پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR36- بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

کد محصول VR36

فایل WORD

160 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
1-1)  مقدمه 2
1-2)  بیان مسأله4
1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق7
1-4)  اهداف تحقیق9
1-4-1)  هدف کلی9
1-4-2)  اهداف اختصاصی9
1-5)  فرضیه های تحقیق10
1-6)  پیش فرض های تحقیق12
1-7)  محدودیت های تحقیق12
1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی13
1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی13


فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1)  مقدمه17
2-2)  مبانی نظری تحقیق18
2-2-1)  کنترل پوسچرال18
2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر21
2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا23
2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن24
2-2-5)  تون عضلانی25
2-2-6)  تون پوسچرال25
2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن27
2-2-8)  راهبردهای فعال28
2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی29
2-2-10)  راهبرد لگن31
2-2-11)  راهبرد گام برداشتن32
2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی34
2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی34
2-2-14)  بیومکانیک های تعادل36
2-2-15)  فیزیولوژی تعادل37
2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل39
2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل41
2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل44
2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل45
2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل50
2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن51
2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف52
2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی53
2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی57
2-5-1)  شاخص توده بدن58
2-5-2)  درصد چربی58
2-6)  تیپ بدنی59
2-6-1)  فربه پیکری59
2-6-2)  عضلانی پیکری59
2-6-3)  لاغر پیکری60
2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل61
2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران63
2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور65
2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور65


فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1)  مقدمه71
3-2)  نوع تحقیق72
3-3)  جامعه آماری72
3-4)  نمونه آماری72
3-5)  متغیرهای تحقیق72
3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی73
3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا77
3-8)  دستکاری دشواری تکلیف83
3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق84
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق84


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1) مقدمه86
4-2)  بررسی توصیفی داده ها87
4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش90


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1)  مقدمه119
5-2) خلاصه تحقیق119
5-3)  تفسیر نتایج120
5-4)  نتیجه گیری126
5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق126
5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین127
فهرست منابع128
پیوست


فهرست شكل ها

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده26
شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال26
شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل31
شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل32
شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی42
شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی46
شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها49
شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی50
شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل62
شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه75
شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه76
شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه76
شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج78
شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه79
شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی81
شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا82
شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا82
شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت87
شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف89
شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا91
شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا92
شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا93
شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا94
شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا95
شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا96
شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا97
شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا98
شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا99
شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117

فهرست جداول

جدول (4-2-1): توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفكيك جنسيت87
جدول (4-2-2): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان88
جدول (4-2-3): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان در شرايط مختلف89
جدول (4-3-1): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا91
جدول (4-3-2): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا92
جدول (4-3-3): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا93
جدول (4-3-4): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا94
جدول (4-3-5): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا95
جدول (4-3-6): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا96
جدول (4-3-7): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا97
جدول (4-3-8): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا98
جدول (4-3-9): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا99
جدول (4-3-10): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
جدول (4-3-11): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
جدول (4-3-12): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
جدول (4-3-13): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
جدول (4-3-14): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
جدول (4-3-15): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
جدول (4-3-16): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
جدول (4-3-17): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
جدول (4-3-18): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
جدول (4-3-19): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
جدول (4-3-20): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
جدول (4-3-21): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
جدول (4-3-22): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
جدول (4-3-23): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
جدول (4-3-24): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
جدول (4-3-25): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
جدول (4-3-26): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
جدول  (4-3-27): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید