پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR37- تفاوتهاي جنسيتي در زمان واكنش بينايي وشنوايي ورزشكاران

کد محصول VR37

فایل WORD

102 صفحه

20000 تومان

چكيده
تحقيق حاضر به منظور مقايسه بين زمان هاي واكنش بينايي و شنوايي (ساده و انتخابي) دختران و پسران ورزشكار اجرا شده است. پژوهش حاضر از نوع توصيفي و علي – مقايسه اي مي باشد. جامعه مورد نظر اين تحقيق را دانشجويان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران تشكيل دادند كه نمونه اوليه آنها 120 نفر بودند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند. از آزمودني ها بعد از گرفتن آزمون هوشي كتل از طريق پرسشنامه و همگن سازي آنها 80 نفر به عنوان نمونه نهائي باقي ماندند كه 43 نفر از آنها پسر و 37 نفر دختر بودند. جهت اندازه گيري زمان هاي واكنش افراد از دستگاه زمان واكنش دست مدل YB-1000 استفاده شد. بعد از گرفتن آزمون زمان هاي واكنش، داده ها با استفاده از روش آماري T مستقل مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج تحقيق نشان دادندكه بين زمان واكنش ساده بينايي و شنوايي دختران و پسران ورزشكار و زمان واكنش انتخابي بينايي دختران و پسران ورزشكار تفاوت معني داري وجود ندارد (P>0/05). ولي بين زمان واكنش انتخابي شنوايي دختران و پسران تفاوت معني دار بود (P≤0/05). كه پسران ورزشكار در ميانگين زمان واكنش انتخابي شنوايي از خود عملكرد بهتري نشان دادند.يافته هاي اين تحقيق در مورد زمان واكنش ساده شنوايي و بينايي با نظريه تقارن و عدم تقارن (كالب، 2004) مطابقت دارد و همجنين نتايج اين تحقيق با يافته هاي آدام  در رابطه با زمان واكنش شنوايي و بينايي همسو مي باشد.

واژه هاي كليدي:
زمان واكنش ساده شنوايي، زمان واكنش ساده بينايي، زمان واكنش انتخابي شنوايي، زمان واكنش انتخابي بينايي ، دختران وپسران ورزشكار، نظريه تقارن و عدم تقارن.


فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقيق 1
1- 1- مقدمه 2
1-2- بيان مساله 3
1-3- ضرورت و اهميت تحقيق 5
1-4- روش و طرح تحقيق 6
1-5- اهداف 7
1-6- فرضيه ها 7
1-7- محدوديت ها 7
1-8- پيش فرض ها 9
1-9- تعريف واژه ها و اصطلاحات مفهومي 9
1-10- تعريف واژه ها و اصطلاحات عملياتي 11

فصل دوم: مروري بر پيشينه تحقيق 13
2-1- مقدمه 14
2-2- نيمكره هاي مخ و قشر مغز 14
2-3- تقسيم بندي عملي قشر مغز 16
2-4- مناطق حركتي قشر مغز 16
2-5- مقايسه دو نيمكره مغز با يكديگر 18
2-6- ارتباط دو نيمكره با هم 19
2-7- برنامه حركتي و برنامه ريزي حركتي 20
2-8- عوامل اثر گذار بر زمان واكنش

2-8-1- تفاوتهاي كالبد شكافي دو نيمكره وجنسيت 23
2-8-2- هوش و باليدگي عقلي 29
2-8-3- سن 31
2-8-4- هوشياري 33
2-8-5- حالات خلقي و هيجاني 24
2-8-6- سطح و نوع فعاليت بدني 35
2-8-7- تمرين بدني 37
2-8-8- تمرين ذهني 38
2-8-9- خستگي 39
2-8-10- تغذيه 40
2-8-11- وضوح و شدت محرك 41
2-8-12- پيش بيني 41
2-8-13- احتمال محرك 44
2-8-14- اندام هاي حسي 44
2-8-15- اندام مجري 45
2-8-16- تعداد محرك – پاسخ هاي انتخابي 46
2-8-17- سازگاري محرك پاسخ 47
2-8-18- سازگاري پاسخ - پاسخ 49
2-9- مفاهيم و تعاريف در ارتباط با هوش 50
2-9-1-آزمون رواني 50
2-9-2-هوش 52
2-9-3- مشخصات کلی آ زمونها ی گروهی 53
2-9-4- مقایسه آزمونهای فردی و گروهی
2-9-5- آزمون کتل 55
2-9-6- هوش از ديدگاه كتل 55
2-9-7- بهره هوشي يا هوشبر 56
2-10- جمع بندي 57

فصل سوم: روش شناسي تحقيق 58
3-1- مقدمه 59
3-2- روش و طرح تحقيق 59
3-3- جامعه آماري و روش نمونه گيري 59
3-4- متغيرهاي تحقيق 60
3-5- ابزار و چگونگي گردآوري اطلاعات 61
3-6- ساخت آزمون 61
3-7- روش اجراي آزمون كتل 61
3-8- دستگاه اندازه گيري زمان واكنش 65
3-9- روش اجراي آزمون روي دستگاه زمان واكنش در آزمايشگاه 68
3-10- روش تجزيه وتحليل داده ها 69

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري 70
4-1- مقدمه 71
4-2- توصيف يافته هاي تحقيق 71
4-3- توصيف متغيرهاي مربوط به مشخصات فردي 71
4-4- سن آزمودني ها 72
4-5- ميانگين نمره بهره هوشي آزمودني ها 73
4-6- ميانگين زمان هاي واكنش پسران ورزشكار 73
4-7- ميانگين زمان هاي واكنش دختران ورزشكار
4-8- آزمودني هاي حذف شده                  74
4-9- ميانگين زمان هاي واكنش و انحراف معيار دختران و پسران ورزشكار 76
4-10- آزمون فرضيه ها 77
4-10-1- آزمون فرضيه اول 77
4-9-2- آزمون فرضيه دوم 78
4-10-3- آزمون فرضيه سوم 79
4-10-4- آزمون فرضيه چهارم 81

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري 82
5-1- مقدمه 83
5-2- خلاصه تحقيق 83
5-3- بحث و نتيجه گيري  85
5-4- پيشنهادهاي تحقيق 91
5-4-1- پيشنهادهاي آموزشي 91
5-4-2- پسشنهادهاي پژوهشي 92
منابع 93

پيوست ها
پيوست 1: پاسخنامه هوش آزمايي نابسته به فرهنگ كتل. مقياس 3 – فرمهاي َA و B 101
پيوست 2: فرم مشخصات و ضريب هوشي آزمودني مقياس 3- فرم A و B 102
 

فهرست جدول ها

جدول4-1-اطلاعات مربوط به سن و ميانگين بهره هوشي دختران و پسران ورزشكار 72
جدول 4-2. اطلاعات مربوط به سن آزمودنی های زن و مرد 72
جدول 4-3. اطلاعات مربوط به ميانگين نمره  بهره هوشي آزمودني ها 73
جدول4-4-اطلاعات و شاخص هاي آماري مربوط به زمان واكنش پسران ورزشكار 73
جدول4-5-اطلاعات و شاخص هاي آماري مربوط به زمان واكنش دختران 74
جدول 4-6.آزمودني هاي حذف شده و دليل حذف آنها 75
جدول 4-7. – اطلاعات مربوط به ميانگين زمان هاي واكنش و انحراف معيار دختران و پسران ورزشكار 76
جدول4-8.  مقایسه ميانگين زمان واكنش ساده بينايي دختران و پسران ورزشكار 78
جدول 4-9. مقایسه ميانگين زمان واكنش ساده شنوايي دختران و پسران ورزشكار 79
جدول4-10. مقایسه ميانگين زمان واكنش انتخابي بينايي دختران و پسران ورزشكار 80
جدول4-11. مقایسه ميانگين زمان واكنش انتخابي شنوايي دختران و پسران ورزشكار 81

 

فهرست شكل ها، تصوير ها و نمودارها

شكل 2-1: طرحي از روش زمان واكنش و رخدادهاي مهم آن 22
تصوير 3-1. واحد اصلي كنترل دستگاه زمان واكنش دست مدل YB-1000 66
تصوير3-2. واحد نمايش دهنده تحريك دستگاه زمان واكنش مدل YB-1000 67
تصوير 3-3. واحد اعمال پاسخ دستگاه زمان واكنش مدل YB-1000 68
فرمول 2-1: 43
فرمول 2-2: 56
نمودار4-1.ميانگين زمان هاي واكنش بينايي و شنوايي (ساده و انتخابي) دختران و پسران 77

 

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید