پارس پروژه (پرتال پروژه های دانشگاهی)

OL936- اثربخشي آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر صميميت و تعهد زوجين شهر

کد محصول: OL936

180صفحه فایل WORD

35000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه   ..............1

1-1 شرح و بيان مسئله پژوهش   2

1-2 اهميت و ارزش پژوهش      11

1-3 اهداف پژوهش      13      

1-3-1 هدف کلي         13

1-3-2 اهداف جزئي     13

1-4 فرضيه¬هاي پژوهش          13      

1-5 تعريف نظري و عملياتي اصطلاحات 14

فصل دوم: مباني نظري و بازنگري پيشينه پژوهش

مقدمه   17

2-1 قسمت اول: تعهد زناشويي   17

2-1-1 ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي      17

2-1-2 ابعاد تعهد زناشويي        21      

2-1-2-1 تعهد شخصي  22      

2-1-2-2 تعهد اخلاقي  23                 2-1-2-3 تعهد ساختاري 24      

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشويي       26

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج          26

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق 27

2-1-3-3- تجارب همزيستي بدون ازدواج          27

2-1-3-4 کيفيت زندگي زناشويي 28

2-1-3-5- روابط پيش از ازدواج 28

2-1-3-6 طلاق والدين  29

2-1-3-7 ويژگي‌هاي شخصيتي   30

2-1-4 نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي 31

2-1-4-1 نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص مرتبط با تعهد زناشويي         31

2-1-4-1-1 نظريه استرنبرگ      31

2-1-4-1-2 مدل سرمايه‌گذاري رسبالت  33

2-1-4-2 نظريه‌ها و مدل‌هاي عام مرتبط با تعهد زناشويي  34

2-1-4-2-1 نظريه وابستگي       34

2-1-4-2-2 نظريه مبادله 35

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضايتي از رابطه       37

2-1-4-2-4 نظريه مرحله‌اي توسعه رابطه 39

2-2 قسمت دوم: صميميت زناشويي        41

2-2-1 صميميت چيست؟         41

2-2-2 مؤلفه¬هاي صميميت      42

2-2-2-1 صميميت احساسي      43

2-2-2-2 صميميت روانشناختي  43

2-2-2-3 صميميت فکري         43

2-2-2-4 صميميت جنسي        44

2-2-2-5 صميميت جسماني (غيرجنسي) 45

2-2-2-6 صميميت معنوي        45

2-2-2-7 صميميت زيبايي شناختي (هنري)         45

2-2-2-8 صميميت اجتماعي- تفريحي    46

2-2-2-9 صميميمت زماني        46

2-2-3 پويايي¬هاي صميميت    46

2-2-4 صميميت و ارتباط          47

2-2-4-1 مشکلات رايج و معمول فرستنده         47

2-2-4-1-1 دروغ¬گويي          47

2-2-4-1-2 پيام¬هاي پنهان      48

2-2-4-1-3 پيام¬هاي مبهم       48

2-2-4-1-4 ارتباط¬هاي متناقض          48

2-2-4-2 مشکلات رايج گيرنده پيام       49

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه        49

2-2-4-2-2 حالت دفاعي داشتن 49

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختي  49

2-2-5 نياز داشتن به صميميت    50

2-2-6 هفت مرحله صميميت     51

2-2-6-1 کليشه¬ها: اولين سطح صميميت          51

2-2-6-2 حقايق: دومين سطح صميميت  51

2-2-6-3 عقايد: سومين سطح صميميت   51

2-2-6-4 اميد و رؤياها: چهارمين سطح صميميت  51

2-2-6-5 احساسات: پنجمين سطح صميميت      52

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمين سطح صميميت     52

2-2-6-7 نيازهاي قانوني: هفتمين مرحله صميميت 52

2-2-7 عوامل مؤثر بر صميميت   53

2-2-7-1 عوامل اجتماعي         53

2-2-7-2 عوامل روان¬شناختي   54

2-2-7-3 عوامل بين فردي مؤثر بر صميميت       56

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسي      58

2-3-1 تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان 58

2-3-2 نظريات روان¬شناسان و روان¬پزشکان مشهور در مورد انگيزه جنسي انسان          59

2-3-2-1 تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان از ديدگاه زيگموند فرويد       59

2-3-2-2 تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان از ديدگاه آدلر 60

2-3-2-3 تمايلات و رفتارهاي جنسي آزاديدگاه مزلو        60

2-3-3 عوامل رواني جنسي        61

2-3-4 انتظارات زناشويي          65

2-3-5 شكل‌گيري انتظارات زناشويي      66

2-3-6 انتظارات غيرواقع‌بينانه، انتظارات واقع‌بينانه 67

2-3-6-1 انتظارات غيرواقع‌بينانه  67

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بينانه      68

2-3-7 تأثير انتظارات مثبت در زندگي زناشويي    69

2-3-8 انتظارات مثبت زناشويي و عملكرد روابط  70

2-3-9 شرايط تأييد انتظارات      72

2-3-10 اسنادهاي مثبت و منفي  73

2-3-11 نگرش‌هاي زناشويي      74

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌هاي زناشويي        74

2-3-12-1 روند اجتماعي شدن  74

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها      74

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج       75

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران كودكي      75

2-3-12-5 خانواده متداول در محيط اجتماعي نوجوان      75

2-3-12-6 وضعيت تأهل و تجرد 75

2-3-13 تعريف آموزش جنسي   76

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسي        80

2-3-15 مفهوم تربيت جنسي      84

2-3-16 اهداف تربيت جنسي     84

2-4 قسمت چهارم: پيشينه‌ي پژوهش       87

2-4-1 پژوهش‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي در داخل كشور 87

2-4-2 پژوهش‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي در خارج از كشور       88

2-4-3 پژوهش‌هاي مرتبط با صميميت زناشويي داخل كشور         91

2-4-4 پژوهش‌هاي مرتبط با صميميت زناشويي در خارج كشور     93      

2-4-5 پژوهش‌هاي مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسي زوجين در داخل كشور          95

2-4-6 پژوهش‌هاي مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسي در خارج كشور    96

2-5 نتيجه‌گيري فصل دوم          98

 

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش        99

3-2 جامعه آماري         100

3-3 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري       100

3-4 شرايط ورود به تحقيق        100

3-5 متغيرهاي مورد مطالعه پژوهش         101

3-6 ابزار پژوهش         101

3-7 شيوه‌ي اجراي پژوهش        104

3-8 تجزيه و تحليل داده‌ها         104

3-9 محتواي جلسات     105

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

4-1 مقدمه       106

4-2 يافتههاي توصيفي پژوهش    106

4-3 يافتههاي استنباطي پژوهش   111

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1 مقدمه       140

5-2 بحث و نتيجه‌گيري  141

5-3 پيشنهادهاي كاربردي          146

5-4 پيشنهادهاي پژوهش 147

5-5 محدوديتهاي پژوهش          148

«پيوست الف»    149

«پيوست ب»     166

منابع فارسي      169

منابع غيرفارسي  174

         

 

فهرست جدول‌ها

عنوان    صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان يک سنت و ازدواج به عنوان يک رابطه        26

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکيب مؤلفه‌هاي عشق استرنبرگ         32

جدول (3-1): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسي زوجين    105

جدول (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه براساس گروه      106

جدول (4-2): توزيع فراواني گروه آزمايش و كنترل براساس جنسيت          107

جدول (4-3): توزيع فراواني گروه آزمايش و کنترل براساس ميزان تحصيلات          107

جدول (4-4): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت عاطفي      107

جدول (4-5): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت عقلاني     108

جدول (4-6): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت فيزيكي     108

جدول (4-7): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت اجتماعي- تفريحي  108

جدول (4-8): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت ارتباطي     109

جدول (4-9): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت روانشناختي          109

جدول (4-10): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت جنسي      109

جدول (4-11): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت كلي         110

جدول (4-12): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد شخصي          110

جدول (4-13): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد اخلاقي 110

جدول (4-14): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد ساختاري        111

