اطلاعیه

اثربخشی آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر صمیمیت و تعهد زوجین

کد محصول: OL936

تعداد صفحات: ۱۸۰صفحه فایل WORD

قیمت: ۳۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه   …………..۱

۱-۱ شرح و بیان مسئله پژوهش   ۲

۱-۲ اهمیت و ارزش پژوهش      ۱۱

۱-۳ اهداف پژوهش      ۱۳

۱-۳-۱ هدف کلی         ۱۳

۱-۳-۲ اهداف جزئی     ۱۳

۱-۴ فرضیه¬های پژوهش          ۱۳

۱-۵ تعریف نظری و عملیاتی اصطلاحات ۱۴

فصل دوم: مبانی نظری و بازنگری پیشینه پژوهش

مقدمه   ۱۷

۲-۱ قسمت اول: تعهد زناشویی   ۱۷

۲-۱-۱ ماهیت و مفهوم تعهد زناشویی      ۱۷

۲-۱-۲ ابعاد تعهد زناشویی        ۲۱

۲-۱-۲-۱ تعهد شخصی  ۲۲

۲-۱-۲-۲ تعهد اخلاقی  ۲۳                 ۲-۱-۲-۳ تعهد ساختاری ۲۴

۲-۱-۳ عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی       ۲۶

۲-۱-۳-۱ نگرش نسبت به ازدواج          ۲۶

۲-۱-۳-۲ نگرش نسبت به طلاق ۲۷

۲-۱-۳-۳- تجارب همزیستی بدون ازدواج          ۲۷

۲-۱-۳-۴ کیفیت زندگی زناشویی ۲۸

۲-۱-۳-۵- روابط پیش از ازدواج ۲۸

۲-۱-۳-۶ طلاق والدین  ۲۹

۲-۱-۳-۷ ویژگی‌های شخصیتی   ۳۰

۲-۱-۴ نظریه‌ها و مدل‌های مرتبط با تعهد زناشویی ۳۱

۲-۱-۴-۱ نظریه‌ها و مدل‌های خاص مرتبط با تعهد زناشویی         ۳۱

۲-۱-۴-۱-۱ نظریه استرنبرگ      ۳۱

۲-۱-۴-۱-۲ مدل سرمایه‌گذاری رسبالت  ۳۳

۲-۱-۴-۲ نظریه‌ها و مدل‌های عام مرتبط با تعهد زناشویی  ۳۴

۲-۱-۴-۲-۱ نظریه وابستگی       ۳۴

۲-۱-۴-۲-۲ نظریه مبادله ۳۵

۲-۱-۴-۲-۳ مدل پاسخ به نارضایتی از رابطه       ۳۷

۲-۱-۴-۲-۴ نظریه مرحله‌ای توسعه رابطه ۳۹

۲-۲ قسمت دوم: صمیمیت زناشویی        ۴۱

۲-۲-۱ صمیمیت چیست؟         ۴۱

۲-۲-۲ مؤلفه¬های صمیمیت      ۴۲

۲-۲-۲-۱ صمیمیت احساسی      ۴۳

۲-۲-۲-۲ صمیمیت روانشناختی  ۴۳

۲-۲-۲-۳ صمیمیت فکری         ۴۳

۲-۲-۲-۴ صمیمیت جنسی        ۴۴

۲-۲-۲-۵ صمیمیت جسمانی (غیرجنسی) ۴۵

۲-۲-۲-۶ صمیمیت معنوی        ۴۵

۲-۲-۲-۷ صمیمیت زیبایی شناختی (هنری)         ۴۵

۲-۲-۲-۸ صمیمیت اجتماعی- تفریحی    ۴۶

۲-۲-۲-۹ صمیمیمت زمانی        ۴۶

۲-۲-۳ پویایی¬های صمیمیت    ۴۶

۲-۲-۴ صمیمیت و ارتباط          ۴۷

۲-۲-۴-۱ مشکلات رایج و معمول فرستنده         ۴۷

۲-۲-۴-۱-۱ دروغ¬گویی          ۴۷

۲-۲-۴-۱-۲ پیام¬های پنهان      ۴۸

۲-۲-۴-۱-۳ پیام¬های مبهم       ۴۸

۲-۲-۴-۱-۴ ارتباط¬های متناقض          ۴۸

۲-۲-۴-۲ مشکلات رایج گیرنده پیام       ۴۹

۲-۲-۴-۲-۱ مشکلات ضعف توجه        ۴۹

۲-۲-۴-۲-۲ حالت دفاعی داشتن ۴۹

۲-۲-۴-۲-۳ عوامل روانشناختی  ۴۹

۲-۲-۵ نیاز داشتن به صمیمیت    ۵۰

۲-۲-۶ هفت مرحله صمیمیت     ۵۱

۲-۲-۶-۱ کلیشه¬ها: اولین سطح صمیمیت          ۵۱

۲-۲-۶-۲ حقایق: دومین سطح صمیمیت  ۵۱

۲-۲-۶-۳ عقاید: سومین سطح صمیمیت   ۵۱

۲-۲-۶-۴ امید و رؤیاها: چهارمین سطح صمیمیت  ۵۱

۲-۲-۶-۵ احساسات: پنجمین سطح صمیمیت      ۵۲

۲-۲-۶-۶ اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمین سطح صمیمیت     ۵۲

۲-۲-۶-۷ نیازهای قانونی: هفتمین مرحله صمیمیت ۵۲

۲-۲-۷ عوامل مؤثر بر صمیمیت   ۵۳

۲-۲-۷-۱ عوامل اجتماعی         ۵۳

۲-۲-۷-۲ عوامل روان¬شناختی   ۵۴

۲-۲-۷-۳ عوامل بین فردی مؤثر بر صمیمیت       ۵۶

۲-۳ قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسی      ۵۸

۲-۳-۱ تاریخچه نگرش نسبت به تمایلات و رفتارهای جنسی انسان ۵۸

۲-۳-۲ نظریات روان¬شناسان و روان¬پزشکان مشهور در مورد انگیزه جنسی انسان          ۵۹

۲-۳-۲-۱ تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه زیگموند فروید       ۵۹

۲-۳-۲-۲ تمایلات و رفتارهای جنسی انسان از دیدگاه آدلر ۶۰

۲-۳-۲-۳ تمایلات و رفتارهای جنسی آزادیدگاه مزلو        ۶۰

۲-۳-۳ عوامل روانی جنسی        ۶۱

۲-۳-۴ انتظارات زناشویی          ۶۵

۲-۳-۵ شکل‌گیری انتظارات زناشویی      ۶۶

۲-۳-۶ انتظارات غیرواقع‌بینانه، انتظارات واقع‌بینانه ۶۷

۲-۳-۶-۱ انتظارات غیرواقع‌بینانه  ۶۷

۲-۳-۶-۲ انتظارات واقع‌بینانه      ۶۸

۲-۳-۷ تأثیر انتظارات مثبت در زندگی زناشویی    ۶۹

۲-۳-۸ انتظارات مثبت زناشویی و عملکرد روابط  ۷۰

۲-۳-۹ شرایط تأیید انتظارات      ۷۲

۲-۳-۱۰ اسنادهای مثبت و منفی  ۷۳

۲-۳-۱۱ نگرش‌های زناشویی      ۷۴

۲-۳-۱۲ عوامل موثر بر نگرش‌های زناشویی        ۷۴

۲-۳-۱۲-۱ روند اجتماعی شدن  ۷۴

۲-۳-۱۲-۲ ساختار فرصت‌ها      ۷۴

۲-۳-۱۲-۳ تجارب با هم بدون، بدون ازدواج       ۷۵

۲-۳-۱۲-۴ سوء استفاده و سوء رفتار در دوران کودکی      ۷۵

۲-۳-۱۲-۵ خانواده متداول در محیط اجتماعی نوجوان      ۷۵

۲-۳-۱۲-۶ وضعیت تأهل و تجرد ۷۵

۲-۳-۱۳ تعریف آموزش جنسی   ۷۶

۲-۳-۱۴ عوامل موثر بر رفتار جنسی        ۸۰

۲-۳-۱۵ مفهوم تربیت جنسی      ۸۴

۲-۳-۱۶ اهداف تربیت جنسی     ۸۴

۲-۴ قسمت چهارم: پیشینه‌ی پژوهش       ۸۷

۲-۴-۱ پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در داخل کشور ۸۷

۲-۴-۲ پژوهش‌های مرتبط با تعهد زناشویی در خارج از کشور       ۸۸

۲-۴-۳ پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی داخل کشور         ۹۱

۲-۴-۴ پژوهش‌های مرتبط با صمیمیت زناشویی در خارج کشور     ۹۳

۲-۴-۵ پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین در داخل کشور          ۹۵

۲-۴-۶ پژوهش‌های مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسی در خارج کشور    ۹۶

۲-۵ نتیجه‌گیری فصل دوم          ۹۸

فصل سوم: طرح پژوهش

۳-۱ روش پژوهش        ۹۹

۳-۲ جامعه آماری         ۱۰۰

۳-۳ نمونه آماری و روش نمونه‌گیری       ۱۰۰

۳-۴ شرایط ورود به تحقیق        ۱۰۰

۳-۵ متغیرهای مورد مطالعه پژوهش         ۱۰۱

۳-۶ ابزار پژوهش         ۱۰۱

۳-۷ شیوه‌ی اجرای پژوهش        ۱۰۴

۳-۸ تجزیه و تحلیل داده‌ها         ۱۰۴

۳-۹ محتوای جلسات     ۱۰۵

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

۴-۱ مقدمه       ۱۰۶

۴-۲ یافتههای توصیفی پژوهش    ۱۰۶

۴-۳ یافتههای استنباطی پژوهش   ۱۱۱

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

۵-۱ مقدمه       ۱۴۰

۵-۲ بحث و نتیجه‌گیری  ۱۴۱

۵-۳ پیشنهادهای کاربردی          ۱۴۶

۵-۴ پیشنهادهای پژوهش ۱۴۷

۵-۵ محدودیتهای پژوهش          ۱۴۸

«پیوست الف»    ۱۴۹

«پیوست ب»     ۱۶۶

منابع فارسی      ۱۶۹

منابع غیرفارسی  ۱۷۴

فهرست جدول‌ها

عنوان    صفحه

جدول (۲-۱): ازدواج به عنوان یک سنت و ازدواج به عنوان یک رابطه        ۲۶

جدول (۲-۲): انواع عشق بر اساس ترکیب مؤلفه‌های عشق استرنبرگ         ۳۲

جدول (۳-۱): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسی زوجین    ۱۰۵

جدول (۴-۱): توزیع فراوانی گروه نمونه براساس گروه      ۱۰۶

جدول (۴-۲): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس جنسیت          ۱۰۷

جدول (۴-۳): توزیع فراوانی گروه آزمایش و کنترل براساس میزان تحصیلات          ۱۰۷

جدول (۴-۴): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت عاطفی      ۱۰۷

جدول (۴-۵): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت عقلانی     ۱۰۸

جدول (۴-۶): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت فیزیکی     ۱۰۸

جدول (۴-۷): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت اجتماعی- تفریحی  ۱۰۸

جدول (۴-۸): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت ارتباطی     ۱۰۹

جدول (۴-۹): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت روانشناختی          ۱۰۹

جدول (۴-۱۰): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت جنسی      ۱۰۹

جدول (۴-۱۱): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت کلی         ۱۱۰

جدول (۴-۱۲): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد تعهد شخصی          ۱۱۰

جدول (۴-۱۳): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد تعهد اخلاقی ۱۱۰

جدول (۴-۱۴): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد تعهد ساختاری        ۱۱۱

جدول (۴-۱۵): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۱

جدول (۴-۱۶): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عاطفی    ۱۱۲

جدول (۴-۱۷): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۲

جدول (۴-۱۸): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عاطفی    ۱۱۲

جدول (۴-۱۹): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۳

جدول (۴-۲۰): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عقلانی   ۱۱۳

جدول (۴-۲۱): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۳

جدول (۴-۲۲): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عقلانی   ۱۱۴

جدول (۴ -۲۳): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها      ۱۱۴

جدول (۴-۲۴): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت فیزیکی   ۱۱۴

جدول (۴-۲۵): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۵

جدول (۴ -۲۶): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت فیزیکی   ۱۱۵

جدول (۴-۲۷): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۵

جدول (۴-۲۸): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت اجتماعی- تفریحی          ۱۱۶

جدول (۴-۲۹): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۶

جدول (۴-۳۰): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت اجتماعی – تفریحی        ۱۱۶

جدول (۴-۳۱): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۶

جدول (۴-۳۲): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت ارتباطی   ۱۱۷

جدول (۴-۳۳): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۷

جدول (۴ -۳۴): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت ارتباطی   ۱۱۷

جدول (۴-۳۵): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۸

جدول (۴-۳۶): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت مذهبی    ۱۱۸

جدول (۴-۳۷): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و کنترل بعد صمیمیت مذهبی      ۱۱۸

جدول (۴-۳۸): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۸

جدول (۴-۳۹): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت مذهبی    ۱۱۹

جدول (۴-۴۰): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۱۹

جدول (۴-۴۱): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت روانشناختی        ۱۱۹

جدول (۴-۴۲): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۰

جدول (۴-۴۳): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت روانشناختی        ۱۲۰

جدول (۴-۴۴): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۰

جدول (۴-۴۵): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی    ۱۲۱

جدول (۴-۴۶): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۱

جدول (۴-۴۷): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی    ۱۲۱

جدول (۴-۴۸): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۲

جدول (۴-۴۹): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت کلی       ۱۲۲

جدول (۴-۵۰): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۲

جدول (۴-۵۱): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی    ۱۲۳

جدول (۴-۵۲): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

 کنترل   ۱۲۳

جدول (۴-۵۳): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۴

جدول (۴-۵۴): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عاطفی  ۱۲۴

جدول (۴-۵۵): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل              ۱۲۴

جدول (۴-۵۶): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۵

جدول (۴-۵۷): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت عقلانی  ۱۲۵

جدول (۴-۵۸): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۲۵

جدول (۴-۵۹): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۶

جدول (۴-۶۰): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت فیزیکی ۱۲۶

جدول (۴-۶۱): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۲۶

جدول (۴-۶۲): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۷

جدول (۴-۶۳): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تأثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت اجتماعی – تفریحی        ۱۲۷

جدول (۴-۶۴): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

 کنترل   ۱۲۷

جدول (۴-۶۵): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۸

جدول (۴-۶۶): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت ارتباطی   ۱۲۸

جدول (۴-۶۷): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۲۸

جدول (۴-۶۸): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۲۹

جدول (۴-۶۹): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت مذهبی    ۱۲۹

جدول (۴-۷۰): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۲۹

جدول (۴-۷۱): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۰

جدول (۴-۷۲): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت روانشناختی        ۱۳۰

جدول (۴-۷۳): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

 کنترل   ۱۳۰

جدول (۴-۷۴): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۱

جدول (۴-۷۵): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت جنسی    ۱۳۱

جدول (۴-۷۶): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

 کنترل   ۱۳۱

جدول (۴-۷۷): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۲

جدول (۴-۷۸): نتایج تحلیل واریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد صمیمیت کلی      ۱۳۲

جدول (۴-۷۹): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۲

جدول (۴-۸۰): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد شخصی        ۱۳۳

جدول (۴-۸۱): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۳

جدول (۴-۸۲): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد شخصی       ۱۳۳

جدول (۴-۸۳): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۴

جدول (۴-۸۴): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر بعد تعهد اخلاقی        ۱۳۴

جدول (۴-۸۵): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۴

جدول (۴-۸۶): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد اخلاقی        ۱۳۴

جدول (۴-۸۷): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

 کنترل   ۱۳۵

جدول (۴-۸۸): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۵

جدول (۴-۸۹): نتایج تحلیل کوواریانس تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسی بر تعهد ساختاری۱۳۵

جدول (۴-۹۰): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۶

جدول (۴-۹۱): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد ساختاری      ۱۳۶

جدول (۴-۹۲): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۳۷

جدول (۴-۹۳): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۷

جدول (۴-۹۴): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد ساختاری      ۱۳۷

جدول (۴-۹۵): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۳۸

جدول (۴-۹۶): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۸

جدول (۴-۹۷): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد شخصی       ۱۳۸

جدول (۴-۹۸): مقادیر میانگین و انحراف معیار نمرات پیش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمایش و

کنترل    ۱۳۹

جدول (۴-۹۹): نتایج آزمون لوین پیش فرض برابری واریانسها       ۱۳۹

جدول (۴-۱۰۰): نتایج تحلیل واریانس مانوا ماندگاری تاثیر آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسی بر بعد تعهد اخلاقی        ۱۳۹

فهرست شکل‌ها

عنوان    صفحه

شکل (۲-۱): ارزیابی و انطباق با تعارض‌ها و کشمکش‌ها در روابط نزدیک (خمسه، ۱۳۸۲)  ۶۸

چکیده

هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشی آموزش گروهی بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی بر تعهد و صمیمیت زوجین شهر اصفهان بود. روش تحقیق نیمه‌تجربی بود و از طرح پیش و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و فرهنگسرای خانواه اصفهان بودند که تعداد ۳۲ زوج به عنوان نمونه آماری با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (۱۶ زوج گروه آزمایش و ۱۶ زوج گروه کنترل). ابزارهای اندازه‌گیری پرسشنامه صمیمیت اولیا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمایش در هشت جلسه ۹۰ دقیقه‌ای به صورت یکبار در هفته مداخله گروه درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری اجرا شد. داده‌های حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد آموزش گروهی بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی به سبک شناختی- رفتاری بر تعهد و صمیمیت زوجین تأثیر معنادار داشته است (۰۵/0p ). بدین ترتیب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسی موجب افزایش تعهد و صمیمیت زوجین می‌شود.

کلیدواژه‌ها: آموزش گروهی، نگرش‌ها و انتظارات جنسی، صمیمیت، تعهد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.