پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

BR39- بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی و بادی و مقایسه اقتصادی با نیروگاه سیکل ترکیبی

کد محصول BR39

 

335 صفحه

فایل WORD

30000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : بررسی فنی نیروگاه های خورشیدی 9
1- 1- مقدمه 10
1-2- تاریخچه 14
1-3-  انرژی خورشیدی 17
1-3-1- ثابت خورشیدی (ISC) 20
1-3-2- زوایای خورشید 21
1-4- بررسی فنی انواع نیروگاه های خورشیدی 22
1-4-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی (Solar Thermal Power Plants) 22
1-4-1-1- نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطی 25
1-4-1-1-1-  تصور سیستمی نیروگاه های از نوع سهموی خطی SEGS 26
1-4-1-1-2- سیستم های تولید برق خورشیدی SEGS 29
1-4-1-1-3- سیکل تولید بخار و تولید قدرت نیروگاه های SEGS 37
1-4-1-1-4- تلفیق نیروگاه های سیکل ترکیبی و خورشیدی 41
1-4-1-2-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی 43
1-4-1-2-1- تصور سیستمی نیروگاه های از نوع دریافت کننده مرکزی 44
1-4-1-2-2- سیکلهای تولید برق خورشیدی با دریافت کننده مرکزی 52
1-4-1-2-3- مزایا و معایب  نیروگاه های  حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی 65
1-4-1-3-  نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی 66
1-4-1-3-1- سیکلهای تولید برق خورشیدی با بشقاب شلجمی 66
1-4-1-3-2- ماشینهای گرمائی برای تولید برق در بشقابهای شلجمی  منفرد 72
1-4-1-3-3-  مزایا و معایب نیروگاه های حرارتی خورشیدی از نوع شلجمی بشقابی 76
1-4-1-4-  اجزاء نیروگاه های حرارتی خورشیدی 78
1-4-1-4-1-  متمرکز کننده ها 79
1-4-1-4-1-1-  روشهای مختلف تقسیم بندی متمرکز کننده ها: 79
1-4-1-4-1-2-  انواع متمرکز کننده ها 85
1-4-1-4-2-  گیرنده های خورشیدی 92
1-4-1-4-2-1-  گیرنده های برج مرکزی 93
1-4-1-4-2-2-  گیرنده های متمرکز کننده سهموی 99
1-4-1-4-3-  ذخیره کننده های انرژی حرارتی 101
1-4-1-4-3-1- ذخیره انرژی توسط حرارت محسوس 102
1-4-1-4-3-2- ذخیره انرژی توسط تغییر فاز (گرمای نهان) 106
1-4-1-4-4- بویلر کمکی 108
1-4-1-4-4-1- محفظه احتراق 108
1-4-1-4-4-2- دیگ حرارت و تجهیزات جانبی آن 113
1-4-1-4-5-  توربین و تجهیزات جانبی آن 117
1-4-1-4-5-1- طبقه بندی توربین های بخار 118
1-4-1-4-5-2-  اجزای مختلف توربین بخار 122
1-4-1-4-6-  کندانسور 136
1-4-1-4-6-1-  مقدمه 136
1-4-1-4-6-2- اصول کار و وظایف کندانسور 136
1-4-1-4-6-3- دستگاههای تخلیه هوا 137
1-4-1-4-6-4- انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها 140
1-4-1-4-6-5- انواع کندانسور از نظر خنک سازی بخار 141
1-4-1-4-7- سیستمهای آب گردشی خنک کننده کندانسور 144
1-4-1-4-7-1- انواع سیستمهای خنک کن 145
1-4-2-  برجهای نیرو (دودکش های خورشیدی) Power Tower 156
1-4-2-1- برج نیرو با هوای گرم (برج هوای گرم خورشیدی) 156
1-4-2-1-1- اصول کار برجهای هوای گرم خورشیدی: 156
1-4-2-1-2- اجزاء یک نیروگاه خورشیدی با برج هوای گرم: 160
1-4-2-1-3- روش های عملکرد بر روابط حاکم بر نیروگاه های مجهز به برج با هوای گرم: 161
1-4-2-1-4- جزئیات فنی طرح برج نیرو با هوای گرم اسپانیا: 164
1-4-2-2- برج نیرو با هوای سرد 166
1-4-3- نیروگاه های فتوؤلتائیک Photovoltaic Power Station 170
1-4-3-1- سلولهای فتوؤلتائیک (سلولهای خورشیدی  ــ Solar Cells) 173
1-4-3-2- مدول ها (Modules) 181
1-4-3-3- آرایه ها  (Arrays) 183
1-4-3-4- بخش کنترل یا تولید توان مطلوب 185
1-4-3-5- ذخیره سازی انرژی الکتریکی در باطریها 186
1-4-3-6- مصرف کننده یا بار الکتریکی 189
1-4-3-7- مزایا و معایب نیروگاه های فتوؤلتائیک 190

فصل دوم : بررسی فنی نیروگاه های بادی 193
2-1- مقدمه 194
2-2- کلیات و تاریخچه نیروگاه های بادی 200
2-2-1- تاریخچه توربین بادی 200
2-2-2- تقسیم بندی توربین بادی 202
2-2-3- توربین بادی چگونه کار می کند 203
2-2-4- انتخاب توربین بادی 206
2-2-5- شکل های مختلف توربین های بادی 210
2-2-6- بازده نسبی 212
3-2-7- قرار دادن توربین در جهت باد 213
2-2-8- ساختمان پره های توربین بادی 214
3-2-9- تنظیم دور توربین های بادی با محور افقی 216
2-2-10- تنظیم دور توربین های بادی با محور قائم 219
2-2-11- کشورها و فناوری توربین بادی 220
3-2-12- منحنی P-V توربین های بادی 221
2-2-13-  تولید برق  نیروگاههای بادی 223
2-2-14-  برج نگاهدارنده توربین های بادی 234
2-2-14-1- تغییرات سرعت باد نسبت به ارتفاع 236
2-3- تجهیزات فنی نیروگاه های بادی 237
2-3-1- پره های توربین بادی 239
2-3-1-1- ساختمان پره 244
2-3-2- توپی  (Hub) 248
2-3-3- کوپلینگ 249
2-3-4- جعبه دنده 251
2-3-5- ژنراتور 255
2-3-5-1-  سیستم های مستقل DC 260
2-3-5-2-  سیستمهای مستقل از شبکه HZ50 261
2-3-5-3- سیستم های متصل به شبکه اصلی با سرعت ثابت 262
2-3-5-4-  سیستمهای متصل به شبکه اصلی با سرعت متغیر 263
2-3-6- سیستم ترمز 265
2-3-6-1- ترمز آئرودینامیکی 268
2-3-6-2-  ترمزهای محور اصلی 270
2-3-6-3- ترمز سیستم گرداننده نیروگاه ( اتاقک بالای برج) در جهت باد 271
2-3-7- سیستم هیدرولیک 272
2-3- 8- سیستم جهت یابی 274
2-3-9- سیستم گرداننده نیروگاه بادی 276
2-3-10- سیستم کنترل 278
2-3-11- شاسی اتاقک 280
2-3-12- برج نگهدارنده 281

فصل سوم : مقایسه اقتصادی نیروگاه های خورشیدی و بادی به همراه یک نیروگاه با سوخت فسیلی (نیروگاه سیکل ترکیبی) 284
3-1- مقدمه 285
3-2- نیروگاه خورشیدی 286
3-2-1- بررسی اقتصادی یک نیروگاه خورشیدی نمونه: 289
3-3- نیروگاه بادی 293
3-4- نیروگاه سیکل ترکیبی 295
3-5- نتیجه مقایسه اقتصادی نیروگاههای مورد بحث 296

فصل چهارم : مقایسه جغرافیایی و وضعیت بهره برداری نیروگاه های خورشیدی و بادی در ایران 299
4-1- مقدمه 300
4-2- بررسی جغرافیایی نیروگاه خورشیدی در ایران 301
4-2-1- کلکتور نمونه آزمایشی از نوع سهموی خطی در مهر شهر کرج 303
4-2-2- ساخت نیروگاه آزمایشی به ظرفیت 250 کیلووات از نوع سهموی خطی در شیراز: 303
4-2-3- راه اندازی نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی: 306
4-2-4- نیروگاههای فتوؤلتائیک ساخته شده در ایران 307
4-2-4-1 - نیروگاه فتوؤتائیک دامنه جنوبی البرز 308
4-2-4-2 - نیروگاه فتوؤلتائیک پاسگاه مرزی گزیک  (شکل 134) 310
4-2-4-3 ـ نیروگاه 5 کیلو وات فتوؤلتائیک نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی 311
4-3- بررسی جغرافیایی نیروگاه بادی در ایران 313
4-3-1- پروژه مزرعه بادی منجیل 316
4-3-2- پروژه نیروگاه بادی KW 600 منطقه بابائیان منجیل 320
4-3-3- پروژه KW 10 تبریز 323


