بررسی و مقایسه کاربرد شینهای آلومینیومی به جای شینهای مسی

کد محصول BR26

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول
تحلیل ، بررسی و مقایسه خواص هادیهای مس و آلومینیوم
۱-۱- مقدمه
شینها معمولا” از مس( e-al) ساخته می شوند. در حال حاضر در سطوح ولتاژ kv20 33kv , و ۰.۴kv اغلب از شینهای مس استفاده میشود.از آنجائیکه در جداول استاندارد ارائه شده در استانداردهای مختلف هم برای هادیهای مسی هم برای هادیهای آلومینیومی مقاطع استاندارد ارائه شده است بنابراین لازم است که مطالعه و بررسی جهت مقایسه خواص الکتریکی مکانیکی و حرارتی مس و آلومینیوم انجام شودتا بتوان در صورت امکان و اقتصادی بودن از شینهای آلومینیومی بجای شینهای مسی استفاده کرد.
در این پروژه تحقیقاتی- اجرایی در ابتدا مهمترین خواص عمومی مواد این هادیها را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم آنگاه فرمولهایی جهت مقایسه خواص دو هادی استخراج کرده سپس پارامترهای مؤثر در باردهی شین را بیان می کنیم.و در ادامه اثرات اتصال کوتاه را مورد مطالعه قرار میدهیم و در پایان محسبات الکتریکی مکانیکی و حرارتی را بر روی یک سیستم فرضی و یک سیستم واقعی برای دو حالت استفاده از شین مسی و استفاده از شی آلومینیومی انجام می دهیم.

۱-۲-بررسی و مقایسهء خواص هادیهای مس و آلومینیوم
در جدول(۱-۱) و(۱-۲) خواص عمومی هادیهای مس و آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم بصورت کامل آمده است در جدول (۱-۳) اثرات حرارت روی استحکام آلومینیوم آورده شده است و در جدول (۱-۴) مهمترین
خواص هادیهای مس و آلومینیوم بیان گردیده است و در جدول (۱-۵) مس و آلومینیم در شرایط مختلف با هم مقایسه شده اند.

فهرست مطالب

فصل اول
تحلیل و بررسی و مقایسه خواص هادیها ی مس و آلومینیوم
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بررسی و مقایسه خواص هادیهای مس و آلومینیوم
۱-۳- مقایسه فرمولی خواص هادیهای مس و آلومینیوم
۱ -۳-۱- از نظر مشخصات الکتریکی
۱ -۳-۲- از نظر مشخصات مکانیکی
فصل دوم
محاسبات اتصال کوتاه در سیستم
۲-۱-تعیین سطح مقطع شینها
۲-۲- مطالعه اثرات اتصال کوتاه
۲-۲-۱-اثر حرارتی
۲ -۲-۲-اثر مکانیکی
۲-۳-محاسبه شبکه از نظر استقامت مکانیکی
۲-۳-۱-نیروی وارده به شین و تکیه گاهها در اثر عبور جریان اتصال کوتاه
۲-۳-۲-استقامت مکانیکی در اتصال کوتاه
۲-۳-۳-محاسبه نیروی وارده بر تکیه گاه
۲-۴-استقامت حرارتی شینها در مقابل جریانهای اتصال کوتاه
۲-۴-۱-روش اول ،استفاده از فرمول تجربی
۲-۴-۲- روش دوم ،استفاده از منحنی
فصل سوم
محاسبات الکتریکی ، مکانیکی و برودتی
یک شبکه فرضی و یک شبکه واقعی
۳-۱-مطالعات الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی بر روی یک شبکه فرضی
۳-۱-۱- مقایسه الکتریکی شین CU و AL باهم
۳-۱-۲-مقایسه وزنی CU با AL
۳-۱-۳- مقایسه استقامت مکانیکی CU با AL
۳-۱-۳-۱-حالت نصب عمودی شینها
۳-۱-۳-۲-حالت نصب افقی شینها
۳-۱-۴-محاسبه سطح مقطع بر اساس استقامت حرارتی در مقابل جریانهای اتصال کوتاه
۳-۱-۵-نتیجه گیری
۳-۲-مطالعات الکتریکی ، مکانیکی و حرارتی بر روی یک شبکه نمونه واقعی
۳-۲-۱-محاسبات الکتریکی
۳-۲-۱-۱-محاسبه سطح مقطع بر اساس جریان مجاز
۳-۲-۱-۲-محاسبه مقاومت الکتریکی شینها
۳-۲-۲-محاسبه وزن شینها
۳-۲-۳-محاسبه مکانیکی
۳-۲-۳-۱-محاسبه برای شین آلومینیومی
۳-۲-۳-۲-محاسبه برای شین آلومینیومی
۳-۲-۴-محاسبات حرارتی
فصل چهارم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات

منابع