تاثیر هارمونیک ها بر سیستم های قدرت

کد محصول BR15

تعداد صفحات: ۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:مقدمه
۱-۱ مقدمه..۱
۱- ۲ هارمونیک…۱
۱- ۳فلسفه تعیین حدود مجازبرای هارمونیک های به زیرمی باشد…۲
۱-۴تعریف مفاهیم هارمونیک…۳
۱-۵ تاریخچه وبررسی مقدماتی هارمونیک۵
۱- ۶تغییرشکل موج جریان به علت مقاومت غیر خطی….۹
۱-۷منابع تولید هارمونیک ها در سیستم های قدرت..۹

فصل دوم : منابع هارمونیکی
۲-۱ ترانسفورماتور خاصیت تحریک نرمال…۱۰
۲-۲ تعیین دقیق شکل موج جریان اولیه۱۱
۲-۳ هارمونیک های جریان هجومی….۱۲
۲-۵ هارمونیک در ماشین های گردان۱۴
۲-۵-۱ توزیع نیروی محرکه مغناطیسی سیم پیچ های AC….14
۲-۵-۳ هارمونیک های تولید شده بوسیله ماشین های سنکرون…۱۶
۲-۵-۴ هارمونیک های ولتاژتولیدی بوسیله موتورهای القای….۱۷
۲-۶  یکسوسازی..۱۸
۲-۷ مبدل های الکترونیکی قدرت۱۹
۲-۸-۱ بدست آوردن مشخصه های الکتریکی لامپ های کم مصرف….۲۳
۲-۸-۲ مشخصه های الکتریکی لامپ….۲۴
۲-۸-۳ تحلیل استفاده از لامپ های کم مصرف۲۵
۲-۸-۴ نتیجه گیری….۲۶
۲-۹ تجهیزات تخلیه ای..۲۷
۲-۱۰ مسیر عبور جریان هارمونیکی۲۹

۳-۱ اثرهارمونیک بر روی خازن ها…۲۹
۳-۲ اثر خازن ها بر روی هارمونیک ها۳۰
۳-۲-۱ رزونانس موازی…۳۰
۳-۲-۲ رزونانس سری۳۱
۳-۳ اثر هارمونیک ها بر روی لامپ های روشنائی۳۲
۳-۴ اثر هارمونیک بر روی ماشین های آسنکرون.۳۴
۳-۵ اثر هارمونیک بر روی ماشین های سنکرون…۳۹
۳-۶ اثر هارمونیک ها بر روی ترانسفورماتورها…۴۰
۳-۶-۱ تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور..۴۰
۳-۶-۲ تلفات هسترزیس هسته….۴۱
۳-۶-۳ تلفات جریان گردابی در هسته..۴۲
۳-۶-۴ کاهش ظرفیت ترانسفورماتور۴۲
۳-۷ تاثیر هارمونیک ها بر روی کلیدها.۴۳
۳-۸ تأثیر هارمونیک ها بر روی فیوز ها.۴۴
۳-۹ تأثیر هارمونیک ها بر روی عایق ها.۴۴
۳-۱۰ تأثیر هارمونیک ها بر روی سیستم های مخابراتی..۴۵
۳- ۱۱تاثیر فلیکر هارمونیک ها..۴۷
۳-۱۲ اعوجاج ولتاژ….۴۷
۳-۱۳ حدود محاسبات شکاف سازی خط….۴۸
۳-۱۴ بررسی هارمونیکی بر مبدلهای قدرت۴۸
۳-۱۵ اثرات وجود ولتاژهای هارمونیک….۴۹
۳-۱۶ اثرات جریان هارمونیک سوم۵۰
۳-۱۷ رفتار هارمونیکی ترانس ولتاژ۵۰
۳-۱۹ رفتار هارمونیکی ترانس جریان..۵۲
۳-۲۰ مدار معادل ترانس جریان.۵۲

فصل چهارم:اندازه گیری ومطالعه هارمونیک ها
۴- ۱ مقدمه .۵۵
۴-۲ تجهیزات اندازه گیری هارمونیک ها.۵۶
۴-۳ تبدیل تصحیح سیگنالها..۵۹
۴-۴ روشهای اندازه گیری…۶۰
۴-۵ هارمونیک سنج های اولیه…۶۱
۴-۶ هارمونیک سنج های آنالوگ….۶۱
نتیجه گیری .۶۶
منابع ۶۸