فهرست شکل ها
Figure 1       شکل 1 : شمای پرتوهای خورشیدی مستقیم و پراکنده 11
Figure 2       شکل 2 : تجزیه اشعه های خورشید 18
Figure 3       شکل 3: زاویه انحراف - زاویه بین اشعه خورشید و صفحه استوا در ظهر خوشیدی 21
Figure 4       شکل 4: روند تبدیل انرژی حورشیدی به انرژی الکتریکی در نیروگاههای حرارتی خورشیدی. 24
Figure 5       شکل  5: شمای گردآورنده پرتواهای خورشیدی از نوع سهموی خطی 27
Figure 6       شکل 6 : فلودیاگرام واحدهای SEGS III الی SEGS V 31
Figure 8       شکل 7 : شمای یک مجموعه ای از گردآورنده های خورشیدی واحدهای SEGS 32
Figure 10     شکل 8 : شمای المان گرد آورنده گرما در واحدهای SEGS. 36
     Figure 11شکل 9 :فلودیاگرام واحد نیروگاه خورشیدی حرارتی SEGS IX. 39
Figure 13     شکل 10: سیکل حرارتی واحد 80 مگاواتی SEGS VIII 40
Figure 16     شکل 11: فلودیاگرام واحد تلفیقی از سیکل ترکیبی و سیکل خورشیدی 42
Figure 17     شکل 12 : نیروگاه حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی MW10 ، Solar One 43
Figure 18     شکل 13 : شمای آینه های ردیاب آفتاب (هلیوستات) از نوع شیشه / فلزی با مساحت حدود 29 مترمربع. 46
Figure 19     شکل 14 : تصویر آئینه های ردیاب آفتاب (هلیوستات) از نوع غشایی با مساحت حدود 100 متر مربع. 47
Figure 20     شکل 15: شمای گیرنده سانترال از نوع جذب کننده های بیرونی واحد Solar One 50
Figure 21     شکل 16 : گیرنده سانترال از نوع حفره ای واحد CESA-1 51
Figure 22     شکل 17: تصویر شماتیکی نیروگاه حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (باسیکل سدیم) . 55
Figure 23     شکل 18: تصویر شماتیکی نیروگاه حرارتی خورشیدی با دریافت کننده مرکزی (باسیکل آب و بخار) . 57
Figure 24     شکل 19: شمای اجزای واحد گیرنده مرکزی (سانترال) Solar One 59
Figure 25     شکل 20: شماتیک نیروگاه خورشیدی دریافت کننده مرکزی با سیکل نمک مذاب . 64
Figure 26     شکل 21: شمای یک بشقاب شلجمی . 67
Figure 27     شکل 22: فلودیاگرام یک واحد تولید برق خورشیدی از طریق سیستم سانترال بشقابهای شلجمی  . 68
Figure 28     شکل 22: فلودیاگرام یک واحد تولید برق خورشیدی از طریق سیستم سانترال بشقابهای شلجمی  . 71
Figure 29     شکل24: چگونگی کار یک ماشین گرمایی با سیکل استرلینگ. 74
Figure 30     شکل25: نمونه ای دیگر از دیاگرام یک ماشین گرمایی با سیکل استرلینگ. 75
Figure 31     شکل 26: تصویر یک ماشین گرمایی تولید برق با استفاده از سیکل استرلینگ 75
Figure 32     شکل 27 : 1- متمرکز کننده انکساری    2- متمرکز کننده انعکاسی از نوع شلجمی 80
Figure 33     شکل 28 : پارامترهای محاسبه حرارت تشعشعی خارج شده از خورشید را نشان می دهد. 83
Figure 34     شکل 29 : مقدار تشعشع در ساعت محتلف روز در کلکتورهای مسطح مجهز به سطوح منعکس کننده. 85
Figure 35     شکل 30 : مقدار تشعشع در ساعات مختلف روز در کلکتورهای مجهز به سطوح منعکس کننده. 86
Figure 36     شکل 31 : نمایی از کلکتور سهموی خطی 87
Figure 37     شکل 32 : نمونه ای از متمرکز کننده سهموی ترکیبی. 88
Figure 38     شکل 33 : نمونه ای از متمرکز کننده سهموی با کانون نقطه ای (شلجمی). 89
Figure 39     شکل 34 : گیرنده یک مگاواتی یولریوس. 94
Figure 40     شکل 35 : یک گیرنده حفره ای با لوله سرامیکی. 95
Figure 41     شکل 36 : یک گیرنده حفره ای یا لوله فلزی . 96
Figure 42     شکل 37: شماتیکهای گیرنده خارجی استفاده شده در نیروگاه های Solar - One و Alemria. 98
Figure 43     شکل 38 : طرح کلی یک عنصر گردآورنده حرارت (گیرنده) از نوع متمرکز کننده تک لوله ای سهموی. 99
Figure 44     شکل 39 : طرح کلی  گیرنده با لوله گرمایی که در دانشگاه مینوسوتا طراحی و ساخته شده است. 101
Figure 45     شکل 40 : نمایی از مخزن ذخیره انرژی طرح بوئینگ. 104
Figure 46     شکل 41 : شمای اجزای واحد ذخیره کننده نیروگاه Solar – One. 105
Figure 47     شکل 42 : یک نمونه از اجزاء اتاق احتراق بویلر کمکی نیروگاههای خورشیدی 110
Figure 48     شکل43: شماتیکی از لوله انتقال شعله 112
Figure 49     شکل 44: شماتیکی از دیگ حرارت درام دار . 114
Figure 50     شکل  45 : شماتیکی از دیگ حرارت یکبارگذر. 115
Figure 51     شکل  46: انواع سوپرهیترها   a) آویزان    b) افقی . 116
Figure 52     شکل 47: جهت جریان بخار در توریین های بخاری 119
Figure 53     شکل 48: برش محوری یک توربین فشار قوی (HP). 121
Figure 54     شکل 49: برش محوری یک توربین فشار متوسط (IP). 121
Figure 55     شکل 50: برش محوری یک توربین فشار ضعیف (LP). 121
Figure 56     شکل 51: پره های توربین ضربه ای به همراه تغییرات سرعت و فشار سیال 124
Figure 57     شکل52: پره های توربین عس العملی به همراه تغییرات سرعت و فشار سیال 124
Figure 58     شکل53: پره های توربین مختلط 125
Figure 59     شکل 54: تغییرات سرعت و فشار در،  a) شیپوره؛   b) پخش کننده 126
Figure 60     شکل 55: نازل لاوال، متشکل از دو شیپوره 127
Figure 61     شکل 56: انواع کوپلینگ های انعطاف پذیر، A) نوع پنجه ای؛   B) نوع چند دندانه؛ C) نوع بای بی 130
Figure 62     شکل 57: نمونه ای از گلندهای زغالی 132
Figure 63     شکل58: نمونه ای از گلندهای آبی 133
Figure 64     شکل 59: نمونه ای از گلند لابیرنتی 134
Figure 65     شکل 60: انواع طرح گلندهای لابیرنتی، a) نوع صلب؛ b) نوع الاستیک 135
Figure 66     شکل61 : اجکتورهای هوا از نوع بخاری، a) اجکتور اصلی؛ b) اجکتورهای راه انداز 138
Figure 67     شکل62: انواع کندانسور از نظر ساختمان قرار گرفتن آنها. 141
Figure 68     شکل 63: کندانسور پاششی (فواره ای) 142
Figure 69     شکل64: کندانسور پاششی با سیستم خنک کنندگی خشک. 142
Figure 70     شکل65: طرح کلی از کندانسور سطحی 143
Figure 71     شکل 66 : فلودیاگرام  انواع مختلف سیستمهای خنک کنندگی. 146
Figure 72     شکل67: سیستم یکبار گذر آب خنک کنندگی 147
Figure 73     شکل 68: برج خنک کن تر با جریان هوای آزاد. 149
Figure 74     شکل 69: برج خنک کن تر با جریان هوای ایجاد شده توسط فن 150
Figure 75     شکل 70: طرحواره یک برج خنک کن خشک مستقیم 152
Figure 76     شکل 71: طرحی از برج خنک کن خشک غیرمستقیم با دو نوع کندانسور، 154
     Figure 77شکل 72 : برج خنک کن تر و خشک با فن مکش ها 155
Figure 78     شکل 73: طرح لئونارد داوینچی جهت سرخ کردن جوجه 158
Figure 79     شکل 74: طرح شماتیک دودکش خورشیدی. 159
Figure 80     شکل 75: اولین نمونه برج نیرو با هوای گرم، در اسپانیا 165
Figure 81     شکل76: برج نیرو با هوای سرد، طرح کارلسن  2500 مگاوات. 169
Figure 82     شکل77: شماتیک سیستمی نیروگاههای فتوؤلتائیک. 172
Figure 83     شکل78: شماتیک یک سلول خورشیدی. 175
Figure 84     شکل 79: منحنی های مشخصه جریان ــ ولتاژ یک سلول خورشیدی نمونه 2×1 سانتیمتری 177
Figure 85     شکل 80 : اثر دما بر منحنی مشخصه جریان ــ ولتاژ یک سلول خورشیدی 178
Figure 86     شکل81: شمای متمرکز کننده های فرنل سلولهای فتوؤلتائیک 180
Figure 87     شکل 82: تصویر نمونه ای از مدول فتوؤلتائیک ساخت شرکت "تلفنکن سیستم تکنیک" 182
Figure 88     شکل 83: منحنی مشخصه ولتاژ ــ جریان الکتریکی یک باطری نمونه و رابطه آن با بار DC 188
Figure 89     شکل 84 :آسیاب بادی ساخته شده توسط دانمارکی ها به قدرت اسمی 200 کیلو وات در بادی به سرعت 54 کیلومتر در ساعت 195
Figure 90     شکل 85 : توربین بادی مولد برق مدل انفیلدآندرو به قدرت 100 KW که در بادی با سرعت اسمی 53 کیلومتر ساعت کار می کند. 196
Figure 91     شکل 86 :  شمای توربین با  محور قائم مدل ساونیوس 201
Figure 92     شکل 87 : توربین بادی با محور قائم مدل داریوس با دو پره 201
Figure 93     شکل88 : شمای توربین بادی مدل داریوس یا سه پره، روتور مدل ساونیوس روی محور قائم 202
Figure 94     شکل 89 : تصویر کلی اجزای تشکیل دهنده توربین های بادی 203
Figure 95     شکل 90 : شمای توربین بادی با  محور افقی نیروی بالابر تولید قدرت می کند 204
Figure 96     شکل91: نیروهایی که روی پره توربین بادی اثر می کنند. 204
Figure 97     شکل 92 : توربین بادی تخیلی با محور قائم برای تولید برق که با کابل های فولادی به زمین مهار گشته است. 205
Figure 98     شکل 93 : توربین بادی با محور افقی برای تولید برق 207
Figure 99     شکل94 : گشتاور نیروی شروع به کار چند نوع توربین بادی. 208
Figure 100   شکل 95 : شمای توربین بادی یک پره ( طرف مقابل پره به جای وزنه تعادل به کار می رود). 209
Figure 101   شکل 96 : طبقه بندی توربینهای بادی با محور افقی ( نوع بالابر) 210
Figure 102   شکل 97 : توربین های بادی با محور قائم. 211
Figure 103   شکل 98 : بازده و کارایی تعدادی از توربین های بادی متداول 212
Figure 104   شکل (a-99) : نمایی از قرار دادن توربین در جهت باد 214
Figure 105   شکل(b-99) : توربین بادی با سه پره و یک باد نمای کوچک 214
Figure 106   شکل 100 : روش های ساختمان پره های مختلف توربین های بادی. 215
Figure 107   شکل 101 : بارهای وارد بر پره یک توربین بادی افقی 216
Figure 108   شکل 102 : روشهای تنظیم کردن دور توربین بادی. 217
Figure 109   شکل 103 : مکانیسم تغییر زاویه پره های توربین بادی. 218
Figure 110   شکل104 : نمودار توان خروجی نسبی به سرعت باد برای 5 نوع توربین بادی جدید 221
Figure 111   شکل 105 : سه نوع ژنراتور جریان برق. 225
Figure 112   شکل 106 : استفاده از ترانسفورماتور برای انتقال جریان برق متناوب به فاصله دور. 226
Figure 113   شکل 107 : دیاگرام ساده سیم کشی یک توربین بادی مولد برق. 228
Figure 114   شکل108 : سیم کشی برق یک توربین بادی همراه با تنظیم کننده بار. 229
Figure 115   شکل109 : سیم کشی برق توربین بادی همراه با ژنراتور کمکی. 230
Figure 116   شکل 110: ارتباط برق مستقیم توربین بادی با شبکه برق متناوب به وسیله معکوس کننده همزمان 232
Figure 117   شکل 111 : مجموعه انتقال قدرت در یک توربین بادی افقی مولد برق به قدرت 100 KW 237
Figure 118   شکل 112- اجزاء مختلف یک توربین بادی 238
Figure 119   شکل 113 : شمای ساختمان پره نیروگا بادی 600 کیلو وات منجیل 247
Figure 120   شکل 114: شمای هاب  (Hub) 248
Figure 121   شکل 115: شمای جعبه دنده نیروگاه بادی منجیل 254
Figure 122   شکل 116: سیستمهای اصلی DC مستقل از شبکه 260
Figure 123   شکل 117: سیسنمهای اصلی مستقل از شبکه 50 HZ 261
Figure 124   شکل 118: سیستمهای متصل به شبکه با سرعت ثابت 262
Figure 125   شکل 119: سیستمهای متصل به شبکه اصلی با سرعت متغیر. 263
Figure 126   شکل 120 : مکان ترمز آئرودینامیکی را در پره توربین بادی نمونه (پره توربین بادی منجیل) نشان می دهد 269
Figure 127   شکل 121 : سیستم جهت یاب 274
Figure 128   شکل 122: پیش بینی هزینه های سرمایه گذاری و تعمیر و نگهداری در نیروگاههای حرارتی خورشیدی 287
Figure 129   شکل 123: پیش بینی هزینه های تمام شده برق در نیروگاههای خورشیدی. 288
Figure 130   شکل 124: نتایج محاسبه شده برای یک نمونه نیروگاه خورشیدی MW 100 از نوع سهموی خطی. 292
Figure 131   شکل 125: هزینه خرید تجهیزات توربین بادی از خارج کشور. 293
Figure 132   شکل 126: اطلاعات اقتصادی مربوط به مزرعه بادی منجیل. 294
Figure 133   شکل 127: هزینه تولید یک کیلو وات ساعت برق تولیدی . 296
Figure 134   شکل 128: نقشه میزان تابش خورشید در ایران. 300
Figure 135   شکل 129: کلکتور نمونه ای آزمایشی در مهرشهر کرج. 300
Figure 136   شکل 130: نیروگاه خورشیدی آزمایشی سهموی خطی در شیراز. 300
Figure 137   شکل 131: نیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی طالا قان. 300
Figure 138   شکل 132: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک دامنه جنوبی البرز. 300
Figure 139   شکل133: دریافت انرژی خورشیدی در مناطق محتلف جهان نشان داده شده است. 300
Figure 140   شکل 134: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک گزیک. 300
Figure 141   شکل 135: نیروگاه خورشیدی فتوؤلتائیک کوچک نصب شده روی ساختمان معاونت امور انرژی  گزیک. 300
Figure 142   شکل136 : فاز صفر پتانسیل سنجی باد در ایران 300
Figure 143   شکل137 : فاز صفر پتانسیل سنجی باد در ایران در ارتفاع 80 متری از زمین 300
Figure 144   شکل138: مراحل نصب نیروگاه KW 600 منطقه بابائیان منجیل. 300
Figure 145   شکل 139: پروژه KW 10 تبریز 300

 

 

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید