پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR36- بررسی رابطه بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک با تعادل در سطوح متفاوتی از دشواری

کد محصول VR36

فایل WORD

160 صفحه

16000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق
1-1)  مقدمه 2
1-2)  بیان مسأله4
1-3)  ضرورت و اهمیت تحقیق7
1-4)  اهداف تحقیق9
1-4-1)  هدف کلی9
1-4-2)  اهداف اختصاصی9
1-5)  فرضیه های تحقیق10
1-6)  پیش فرض های تحقیق12
1-7)  محدودیت های تحقیق12
1-8)  نحوه رعایت نکات اخلاقی13
1-9)  تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی13


فصل دوم : پیشینه تحقیق
2-1)  مقدمه17
2-2)  مبانی نظری تحقیق18
2-2-1)  کنترل پوسچرال18
2-2-2)  سیستم های کنترل پوسچر21
2-2-3)  کنترل حرکتی وضعیت ایستا23
2-2-4)  راست قرار گرفتن بدن24
2-2-5)  تون عضلانی25
2-2-6)  تون پوسچرال25
2-2-7)  محدوده تعادل در زمان ایستادن27
2-2-8)  راهبردهای فعال28
2-2-9)  تعادل قدامی- خلفی29
2-2-10)  راهبرد لگن31
2-2-11)  راهبرد گام برداشتن32
2-2-12)  تعادل داخلی- خارجی34
2-2-13)  سازگاری راهبرد حرکتی34
2-2-14)  بیومکانیک های تعادل36
2-2-15)  فیزیولوژی تعادل37
2-2-16)  سیستم بینایی و کنترل تعادل39
2-2-17)  سیستم دهلیزی و تعادل41
2-2-18)  سیستم حس عمقی و تعادل44
2-2-19)  نقش سیستم عصبی در کنترل تعادل45
2-2-20)  تکامل اطلاعات وضعیت بدنی با حفظ تعادل50
2-2-21)  تغییرات تعادل ناشی از افزایش سن51
2-3)  رابطه تعادل و دشواری تکلیف52
2-4)  تأثیر تعادل در فعالیت های ورزشی53
2-5)  ارزیابی ترکیب بدنی57
2-5-1)  شاخص توده بدن58
2-5-2)  درصد چربی58
2-6)  تیپ بدنی59
2-6-1)  فربه پیکری59
2-6-2)  عضلانی پیکری59
2-6-3)  لاغر پیکری60
2-7)  ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل61
2-8)  ویژگی های آنتروپومتریک و تیپ بدنی ورزشکاران و غیرورزشکاران63
2-9)  تحقیقات انجام شده در داخل کشور65
2-10)  تحقیقات انجام شده در خارج کشور65


فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1)  مقدمه71
3-2)  نوع تحقیق72
3-3)  جامعه آماری72
3-4)  نمونه آماری72
3-5)  متغیرهای تحقیق72
3-6)  جمع آوری اطلاعات مربوط به اندازه های بدنی73
3-7)  جمع آوری اطلاعات مربوط به تعادل ایستا77
3-8)  دستکاری دشواری تکلیف83
3-9)  روش جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق84
3-10) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق84


فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1) مقدمه86
4-2)  بررسی توصیفی داده ها87
4-3)  آزمون فرضیه های پژوهش90


فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
5-1)  مقدمه119
5-2) خلاصه تحقیق119
5-3)  تفسیر نتایج120
5-4)  نتیجه گیری126
5-4)  پیشنهادهای برخاسته از تحقیق126
5-5) پیشنهادهای آتی برای محققین127
فهرست منابع128
پیوست


فهرست شكل ها

شکل (2-2-4-1): عبور خط جاذبه در وضعیت ایستاده26
شکل (2-2-6-1): عضلات شرکت کننده در تون پوسچرال26
شکل (2-2-9-1): راهبرد حرکت مچ پا در تعادل31
شکل (2-2-10-1): راهبرد لگن درتعادل32
شکل (2-2-17-1): بخش های مختلف سیستم دهلیزی42
شکل (2-2-19-1): بخش های مختلف دستگاه عصبی مرکزی46
شکل(2-2-19-2): خروج اعصاب نخاعی مربوط به اندام ها49
شکل (2-2-19-3): مسیرهای عصبی دهلیزی50
شکل (2-7-1): ویژگی های آنتروپومتریک دخالت کننده در تعادل62
شکل (3-6-2-1): کولیس جهت اندازه گیری پهنای پنجه و پاشنه75
شکل (3-6-3-1): نحوه اندازه گیری پهنای پنجه76
شکل (3-6-3-2): نحوه اندازه گیری پهنای پاشنه76
شکل (3-7-1-1): نمای اصلی دستگاه تعادل سنج78
شکل (3-7-1-2): نمونه ای از داده ها و گراف های خروجی دستگاه79
شکل (3-7-3-1): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده معمولی81
شکل (3-7-3-2): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده با پاها در یک راستا82
شکل (3-7-3-3): اندازه گیری تعادل در وضعیت ایستاده روی یک پا82
شکل (4-2-1): نمودار فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک جنسیت87
شکل (4-2-2): نمودار اطلاعات توصیفی نمره تعادل شرکت کنندگان درشرایط مختلف89
شكل (4-3-1): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا91
شكل (4-3-2): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا92
شكل (4-3-3): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا93
شكل (4-3-4): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا94
شكل (4-3-5): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا95
شكل (4-3-6): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا96
شکل (4-3-7): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا97
شکل (4-3-8): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا98
شكل (4-3-9): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي روي دوپا99
شكل (4-3-10): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
شكل (4-3-11): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
شكل (4-3-12): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
شكل (4-3-13): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
شكل (4-3-14): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
شكل (4-3-15): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
شكل (4-3-16): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
شكل (4-3-17): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
شكل (4-3-18): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
شكل (4-3-19): نمودار پراكنش بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
شكل (4-3-20): نمودار پراكنش بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
شكل (4-3-21): نمودار پراكنش بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
شكل (4-3-22): نمودار پراكنش بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
شكل (4-3-23): نمودار پراكنش بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
شكل (4-3-24): نمودار پراكنش بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
شكل (4-3-25): نمودار پراكنش بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
شكل (4-3-26): نمودار پراكنش بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
شكل (4-3-27): نمودار پراكنش بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117

فهرست جداول

جدول (4-2-1): توزيع فراواني شرکت کنندگان به تفكيك جنسيت87
جدول (4-2-2): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان88
جدول (4-2-3): اطلاعات توصيفي نمره تعادل شركت كنندگان در شرايط مختلف89
جدول (4-3-1): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا91
جدول (4-3-2): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا92
جدول (4-3-3): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا93
جدول (4-3-4): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا94
جدول (4-3-5): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا95
جدول (4-3-6): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا96
جدول (4-3-7): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا97
جدول (4-3-8): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا98
جدول (4-3-9): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن معمولي بر روي دو پا99
جدول (4-3-10): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا100
جدول (4-3-11): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا101
جدول (4-3-12): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا102
جدول (4-3-13): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا103
جدول (4-3-14): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا104
جدول (4-3-15): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا105
جدول (4-3-16): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا106
جدول (4-3-17): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا107
جدول (4-3-18): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي پاها در يك راستا108
جدول (4-3-19): ميزان همبستگي بين وزن و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا109
جدول (4-3-20): ميزان همبستگي بين قد و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا110
جدول (4-3-21): ميزان همبستگي بين BMI و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا111
جدول (4-3-22): ميزان همبستگي بين طول پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا112
جدول (4-3-23): ميزان همبستگي بين طول ران و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا113
جدول (4-3-24): ميزان همبستگي بين طول ساق پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا114
جدول (4-3-25): ميزان همبستگي بين طول كف پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا115
جدول (4-3-26): ميزان همبستگي بين پهناي پاشنه و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا116
جدول  (4-3-27): ميزان همبستگي بين پهناي پنجه پا و ميزان تعادل در شرايط ايستادن بر روي يك پا117

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید