محور قائم ۲۰۲
Figure 94     شکل ۸۹ : تصویر کلی اجزای تشکیل دهنده توربین های بادی ۲۰۳
Figure 95     شکل ۹۰ : شمای توربین بادی با  محور افقی نیروی بالابر تولید قدرت می کند ۲۰۴
Figure 96     شکل۹۱: نیروهایی که روی پره توربین بادی اثر می کنند. ۲۰۴
Figure 97     شکل ۹۲ : توربین بادی تخیلی با محور قائم برای تولید برق که با کابل های فولادی به زمین مهار گشته است. ۲۰۵
Figure 98     شکل ۹۳ : توربین بادی با محور افقی برای تولید برق ۲۰۷
Figure 99     شکل۹۴ : گشتاور نیروی شروع به کار چند نوع توربین بادی. ۲۰۸
Figure 100   شکل ۹۵ : شمای توربین بادی یک پره ( طرف مقابل پره به جای وزنه تعادل به کار می رود). ۲۰۹
Figure 101   شکل ۹۶ : طبقه بندی توربینهای بادی با محور افقی ( نوع بالابر) ۲۱۰
Figure 102   شکل ۹۷ : توربین های بادی با محور قائم. ۲۱۱
Figure 103   شکل ۹۸ : بازده و کارایی تعدادی از توربین های بادی متداول ۲۱۲
Figure 104   شکل (a-99) : نمایی از قرار دادن توربین در جهت باد ۲۱۴
Figure 105   شکل(b-99) : توربین بادی با سه پره و یک باد نمای کوچک ۲۱۴
Figure 106   شکل ۱۰۰ : روش های ساختمان پره های مختلف توربین های بادی. ۲۱۵
Figure 107   شکل ۱۰۱ : بارهای وارد بر پره یک توربین بادی افقی ۲۱۶
Figure 108   شکل ۱۰۲ : روشهای تنظیم کردن دور توربین بادی. ۲۱۷
Figure 109   شکل ۱۰۳ : مکانیسم تغییر زاویه پره های توربین بادی. ۲۱۸
Figure 110   شکل۱۰۴ : نمودار توان خروجی نسبی به سرعت باد برای ۵ نوع توربین بادی جدید ۲۲۱
Figure 111   شکل ۱۰۵ : سه نوع ژنراتور جریان برق. ۲۲۵
Figure 112   شکل ۱۰۶ : استفاده از ترانسفورماتور برای انتقال جریان برق متناوب به فاصله دور. ۲۲۶
Figure 113   شکل ۱۰۷ : دیاگرام ساده سیم کشی یک توربین بادی مولد برق. ۲۲۸
Figure 114   شکل۱۰۸ : سیم کشی برق یک توربین بادی همراه با تنظیم کننده بار. ۲۲۹
Figure 115   شکل۱۰۹ : سیم کشی برق توربین بادی همراه با ژنراتور کمکی. ۲۳۰
Figure 116   شکل ۱۱۰: ارتباط برق مستقیم توربین بادی با شبکه برق متناوب به وسیله معکوس کننده همزمان ۲۳۲
Figure 117   شکل ۱۱۱ : مجموعه انتقال قدرت در یک توربین بادی افقی مولد برق به قدرت ۱۰۰ KW ۲۳۷
Figure 118   شکل ۱۱۲- اجزاء مختلف یک توربین بادی ۲۳۸
Figure 119   شکل ۱۱۳ : شمای ساختمان پره نیروگا بادی ۶۰۰ کیلو وات منجیل ۲۴۷
Figure 120   شکل ۱۱۴: شمای هاب  (Hub) ۲۴۸
Figure 121   شکل ۱۱۵: شمای جعبه دنده نیروگاه بادی منجیل ۲۵۴
Figure 122   شکل ۱۱۶: سیستمهای اصلی DC مستقل از شبکه ۲۶۰
Figure 123   شکل ۱۱۷: سیسنمهای اصلی مستقل از شبکه ۵۰ HZ ۲۶۱
Figure 124   شکل ۱۱۸: سیستمهای متصل به شبکه با سرعت ثابت ۲۶۲
Figure 125   شکل ۱۱۹: سیستمهای متصل به شبکه اصلی با سرعت متغیر. ۲۶۳
Figure 126   شکل ۱۲۰ : مکان ترمز آئرودینامیکی را در پره توربین بادی نمونه (پره توربین بادی منجیل) نشان می دهد ۲۶۹
Figure 127   شکل ۱۲۱ : سیستم جهت یاب ۲۷۴
Figure 128   شکل ۱۲۲: پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری در نیروگاههای حرارتی خورشیدی ۲۸۷
Figure 129   شکل ۱۲۳: پیش بینی هزینه های تمام شده برق در نیروگاههای خورشیدی. ۲۸۸
Figure 130   شکل ۱۲۴: نتایج محاسبه شده برای یک نمونه نیروگاه خورشیدی MW 100 از نوع سهموی خطی. ۲۹۲
Figure 131   شکل ۱۲۵: هزینه خرید تجهیزات توربین بادی از خارج کشور. ۲۹۳
Figure 132   شکل ۱۲۶: اطلاعات اقتصادی مربوط به مزرعه بادی منجیل. ۲۹۴
Figure 133   شکل ۱۲۷: هزینه تولید یک کیلو وات ساعت برق تولیدی . ۲۹۶
Figure 134   شکل ۱۲۸: نقشه میزان تابش خورشید در ایران. ۳۰۰
Figure 135   شکل ۱۲۹: کلکتور نمونه ای آزمایشی در مهرشهر کرج. ۳۰۰
Figure 136   شکل ۱۳۰: نیروگاه خورشیدی آزمایشی سهموی خطی در شیراز. ۳۰۰
Figure 137   شکل ۱۳۱: نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی طالا قان. ۳۰۰
Figure 138   شکل ۱۳۲: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک دامنه جنوبی البرز. ۳۰۰
Figure 139   شکل۱۳۳: دریافت انرژی خورشیدی در مناطق محتلف جهان نشان داده شده است. ۳۰۰
Figure 140   شکل ۱۳۴: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک گزیک. ۳۰۰
Figure 141   شکل ۱۳۵: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک کوچک نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی  گزیک. ۳۰۰
Figure 142   شکل۱۳۶ : فاز صفر پتانسیل سنجی باد در ایران ۳۰۰
Figure 143   شکل۱۳۷ : فاز صفر پتانسیل سنجی باد در ایران در ارتفاع ۸۰ متری از زمین ۳۰۰
Figure 144   شکل۱۳۸: مراحل نصب نیروگاه KW 600 منطقه بابائیان منجیل. ۳۰۰
Figure 145   شکل ۱۳۹: پروژه KW 10 تبریز ۳۰۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.