اطلاعیه

تفاوت های جنسیتی در زمان واکنش بینایی وشنوایی ورزشکاران

کد محصول VR37

تعداد صفحات: ۱۰۲ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

چکیده
تحقیق حاضر به منظور مقایسه بین زمان های واکنش بینایی و شنوایی (ساده و انتخابی) دختران و پسران ورزشکار اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و علی – مقایسه ای می باشد. جامعه مورد نظر این تحقیق را دانشجویان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران تشکیل دادند که نمونه اولیه آنها ۱۲۰ نفر بودند که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. از آزمودنی ها بعد از گرفتن آزمون هوشی کتل از طریق پرسشنامه و همگن سازی آنها ۸۰ نفر به عنوان نمونه نهائی باقی ماندند که ۴۳ نفر از آنها پسر و ۳۷ نفر دختر بودند. جهت اندازه گیری زمان های واکنش افراد از دستگاه زمان واکنش دست مدل YB-1000 استفاده شد. بعد از گرفتن آزمون زمان های واکنش، داده ها با استفاده از روش آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان دادندکه بین زمان واکنش ساده بینایی و شنوایی دختران و پسران ورزشکار و زمان واکنش انتخابی بینایی دختران و پسران ورزشکار تفاوت معنی داری وجود ندارد (P>0/05). ولی بین زمان واکنش انتخابی شنوایی دختران و پسران تفاوت معنی دار بود (P≤۰/۰۵). که پسران ورزشکار در میانگین زمان واکنش انتخابی شنوایی از خود عملکرد بهتری نشان دادند.یافته های این تحقیق در مورد زمان واکنش ساده شنوایی و بینایی با نظریه تقارن و عدم تقارن (کالب، ۲۰۰۴) مطابقت دارد و همجنین نتایج این تحقیق با یافته های آدام  در رابطه با زمان واکنش شنوایی و بینایی همسو می باشد.

واژه های کلیدی:
زمان واکنش ساده شنوایی، زمان واکنش ساده بینایی، زمان واکنش انتخابی شنوایی، زمان واکنش انتخابی بینایی ، دختران وپسران ورزشکار، نظریه تقارن و عدم تقارن.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق ۱
۱- ۱- مقدمه ۲
۱-۲- بیان مساله ۳
۱-۳- ضرورت و اهمیت تحقیق ۵
۱-۴- روش و طرح تحقیق ۶
۱-۵- اهداف ۷
۱-۶- فرضیه ها ۷
۱-۷- محدودیت ها ۷
۱-۸- پیش فرض ها ۹
۱-۹- تعریف واژه ها و اصطلاحات مفهومی ۹
۱-۱۰- تعریف واژه ها و اصطلاحات عملیاتی ۱۱

فصل دوم: مروری بر پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱- مقدمه ۱۴
۲-۲- نیمکره های مخ و قشر مغز ۱۴
۲-۳- تقسیم بندی عملی قشر مغز ۱۶
۲-۴- مناطق حرکتی قشر مغز ۱۶
۲-۵- مقایسه دو نیمکره مغز با یکدیگر ۱۸
۲-۶- ارتباط دو نیمکره با هم ۱۹
۲-۷- برنامه حرکتی و برنامه ریزی حرکتی ۲۰
۲-۸- عوامل اثر گذار بر زمان واکنش

۲-۸-۱- تفاوتهای کالبد شکافی دو نیمکره وجنسیت ۲۳
۲-۸-۲- هوش و بالیدگی عقلی ۲۹
۲-۸-۳- سن ۳۱
۲-۸-۴- هوشیاری ۳۳
۲-۸-۵- حالات خلقی و هیجانی ۲۴
۲-۸-۶- سطح و نوع فعالیت بدنی ۳۵
۲-۸-۷- تمرین بدنی ۳۷
۲-۸-۸- تمرین ذهنی ۳۸
۲-۸-۹- خستگی ۳۹
۲-۸-۱۰- تغذیه ۴۰
۲-۸-۱۱- وضوح و شدت محرک ۴۱
۲-۸-۱۲- پیش بینی ۴۱
۲-۸-۱۳- احتمال محرک ۴۴
۲-۸-۱۴- اندام های حسی ۴۴
۲-۸-۱۵- اندام مجری ۴۵
۲-۸-۱۶- تعداد محرک – پاسخ های انتخابی ۴۶
۲-۸-۱۷- سازگاری محرک پاسخ ۴۷
۲-۸-۱۸- سازگاری پاسخ – پاسخ ۴۹
۲-۹- مفاهیم و تعاریف در ارتباط با هوش ۵۰
۲-۹-۱-آزمون روانی ۵۰
۲-۹-۲-هوش ۵۲
۲-۹-۳- مشخصات کلی آ زمونها ی گروهی ۵۳
۲-۹-۴- مقایسه آزمونهای فردی و گروهی
۲-۹-۵- آزمون کتل ۵۵
۲-۹-۶- هوش از دیدگاه کتل ۵۵
۲-۹-۷- بهره هوشی یا هوشبر ۵۶
۲-۱۰- جمع بندی ۵۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق ۵۸
۳-۱- مقدمه ۵۹
۳-۲- روش و طرح تحقیق ۵۹
۳-۳- جامعه آماری و روش نمونه گیری ۵۹
۳-۴- متغیرهای تحقیق ۶۰
۳-۵- ابزار و چگونگی گردآوری اطلاعات ۶۱
۳-۶- ساخت آزمون ۶۱
۳-۷- روش اجرای آزمون کتل ۶۱
۳-۸- دستگاه اندازه گیری زمان واکنش ۶۵
۳-۹- روش اجرای آزمون روی دستگاه زمان واکنش در آزمایشگاه ۶۸
۳-۱۰- روش تجزیه وتحلیل داده ها ۶۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری ۷۰
۴-۱- مقدمه ۷۱
۴-۲- توصیف یافته های تحقیق ۷۱
۴-۳- توصیف متغیرهای مربوط به مشخصات فردی ۷۱
۴-۴- سن آزمودنی ها ۷۲
۴-۵- میانگین نمره بهره هوشی آزمودنی ها ۷۳
۴-۶- میانگین زمان های واکنش پسران ورزشکار ۷۳
۴-۷- میانگین زمان های واکنش دختران ورزشکار
۴-۸- آزمودنی های حذف شده                  ۷۴
۴-۹- میانگین زمان های واکنش و انحراف معیار دختران و پسران ورزشکار ۷۶
۴-۱۰- آزمون فرضیه ها ۷۷
۴-۱۰-۱- آزمون فرضیه اول ۷۷
۴-۹-۲- آزمون فرضیه دوم ۷۸
۴-۱۰-۳- آزمون فرضیه سوم ۷۹
۴-۱۰-۴- آزمون فرضیه چهارم ۸۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری ۸۲
۵-۱- مقدمه ۸۳
۵-۲- خلاصه تحقیق ۸۳
۵-۳- بحث و نتیجه گیری  ۸۵
۵-۴- پیشنهادهای تحقیق ۹۱
۵-۴-۱- پیشنهادهای آموزشی ۹۱
۵-۴-۲- پسشنهادهای پژوهشی ۹۲
منابع ۹۳

پیوست ها
پیوست ۱: پاسخنامه هوش آزمایی نابسته به فرهنگ کتل. مقیاس ۳ – فرمهای َA و B ۱۰۱
پیوست ۲: فرم مشخصات و ضریب هوشی آزمودنی مقیاس ۳- فرم A و B ۱۰۲

فهرست جدول ها

جدول۴-۱-اطلاعات مربوط به سن و میانگین بهره هوشی دختران و پسران ورزشکار ۷۲
جدول ۴-۲. اطلاعات مربوط به سن آزمودنی های زن و مرد ۷۲
جدول ۴-۳. اطلاعات مربوط به میانگین نمره  بهره هوشی آزمودنی ها ۷۳
جدول۴-۴-اطلاعات و شاخص های آماری مربوط به زمان واکنش پسران ورزشکار ۷۳
جدول۴-۵-اطلاعات و شاخص های آماری مربوط به زمان واکنش دختران ۷۴
جدول ۴-۶.آزمودنی های حذف شده و دلیل حذف آنها ۷۵
جدول ۴-۷. – اطلاعات مربوط به میانگین زمان های واکنش و انحراف معیار دختران و پسران ورزشکار ۷۶
جدول۴-۸.  مقایسه میانگین زمان واکنش ساده بینایی دختران و پسران ورزشکار ۷۸
جدول ۴-۹. مقایسه میانگین زمان واکنش ساده شنوایی دختران و پسران ورزشکار ۷۹
جدول۴-۱۰. مقایسه میانگین زمان واکنش انتخابی بینایی دختران و پسران ورزشکار ۸۰
جدول۴-۱۱. مقایسه میانگین زمان واکنش انتخابی شنوایی دختران و پسران ورزشکار ۸۱

فهرست شکل ها، تصویر ها و نمودارها

شکل ۲-۱: طرحی از روش زمان واکنش و رخدادهای مهم آن ۲۲
تصویر ۳-۱. واحد اصلی کنترل دستگاه زمان واکنش دست مدل YB-1000 ۶۶
تصویر۳-۲. واحد نمایش دهنده تحریک دستگاه زمان واکنش مدل YB-1000 ۶۷
تصویر ۳-۳. واحد اعمال پاسخ دستگاه زمان واکنش مدل YB-1000 ۶۸
فرمول ۲-۱: ۴۳
فرمول ۲-۲: ۵۶
نمودار۴-۱.میانگین زمان های واکنش بینایی و شنوایی (ساده و انتخابی) دختران و پسران ۷۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.