پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

VR9- مقایسۀ اثر تصویرسازی توجه درونی و بیرونی بر اجرا و یادگیری یک تکلیف ردیابی

کد محصول VR9

فایل WORD

100 صفحه

15000 تومان

فهرست مطالب :

فصل اول: طرح تحقیق
مقدمه 2
بیان مسئله 4
ضرورت و اهمیت تحقیق 6
اهداف تحقیق 8
فرضیات تحقیق 8
محدودیت¬های تحقیق 9
واژه¬ها و اصطلاحات 9
فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات تحقیق
مقدمه 12
تعریف توجّه 12
تاریخچۀ توجّه 13
نظریه¬های توجّه 14
کانون توجّه 19
شیوه¬های توجّه 19
ویژگی¬های توجّه 20 
هوشیاری و توجّه 21
توجّه¬ انتخابی 22
توجّه و سطح مهارت 22
رابطه توجّه و سطح مهارت 22
رابطۀ توجه و اجرا 23
دستورالعمل¬های آموزشی و توجّه 24
تصویرسازی ذهنی چیست 25
چگونگی انجام تصویرسازی ذهنی 26
انواع تصویرسازی ذهنی 26
موارد استفاده از تصویرسازی ذهنی و آثار آن 29
نظریه¬های تصویرسازی ذهنی 31
شیوه¬های توسعۀ برنامه تمرین تصویرسازی ذهنی 38
کاربردهای تصویرسازی ذهنی 39
افزایش مهارت¬های روان¬شناختی 39
تحقیقات مربوط به توجّه 41
تحقیقات مربوط به تصویرسازی ذهنی 53
تحقیقات مربوط به تصویرسازی کانون توجّه 62
نتیجه¬گیری 64
فصل سوم: روش تحقیق
مقدمه 67
روش تحقیق 67
جامعه و نمونۀ آماری 67
متغیّرهای تحقیق 67
ابزار اندازه¬گیری و روش جمع¬آوری اطلاعات 68 
روش اجرای تحقیق 72
روش آماری و شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات 75
تجزیه و تحلیل اطلاعات و یافته¬های تحقیق

فصل چهارم:
مقدمه 77
توصیف داده¬ها 78
آزمون فرضیۀهای آماری 80
فرضیۀ اول 80
فرضیۀ دوم 81
فرضیۀ سوم 82
فرضیۀ چهارم 83
فرضیۀ پنجم 84
فرضیۀ ششم 85
فصل پنچم: بحث ونتیجه¬گیری
مقدمه 87
نتایج تحقیق 87
بحث ونتیجه¬گیری داده¬های تحقیق 88
پیشنهادات پژوهشی 91
پیشنهادات آموزشی 91
فهرست جداول:
جدول 1-3 : نوع فعالیت¬های گروه¬های سه¬گانه پژوهش 73
جدول 2-3 : طرح کلّی روش اجرای تحقیق 74
جدول 1-4 : اطلاعات توصیفی گروهها در تکلیف ردیابی 78
جدول 2-4 : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ 
فراگیری 80
جدول 3-4 : اختلاف نمرۀ پیش¬آزمون و پس¬آزمون گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ 
فراگیری 81
جدول 4-4 : نمرۀ تفاضل پیش¬آزمون از پس¬آزمون گروه¬های سه¬گانه 82
جدول 5-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در 
مرحلۀ یادداری 83
جدول 6-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون و آزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در 
مرحلۀ یادداری 84
جدول 7-4 : نمرۀ تفاضل پس¬آزمون از آزمون یادداری گروه¬های سه¬گانه 85
فهرست نمودارها :
نمودار 1-4 : نمودار میانگین سن آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه 79
نمودار2-4 : نمودار میانگین نمرۀMIQ _R آزمودنی¬ها در گروه¬های سه¬گانه 79
نمودار3-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه درونی در مرحلۀ 
فراگیری 80
نمودار 4-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه درونی در مرحلۀ 
یادداری 81
نمودار 5-4 : اختلاف نمرۀ پیش آزمون و پس آزمون گروه تصویرسازی توجه بیرونی در مرحلۀ 
فراگیری 82
نمودار 6-4 : اختلاف نمرۀ پس¬آزمون وآزمون یادداری گروه تصویرسازی توجّه بیرونی در مرحلۀ 
یادداری 83
نمودار 7-4 : رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پیش¬آزمون و پس¬آزمون در تکلیف ردیابی 84
نمودار8-4: رونـد پـیشرفت گـروه‌ها در طی مراحل پس¬آزمون و ¬آزمون یادداری در تکلیف ردیابی 85
فهرست شکل¬ها:
شکل 1-2 : استفاده از توجّه در مراحل مختلف پردازش بر اساس تئوری¬های مختلف تک¬کانالی 16
شکل 2-2 : مقدار بالقوۀ منابع پردازش و ساختار آن¬ها از منابع پردازشی در توجّه ویکنز و 
همکاران 1984 18
شکل 1-3 : صفحۀ نمایش نرم¬افزار با امکانات مربوط 69
شکل 2-3 : وارد کردن مشخصات فردی آزمودنی¬ها 69
شکل 3-3 : مشخصات کامل آزمون ایجاد شده 70
شکل 4-3 : ایجاد مراحل مختلف (فراگیری، یادداری) 70
شکل 5-3 : اجرای آزمون و نتیجۀ پایانی آن. 71
شکل 6-3 : انتقال و ذخیرۀ اطلاعات به¬دست آمده در نرم¬افزا. 71
شکل 7-3 : تصویر دستگاه تعقیب¬سنج. 72

 

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید