پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

BR39- بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی و بادی و مقایسه اقتصادی با نیروگاه سیکل ترکیبی

کد محصول BR39

فایل WORD

30000 تومان

335 صفحه

فهرست مطالب

فصل اول : بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی 9
1- 1- مقدمه 10
1-2- تاریخچه 14
1-3-  انرژی خورشیدی 17
1-3-1- ثابت خورشیدی (ISC) 20
1-3-2- زوایای خورشید 21
1-4- بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی 22
1-4-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants) 22
1-4-1-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطی 25
1-4-1-1-1-  تصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS 26
1-4-1-1-2- سیستم های تولید برق خورشیدی SEGS 29
1-4-1-1-3- سیکل تولید بخار و تولید قدرت نیروگاه های SEGS 37
1-4-1-1-4- تلفیق نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی 41
1-4-1-2-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی 43
1-4-1-2-1- تصور سیستمی نیروگاه های از نوع دریافت کننده مرکزی 44
1-4-1-2-2- سیکلهای تولید برق خورشیدی با دریافت کننده مرکزی 52
1-4-1-2-3- مزایا و معایب  نیروگاه های  حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی 65
1-4-1-3-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی 66
1-4-1-3-1- سیکلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمی 66
1-4-1-3-2- ماشینهای گرمائی برای تولید برق در بشقابهای شلجمی  منفرد 72
1-4-1-3-3-  مزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی 76
1-4-1-4-  اجزاء نیروگاه های حرارتی خورشیدی 78
1-4-1-4-1-  متمرکز کننده ها 79
1-4-1-4-1-1-  روشهای مختلف تقسیم بندی متمرکز کننده ها: 79
1-4-1-4-1-2-  انواع متمرکز کننده ها 85
1-4-1-4-2-  گیرنده های خورشیدی 92
1-4-1-4-2-1-  گیرنده های برج مرکزی 93
1-4-1-4-2-2-  گیرنده های متمرکز کننده سهموی 99
1-4-1-4-3-  ذخیره کننده های انرژی حرارتی 101
1-4-1-4-3-1- ذخیره انرژی توسط حرارت محسوس 102
1-4-1-4-3-2- ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان) 106
1-4-1-4-4- بویلر کمکی 108
1-4-1-4-4-1- محفظه احتراق 108
1-4-1-4-4-2- دیگ حرارت و تجهیزات جانبی آن 113
1-4-1-4-5-  توربین و تجهیزات جانبی آن 117
1-4-1-4-5-1- طبقه بندی توربین های بخار 118
1-4-1-4-5-2-  اجزای مختلف توربین بخار 122
1-4-1-4-6-  کندانسور 136
1-4-1-4-6-1-  مقدمه 136
1-4-1-4-6-2- اصول کار و وظایف کندانسور 136
1-4-1-4-6-3- دستگاههای تخلیه هوا 137
1-4-1-4-6-4- انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها 140
1-4-1-4-6-5- انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار 141
1-4-1-4-7- سیستمهای آب گردشی خنک کننده کندانسور 144
1-4-1-4-7-1- انواع سیستمهای خنک کن 145
1-4-2-  برجهای نیرو (دودکش های خورشیدی) Power Tower 156
1-4-2-1- برج نیرو با هوای گرم (برج هوای گرم خورشیدی) 156
1-4-2-1-1- اصول کار برجهای هوای گرم خورشیدی: 156
1-4-2-1-2- اجزاء یک نیروگاه خورشیدی با برج هوای گرم: 160
1-4-2-1-3- روش های عملکرد بر روابط حاکم بر نیروگاه های مجهز به برج با هوای گرم: 161
1-4-2-1-4- جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا: 164
1-4-2-2- برج نیرو با هوای سرد 166
1-4-3- نیروگاه های فتوؤلتائیک Photovoltaic Power Station 170
1-4-3-1- سلولهای فتوؤلتائیک (سلولهای خورشیدی  ــ Solar Cells) 173
1-4-3-2- مدول ها (Modules) 181
1-4-3-3- آرایه ها  (Arrays) 183
1-4-3-4- بخش کنترل یا تولید توان مطلوب 185
1-4-3-5- ذخیره سازی انرژی الکتریکی در باطریها 186
1-4-3-6- مصرف کننده یا بار الکتریکی 189
1-4-3-7- مزایا و معایب نیروگاه های فتوؤلتائیک 190

فصل دوم : بررسی فنی نیروگاه های بادی 193
2-1- مقدمه 194
2-2- کلیات و تاریخچه نیروگاه های بادی 200
2-2-1- تاریخچه توربین بادی 200
2-2-2- تقسیم بندی توربین بادی 202
2-2-3- توربین بادی چگونه کار می کند 203
2-2-4- انتخاب توربین بادی 206
2-2-5- شکل های مختلف توربین های بادی 210
2-2-6- بازده نسبی 212
3-2-7- قرار دادن توربین در جهت باد 213
2-2-8- ساختمان پره های توربین بادی 214
3-2-9- تنظیم دور توربین های بادی با محور افقی 216
2-2-10- تنظیم دور توربین های بادی با محور قائم 219
2-2-11- کشورها و فناوری توربین بادی 220
3-2-12- منحنی P-V توربین های بادی 221
2-2-13-  تولید برق  نیروگاههای بادی 223
2-2-14-  برج نگاهدارنده توربین های بادی 234
2-2-14-1- تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاع 236
2-3- تجهیزات فنی نیروگاه های بادی 237
2-3-1- پره های توربین بادی 239
2-3-1-1- ساختمان پره 244
2-3-2- توپی  (Hub) 248
2-3-3- کوپلینگ 249
2-3-4- جعبه دنده 251
2-3-5- ژنراتور 255
2-3-5-1-  سیستم های مستقل DC 260
2-3-5-2-  سیستمهای مستقل از شبکه HZ50 261
2-3-5-3- سیستم های متصل به شبکه اصلی با سرعت ثابت 262
2-3-5-4-  سیستمهای متصل به شبکه اصلی با سرعت متغیر 263
2-3-6- سیستم ترمز 265
2-3-6-1- ترمز آئرودینامیکی 268
2-3-6-2-  ترمزهای محور اصلی 270
2-3-6-3- ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقک بالای برج) در جهت باد 271
2-3-7- سیستم هیدرولیک 272
2-3- 8- سیستم جهت یابی 274
2-3-9- سیستم گرداننده نیروگاه بادی 276
2-3-10- سیستم کنترل 278
2-3-11- شاسی اتاقک 280
2-3-12- برج نگهدارنده 281

فصل سوم : مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یک نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیکل ترکیبی) 284
3-1- مقدمه 285
3-2- نیروگاه خورشیدی 286
3-2-1- بررسی اقتصادی یک نیروگاه خورشیدی نمونه: 289
3-3- نیروگاه بادی 293
3-4- نیروگاه سیکل ترکیبی 295
3-5- نتیجه مقایسه اقتصادی نیروگاههای مورد بحث 296

فصل چهارم : مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران 299
4-1- مقدمه 300
4-2- بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران 301
4-2-1- کلکتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر کرج 303
4-2-2- ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت 250 کیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز: 303
4-2-3- راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی: 306
4-2-4- نیروگاههای فتوؤلتائیک ساخته شده در ایران 307
4-2-4-1 - نیروگاه فتوؤتائیک دامنه جنوبی البرز 308
4-2-4-2 - نیروگاه فتوؤلتائیک پاسگاه مرزی گزیک  (شکل 134) 310
4-2-4-3 ـ نیروگاه 5 کیلو وات فتوؤلتائیک نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی 311
4-3- بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایران 313
4-3-1- پروژه مزرعه بادی منجیل 316
4-3-2- پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل 320
4-3-3- پروژه KW 10 تبریز 323


فهرست شکل ها
Figure 1       شکل 1 : شمای پرتوهای خورشیدی مستقیم و پراکنده 11
Figure 2       شکل 2 : تجزیه اشعه های خورشید 18
Figure 3       شکل 3: زاویه انحراف - زاویه بین اشعه خورشید و صفحه استوا در ظهر خوشیدی 21
Figure 4       شکل 4: روند تبدیل انرژی حورشیدی به انرژی الکتریکی در نیروگاههای حرارتی خورشیدی. 24
Figure 5       شکل  5: شمای گردآورنده پرتواهای خورشیدی از نوع سهموی خطی 27
Figure 6       شکل 6 : فلودیاگرام واحدهای SEGS III الی SEGS V 31
Figure 8       شکل 7 : شمای یک مجموعه ای از گردآورنده های خورشیدی واحدهای SEGS 32
Figure 10     شکل 8 : شمای المان گرد آورنده گرما در واحدهای SEGS. 36
     Figure 11شکل 9 :فلودیاگرام واحد نیروگاه خورشیدی حرارتی SEGS IX. 39
Figure 13     شکل 10: سیکل حرارتی واحد 80 مگاواتی SEGS VIII 40
Figure 16     شکل 11: فلودیاگرام واحد تلفیقی از سیکل ترکیبی و سیکل خورشیدی 42
Figure 17     شکل 12 : نیروگاه حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی MW10 ، Solar One 43
Figure 18     شکل 13 : شمای آینه های ردیاب آفتاب (هلیوستات) از نوع شیشه / فلزی با مساحت حدود 29 مترمربع. 46
Figure 19     شکل 14 : تصویر آئینه های ردیاب آفتاب (هلیوستات) از نوع غشایی با مساحت حدود 100 متر مربع. 47
Figure 20     شکل 15: شمای گیرنده سانترال از نوع جذب کننده های بیرونی واحد Solar One 50
Figure 21     شکل 16 : گیرنده سانترال از نوع حفره ای واحد CESA-1 51
Figure 22     شکل 17: تصویر شماتیکی نیروگاه حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (باسیکل سدیم) . 55
Figure 23     شکل 18: تصویر شماتیکی نیروگاه حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (باسیکل آب و بخار) . 57
Figure 24     شکل 19: شمای اجزای واحد گیرنده مرکزی (سانترال) Solar One 59
Figure 25     شکل 20: شماتیک نیروگاه خورشیدی دریافت کننده مرکزی با سیکل نمک مذاب . 64
Figure 26     شکل 21: شمای یک بشقاب شلجمی . 67
Figure 27     شکل 22: فلودیاگرام یک واحد تولید برق خورشیدی از طریق سیستم سانترال بشقابهای شلجمی  . 68
Figure 28     شکل 22: فلودیاگرام یک واحد تولید برق خورشیدی از طریق سیستم سانترال بشقابهای شلجمی  . 71
Figure 29     شکل24: چگونگی کار یک ماشین گرمایی با سیکل استرلینگ. 74
Figure 30     شکل25: نمونه ای دیگر از دیاگرام یک ماشین گرمایی با سیکل استرلینگ. 75
Figure 31     شکل 26: تصویر یک ماشین گرمایی تولید برق با استفاده از سیکل استرلینگ 75
Figure 32     شکل 27 : 1- متمرکز کننده انکساری    2- متمرکز کننده انعکاسی از نوع شلجمی 80
Figure 33     شکل 28 : پارامترهای محاسبه حرارت تشعشعی خارج شده از خورشید را نشان می دهد. 83
Figure 34     شکل 29 : مقدار تشعشع در ساعت محتلف روز در کلکتورهای مسطح مجهز به سطوح منعکس کننده. 85
Figure 35     شکل 30 : مقدار تشعشع در ساعات مختلف روز در کلکتورهای مجهز به سطوح منعکس کننده. 86
Figure 36     شکل 31 : نمایی از کلکتور سهموی خطی 87
Figure 37     شکل 32 : نمونه ای از متمرکز کننده سهموی ترکیبی. 88
Figure 38     شکل 33 : نمونه ای از متمرکز کننده سهموی با کانون نقطه ای (شلجمی). 89
Figure 39     شکل 34 : گیرنده یک مگاواتی یولریوس. 94
Figure 40     شکل 35 : یک گیرنده حفره ای با لوله سرامیکی. 95
Figure 41     شکل 36 : یک گیرنده حفره ای یا لوله فلزی . 96
Figure 42     شکل 37: شماتیکهای گیرنده خارجی استفاده شده در نیروگاه های Solar - One و Alemria. 98
Figure 43     شکل 38 : طرح کلی یک عنصر گردآورنده حرارت (گیرنده) از نوع متمرکز کننده تک لوله ای سهموی. 99
Figure 44     شکل 39 : طرح کلی  گیرنده با لوله گرمایی که در دانشگاه مینوسوتا طراحی و ساخته شده است. 101
Figure 45     شکل 40 : نمایی از مخزن ذخیره انرژی طرح بوئینگ. 104
Figure 46     شکل 41 : شمای اجزای واحد ذخیره کننده نیروگاه Solar – One. 105
Figure 47     شکل 42 : یک نمونه از اجزاء اتاق احتراق بویلر کمکی نیروگاههای خورشیدی 110
Figure 48     شکل43: شماتیکی از لوله انتقال شعله 112
Figure 49     شکل 44: شماتیکی از دیگ حرارت درام دار . 114
Figure 50     شکل  45 : شماتیکی از دیگ حرارت یکبارگذر. 115
Figure 51     شکل  46: انواع سوپرهیترها   a) آویزان    b) افقی . 116
Figure 52     شکل 47: جهت جریان بخار در توریین های بخاری 119
Figure 53     شکل 48: برش محوری یک توربین فشار قوی (HP). 121
Figure 54     شکل 49: برش محوری یک توربین فشار متوسط (IP). 121
Figure 55     شکل 50: برش محوری یک توربین فشار ضعیف (LP). 121
Figure 56     شکل 51: پره های توربین ضربه ای به همراه تغییرات سرعت و فشار سیال 124
Figure 57     شکل52: پره های توربین عس العملی به همراه تغییرات سرعت و فشار سیال 124
Figure 58     شکل53: پره های توربین مختلط 125
Figure 59     شکل 54: تغییرات سرعت و فشار در،  a) شیپوره؛   b) پخش کننده 126
Figure 60     شکل 55: نازل لاوال، متشکل از دو شیپوره 127
Figure 61     شکل 56: انواع کوپلینگ های انعطاف پذیر، A) نوع پنجه ای؛   B) نوع چند دندانه؛ C) نوع بای بی 130
Figure 62     شکل 57: نمونه ای از گلندهای زغالی 132
Figure 63     شکل58: نمونه ای از گلندهای آبی 133
Figure 64     شکل 59: نمونه ای از گلند لابیرنتی 134
Figure 65     شکل 60: انواع طرح گلندهای لابیرنتی، a) نوع صلب؛ b) نوع الاستیک 135
Figure 66     شکل61 : اجکتورهای هوا از نوع بخاری، a) اجکتور اصلی؛ b) اجکتورهای راه انداز 138
Figure 67     شکل62: انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها. 141
Figure 68     شکل 63: کندانسور پاششی (فواره ای) 142
Figure 69     شکل64: کندانسور پاششی با سیستم خنک کنندگی خشک. 142
Figure 70     شکل65: طرح کلی از کندانسور سطحی 143
Figure 71     شکل 66 : فلودیاگرام  انواع مختلف سیستمهای خنک کنندگی. 146
Figure 72     شکل67: سیستم یکبار گذر آب خنک کنندگی 147
Figure 73     شکل 68: برج خنک کن تر با جریان هوای آزاد. 149
Figure 74     شکل 69: برج خنک کن تر با جریان هوای ایجاد شده توسط فن 150
Figure 75     شکل 70: طرحواره یک برج خنک کن خشک مستقیم 152
Figure 76     شکل 71: طرحی از برج خنک کن خشک غیرمستقیم با دو نوع کندانسور، 154