جدول (4-15): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       111

جدول (4-16): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي    112

جدول (4-17): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       112

جدول (4-18): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي    112

جدول (4-19): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       113

جدول (4-20): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني   113

جدول (4-21): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       113

جدول (4-22): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني   114

جدول (4 -23): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها      114

جدول (4-24): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيكي   114

جدول (4-25): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       115

جدول (4 -26): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيکي   115

جدول (4-27): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       115

جدول (4-28): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي- تفريحي          116

جدول (4-29): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       116

جدول (4-30): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي – تفريحي        116

جدول (4-31): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       116

جدول (4-32): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي   117

جدول (4-33): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       117

جدول (4 -34): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي   117

جدول (4-35): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       118

جدول (4-36): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي    118

جدول (4-37): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت مذهبي      118

جدول (4-38): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       118

جدول (4-39): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي    119

جدول (4-40): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       119

جدول (4-41): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي        119

جدول (4-42): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       120

جدول (4-43): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي        120

جدول (4-44): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       120

جدول (4-45): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    121

جدول (4-46): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       121

جدول (4-47): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    121

جدول (4-48): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       122

جدول (4-49): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت کلي       122

جدول (4-50): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       122

جدول (4-51): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    123

جدول (4-52): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   123

جدول (4-53): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       124

جدول (4-54): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي  124

جدول (4-55): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل              124

جدول (4-56): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       125

جدول (4-57): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني  125

جدول (4-58): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    125

جدول (4-59): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       126

جدول (4-60): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيكي 126

جدول (4-61): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    126

جدول (4-62): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       127

جدول (4-63): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تأثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي – تفريحي        127

جدول (4-64): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   127

جدول (4-65): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       128

جدول (4-66): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي   128

جدول (4-67): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    128

جدول (4-68): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       129

جدول (4-69): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي    129

جدول (4-70): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    129

جدول (4-71): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       130

جدول (4-72): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي        130

جدول (4-73): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   130

جدول (4-74): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       131

جدول (4-75): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    131

جدول (4-76): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   131

جدول (4-77): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       132

جدول (4-78): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت كلي      132

جدول (4-79): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       132

جدول (4-80): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي        133

جدول (4-81): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       133

جدول (4-82): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي       133

جدول (4-83): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       134

جدول (4-84): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر بعد تعهد اخلاقي        134

جدول (4-85): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       134

جدول (4-86): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد اخلاقي        134

جدول (4-87): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   135

جدول (4-88): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       135

جدول (4-89): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسي بر تعهد ساختاري135     

جدول (4-90): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       136

جدول (4-91): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد ساختاري      136

جدول (4-92): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    137

جدول (4-93): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       137

جدول (4-94): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد ساختاري      137

جدول (4-95): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    138

جدول (4-96): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       138

جدول (4-97): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي       138

جدول (4-98): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    139

جدول (4-99): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       139

جدول (4-100): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد اخلاقي        139

 

 

فهرست شكل‌ها

عنوان    صفحه

شكل (2-1): ارزيابي و انطباق با تعارض‌ها و كشمكش‌ها در روابط نزديك (خمسه، 1382)  68

چكيده

هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشي آموزش گروهي بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر تعهد و صميميت زوجين شهر اصفهان بود. روش تحقيق نيمه‌تجربي بود و از طرح پيش و پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل زوجين مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسراي خانواه اصفهان بودند كه تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمايش و 16 زوج گروه كنترل). ابزارهاي اندازه‌گيري پرسشنامه صميميت اوليا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمايش در هشت جلسه 90 دقيقه‌اي به صورت يكبار در هفته مداخله گروه درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد آموزش گروهي بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي به سبك شناختي- رفتاري بر تعهد و صميميت زوجين تأثير معنادار داشته است (05/0p ). بدين ترتيب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي موجب افزايش تعهد و صميميت زوجين مي‌شود.

كليدواژه‌ها: آموزش گروهي، نگرش‌ها و انتظارات جنسي، صميميت، تعهد

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید