اطلاعیه

بررسی تاثیر بازی بر رشد فکری کودکان ۸تا۱۲ سال

کد محصول:OL940

تعداد صفحات: ۸۸ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۲۰۰۰  تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : طرح تحقیق

مقدمه   ۱

بیان مسئله        ۲

اهمیت و ضرورت پژوهش         ۴

اهداف  تحقیق   ۴

متغیرهای پژوهش          ۵

تعریف واژگان و اصطلاحات      ۵

محدوده و دامنه تحقیق از حیث مکانی و زمانی     ۶

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مبانی نظری تحقیق        ۹

مقدمه   ۹

تعریف بازی      ۱۰

اهمیت و نقش بازی در تربیت کودک       ۱

نقش های بازی  ۱۷

نتایج بازی برای کودکان خردسال ۲۳

بازی ها از نظر اجرا       ۲۷

انواع بازی        ۳۰

ضرورت آموزش بازی به کودکان ۳۵

مسؤولیت والدین در زمینه ی بازی کودک از دیدگاه اسلام  ۳۶

نظریه های بازی ۴۱

رشد فکری       ۴۵

۲. تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده   ۵۳

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه   ۵۵

روش تحقیق     ۵۵

جامعه آماری     ۵۵

روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه     ۵۵

ابزار جمع آوری اطلاعات          ۵۶

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات    ۵۷

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها

مقدمه   ۶۰

ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری       ۶۱

فرضیه های پژوهش       ۶۴

فصل پنجم : بحث، تفسیر و نتیجه گیری

مقدمه   ۷۰

خلاصه و نتیجه گیری تحقیق      ۷۲

مقایسه طرح با پژوهش های مشابه          ۷۴

پیشنهادات برای محققین آتی      ۷۵

محدودیتها        ۷۵

ضمایم و پیوست          ۸۰

منابع     ۸۰

فهرست جداول و نمودارها

جدول ۱-۴ . توزیع فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن   ۶۱

جدول ۲-۴. مقادیر شاخص‌های توصیفی در خصوص متغیر رشد فکری      ۶۲

جدول ۳-۴. نتایج آزمون آنالیز واریانس برای بررسی رابطه بین بازی و رشد فکری          ۶۴

جدول ۴-۴. نتایج آزمون تی-استیودنت برای بررسی رابطه بین بازی انفرادی و رشد فکری   ۶۵

جدول ۵-۴. نتایج آزمون تی-استیودنت برای بررسی رابطه بین بازی گروهی و رشد فکری   ۶۶

جدول ۶-۴. نتایج آزمون تی-استیودنت برای بررسی رابطه بین بازی یارانه ای و رشد فکری       ۶۷

نمودار ۱-۴. نمودار فراوانی افراد پاسخ دهنده از نظر سن استفاده کنندگان    ۶۱

نمودار۲-۴. هیستوگرام برای متغیر رشد فکری در گروه بازی انفرادی          ۶۳

نمودار۳-۴. هیستوگرام برای متغیر رشد فکری در گروه بازی گروهی          ۶۳

نمودار ۴-۳. نتایج ازمون دانکن    ۶۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.