ابتکاری جدید برای فشرده سازی پست های فشار قوی (Pass system)

کد محصول BR27

تعداد صفحات: ۲۲۳ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب :

مقدمه
فصل اول PASS MO SYSTEM تا سطح ولتاژ ۵/۷۲
۱ ـ مقدمه
۲ ـ عملکردPASS MO
۳ ـ طراحی PASS MO10
۴ ـ نصب درمحل
۵ ـ نصب کمیسیون آموزش ودستورالعملهای تعمیر ونگهداری
۶ ـ جزئیات بیشتر
۷- مشخصات فنی PASS MO
فصل دومSYSTEMPASS MO تا سطح ولتاژ۱۷۰ ۱۷۰۵۶
۱-هدف
۲- قابلیت ها
۳- توصیف عمومی(کلی )
۴- تولیداتواطمینانازکیفیت
۵- اطلاعات فنی Pass Mo
۶- طرحهای پست با راه حلهای جدید pass Mo
۷- برخی کاربردها
۸- pass Mo های متفاوت
۹- مهندسی جدید برای محیط امروز جهت فشردگی پست
۱۰- کاربردهایی از سکسیونر خطو زمین اضافه شده به PASS MO105
۱۱- کاربردبانک های خازنی در PASS MO
۱۲- روش کار اتصال زمین خط مدل pass-mo
۱۳-موتور عمل کننده شارژ فنر BLk222
۱۴- مشخصات فناوری
فصل سومSYSTEMCOMPASSپست های فشار قوی با سطح ولتاژ KV170به بالا۱۳۶
۱ ـ هــدف
۲ ـ کیفیـت
۳ ـ فشارهای محیطی
۴ ـ کاهشمحیط (فضا)
۵ ـ حمل و نقل
۶ ـ نصب
۷ ـ ارزش های اضافه شده دیگر
۸ ـ ساختار مدل
۹ ـ شرایط سرویس نرمال
۱۰ ـ مشخصات عمومی
۱۱ ـ اجزاء
۱۲ – نقشه
۱۳ ـ سیستم حفاظت و کنترل
۱۴ ـ ساختار سخت افزاری سیستم
۱۵- سطح bay
۱۶- نقشه سیستم
۱۷- توصیف تکنولوژی عمومی پست های فشار قوی
۱۸- مشخصات فنی
۱۹- راهنمای تعمیر و نگهداری
فصل چهارم ترانسفورماتور جریان
۱- اطلاعات پایه
۲- اساس داده های فنی
۳- رنج عایقهای چینی
۴- رنج عایقهای سیلیکونی
۵- سطوح عایق کاری نامی
۶- فاکتورهای اصلی TG 550
۷- ساختمان TG
۸- مشخصات TG
۹- مزایای استفاده ازعا یق SF6 در CT
فصل پنجم مقایسه بین پست های معمولی و PASS MO
۱- کلیات
۲- هدف
۳ – کاربرد
۴- فرضیات
۵- نتایج قابل دسترس
۶- نتایج اقتصادی
۷ – مقایسه بین راه حلها
۸- نتایج