بررسی اجمالی سیستم‌ های قدرت HVDC

کد محصول BR7

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

دیباچه
فصل اول انواع سیستمهای HVDC
مقدمه . ۹
معیارهایی از سیستم انتقال HVDC 12
انواع سیستمهای HVDC 14
سیستم تک قطبی ۱۴
شبکه تک قطبی با بیش از یک هادی . ۱۵
سیستم انتقال دو قطبی . ۱۶
مزایا و معایب خطوط HVDC از نظر فنی ۱۷
ارزیابی . ۱۹
فصل دوم انواع سیستم های کنترل HVDC
مقدمه . ۲۲
برخی از مزایای سیستم HVDC . 22
برخی از معایب سیستم HVDC . 23
اصول کنترل در مبدلها و سیستمهای HVDC . 23
کنترل در مبدل AC/DC 24
واحد فرمان آتش۲۵
کنترل در شبکه HVDC . 26
کنترل با جریان ثابت یا ولتاژ ثابت۲۸
مشخصه های ترکیبی در شبکه HVDC و تغییر جهت توان . ۲۹
تعیین میزان قدرت انتقالی . ۳۰
کنترل ویژه در سیستمهای HVDC . 30
کنترل فرکانس ۳۱
کنترل از طریق مدولاسیون توان DC . 32
کنترل توان راکتیو ۳۳
کنترل ضریب قدرت ثابت( CPF) 35
کنترل جریان راکتیو ثابت(CRO) . 36
یک کنترل غیر خطی قوی برای سیستمهای قدرت AC/DC موازی . ۳۷
ارزیابی ۴۴
فصل سوم بررسی هارمونیک های تولیدی در HVDC و فیلترینگ آنها
مقدمه . ۴۸
حذف هارمونیک شبکه HVDC (فیلترینگ) ۴۹
انواع فیلتر ۴۹
موقعیت . ۴۹
اتصال سری یا موازی ۵۰
نحوه تنظیم۵۱
تأثیر امپدانس شبکه بروی فیلترینگ . ۵۲
طراحی فیلترهای تنظیم شونده . ۵۴
انحراف فرکانس . ۵۷
فیلترهای فعال در شبکه HVDC
مقدمه ۵۸
فیلتر غیر فعال در سمت DC 58
فیلتر فعال در سمت DC 59
خلاصه ای از عملکرد فیلتر غیر فعال در سمت AC . 61
خلاصهای از عملکرد فیلتر فعال در سمت AC61
ارزیابی . ۶۳
فصل چهارم تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده با استفاده از کنترلر با منطق فازی هماهنگ
مقدمه ۶۶
مدل سیستم۶۷
فازی سازی ۶۹
اساس قانون و استنتاج . ۷۰
آشکار سازی . ۷۳
تغییر جهت دادن کنترلر با منطق فازی۷۴
ارزیابی ۷۷
فهرست منابع و مراجع ۸۰
فهرست علائم به کار رفته

دیباچه
جهت انتقال انرژی الکتریکی از نیروگاه ها به مصرف کنندگان یک سیستم قدرت بهم پیوسته‌ای مورد نیاز می‌باشد. اجزای اصلی سیستم قدرت شامل مراکز تولید انرژی ، ایستگاه‌ها و خطوط انتقال می‌باشد.
با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژی الکتریکی ، سیستم‌های قدرت نیز توسعه یافته و به علت ضرورت افزایش قابلیت اطمینان و تأمین شرایط فنی و اقتصادی هر چه مطلوبتر ، سیستم‌های قدرت بهم اتصال یافته و یک سیستم قدرت بزرگ را تشکیل می‌دهند.
هر چند که انتقال انرژی بوسیله سیستم‌های DC هزینه اولیه زیادی می‌طلبند ولی برخی از مشکلات سیستم‌های AC مانند سنکرونیزم و پایداری را ندارد لذا بجای انتقال‌های بصورت EHV-AC و UHV-AC استفاده از سیستم‌های HVDC مطلوبتر است.
بهر صورت گسترش روز افزون سیستمهای قدرت و ضرورت اتصال سیستم‌های مناطق بزرگ و حتی شبکه‌های کشورهای مجاور به یکدیگر به منظور تشکیل شبکه‌های بزرگتر از یک طرف و لزوم انتقال انرژی در قدرت‌های بسیار زیاد و به مسافت‌های طولانی و برخی ملاحظات فنی و اقتصادی از طرف دیگر ، توسعه انتقال جریان مستقیم را بیش از پیش مطرح می‌سازد.
به همین علت در این پروژه به بررسی اجمالی سیستم‌های قدرت HVDC می‌پردازیم.
در فصل اول این پروژه ابتدا به بیان معیارهایی برای انتخاب سیستم‌ HVDC پرداخته و سپس به بررسی انواع سیستم‌های HVDC معطوف گشته و سپس مزایا و معایب شبکه‌های HVDC به اختصار بیان شده است و در نهایت یک ارزیابی کلی از سیستمهای HVDC بعمل آمده است.
در فصل دوم نیز به بررسی انواع سیستم‌های کنترل HVDC اعم از مبدل‌ها و زاویه آتش و شبکه HVDC پرداخته شده است و سپس سطوح مختلف کنترل در سیستم‌های HVDC مطرح شده و یک سیستم کنترلی غیر خطی قوی ( Robust ) تشریح شده و در نهایت یک ارزیابی از سیستم‌های کنترلی بعمل آمده و شمای طبقاتی ساده‌ای از یک سیستم کنترل بیست و چهار پالسه ترسیم شده است.
در فصل سوم به بررسی اجمالی هارمونیک‌های تولیدی در سیستم‌ HVDC پرداخته و نحوه فیلترینگ آنها مطرح شده است. در این فصل انواع فیلترها و کاربردهر کدام ، تأثیر امپدانس شبکه بروی فیلترینگ، طراحی فیلتر تنظیم شونده و خلاصه ای از فیلترهای فعال و غیر فعال بیان شده است و در نهایت ارزیابی صورت گرفته است.
در فصل چهارم نیز که آخرین فصل این پروژه می‌باشد، به بررسی کامل یک کنترلر با منطق فازی به منظور تنظیم فرکانس سمت AC یکسو کننده پرداخته شده است و در نهایت نیز یک ارزیابی جامع از این نوع کنترلر بعمل آمده است