     Figure 77شکل 72 : برج خنک کن تر و خشک با فن مکش ها 155
Figure 78     شکل 73: طرح لئونارد داوینچی جهت سرخ کردن جوجه 158
Figure 79     شکل 74: طرح شماتیک دودکش خورشیدی. 159
Figure 80     شکل 75: اولین نمونه برج نیرو با هوای گرم، در اسپانیا 165
Figure 81     شکل76: برج نیرو با هوای سرد، طرح کارلسن  2500 مگاوات. 169
Figure 82     شکل77: شماتیک سیستمی نیروگاههای فتوؤلتائیک. 172
Figure 83     شکل78: شماتیک یک سلول خورشیدی. 175
Figure 84     شکل 79: منحنی های مشخصه جریان ــ ولتاژ یک سلول خورشیدی نمونه 2×1 سانتیمتری 177
Figure 85     شکل 80 : اثر دما بر منحنی مشخصه جریان ــ ولتاژ یک سلول خورشیدی 178
Figure 86     شکل81: شمای متمرکز کننده های فرنل سلولهای فتوؤلتائیک 180
Figure 87     شکل 82: تصویر نمونه ای از مدول فتوؤلتائیک ساخت شرکت "تلفنکن سیستم تکنیک" 182
Figure 88     شکل 83: منحنی مشخصه ولتاژ ــ جریان الکتریکی یک باطری نمونه و رابطه آن با بار DC 188
Figure 89     شکل 84 :آسیاب بادی ساخته شده توسط دانمارکی ها به قدرت اسمی 200 کیلو وات در بادی به سرعت 54 کیلومتر در ساعت 195
Figure 90     شکل 85 : توربین بادی مولد برق مدل انفیلدآندرو به قدرت 100 KW که در بادی با سرعت اسمی 53 کیلومتر ساعت کار می کند. 196
Figure 91     شکل 86 :  شمای توربین با  محور قائم مدل ساونیوس 201
Figure 92     شکل 87 : توربین بادی با محور قائم مدل داریوس با دو پره 201
Figure 93     شکل88 : شمای توربین بادی مدل داریوس یا سه پره، روتور مدل ساونیوس روی محور قائم 202
Figure 94     شکل 89 : تصویر کلی اجزای تشکیل دهنده توربین های بادی 203
Figure 95     شکل 90 : شمای توربین بادی با  محور افقی نیروی بالابر تولید قدرت می کند 204
Figure 96     شکل91: نیروهایی که روی پره توربین بادی اثر می کنند. 204
Figure 97     شکل 92 : توربین بادی تخیلی با محور قائم برای تولید برق که با کابل های فولادی به زمین مهار گشته است. 205
Figure 98     شکل 93 : توربین بادی با محور افقی برای تولید برق 207
Figure 99     شکل94 : گشتاور نیروی شروع به کار چند نوع توربین بادی. 208
Figure 100   شکل 95 : شمای توربین بادی یک پره ( طرف مقابل پره به جای وزنه تعادل به کار می رود). 209
Figure 101   شکل 96 : طبقه بندی توربینهای بادی با محور افقی ( نوع بالابر) 210
Figure 102   شکل 97 : توربین های بادی با محور قائم. 211
Figure 103   شکل 98 : بازده و کارایی تعدادی از توربین های بادی متداول 212
Figure 104   شکل (a-99) : نمایی از قرار دادن توربین در جهت باد 214
Figure 105   شکل(b-99) : توربین بادی با سه پره و یک باد نمای کوچک 214
Figure 106   شکل 100 : روش های ساختمان پره های مختلف توربین های بادی. 215
Figure 107   شکل 101 : بارهای وارد بر پره یک توربین بادی افقی 216
Figure 108   شکل 102 : روشهای تنظیم کردن دور توربین بادی. 217
Figure 109   شکل 103 : مکانیسم تغییر زاویه پره های توربین بادی. 218
Figure 110   شکل104 : نمودار توان خروجی نسبی به سرعت باد برای 5 نوع توربین بادی جدید 221
Figure 111   شکل 105 : سه نوع ژنراتور جریان برق. 225
Figure 112   شکل 106 : استفاده از ترانسفورماتور برای انتقال جریان برق متناوب به فاصله دور. 226
Figure 113   شکل 107 : دیاگرام ساده سیم کشی یک توربین بادی مولد برق. 228
Figure 114   شکل108 : سیم کشی برق یک توربین بادی همراه با تنظیم کننده بار. 229
Figure 115   شکل109 : سیم کشی برق توربین بادی همراه با ژنراتور کمکی. 230
Figure 116   شکل 110: ارتباط برق مستقیم توربین بادی با شبکه برق متناوب به وسیله معکوس کننده همزمان 232
Figure 117   شکل 111 : مجموعه انتقال قدرت در یک توربین بادی افقی مولد برق به قدرت 100 KW 237
Figure 118   شکل 112- اجزاء مختلف یک توربین بادی 238
Figure 119   شکل 113 : شمای ساختمان پره نیروگا بادی 600 کیلو وات منجیل 247
Figure 120   شکل 114: شمای هاب  (Hub) 248
Figure 121   شکل 115: شمای جعبه دنده نیروگاه بادی منجیل 254
Figure 122   شکل 116: سیستمهای اصلی DC مستقل از شبکه 260
Figure 123   شکل 117: سیسنمهای اصلی مستقل از شبکه 50 HZ 261
Figure 124   شکل 118: سیستمهای متصل به شبکه با سرعت ثابت 262
Figure 125   شکل 119: سیستمهای متصل به شبکه اصلی با سرعت متغیر. 263
Figure 126   شکل 120 : مکان ترمز آئرودینامیکی را در پره توربین بادی نمونه (پره توربین بادی منجیل) نشان می دهد 269
Figure 127   شکل 121 : سیستم جهت یاب 274
Figure 128   شکل 122: پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری در نیروگاههای حرارتی خورشیدی 287
Figure 129   شکل 123: پیش بینی هزینه های تمام شده برق در نیروگاههای خورشیدی. 288
Figure 130   شکل 124: نتایج محاسبه شده برای یک نمونه نیروگاه خورشیدی MW 100 از نوع سهموی خطی. 292
Figure 131   شکل 125: هزینه خرید تجهیزات توربین بادی از خارج کشور. 293
Figure 132   شکل 126: اطلاعات اقتصادی مربوط به مزرعه بادی منجیل. 294
Figure 133   شکل 127: هزینه تولید یک کیلو وات ساعت برق تولیدی . 296
Figure 134   شکل 128: نقشه میزان تابش خورشید در ایران. 300
Figure 135   شکل 129: کلکتور نمونه ای آزمایشی در مهرشهر کرج. 300
Figure 136   شکل 130: نیروگاه خورشیدی آزمایشی سهموی خطی در شیراز. 300
Figure 137   شکل 131: نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی طالا قان. 300
Figure 138   شکل 132: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک دامنه جنوبی البرز. 300
Figure 139   شکل133: دریافت انرژی خورشیدی در مناطق محتلف جهان نشان داده شده است. 300
Figure 140   شکل 134: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک گزیک. 300
Figure 141   شکل 135: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک کوچک نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی  گزیک. 300
Figure 142   شکل136 : فاز صفر پتانسیل سنجی باد در ایران 300
Figure 143   شکل137 : فاز صفر پتانسیل سنجی باد در ایران در ارتفاع 80 متری از زمین 300
Figure 144   شکل138: مراحل نصب نیروگاه KW 600 منطقه بابائیان منجیل. 300
Figure 145   شکل 139: پروژه KW 10 تبریز 300

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید