پارس پروژه (پرتال خدمات دانشگاهی)

OL936- اثربخشي آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر صميميت و تعهد زوجين شهر

کد محصول: OL936

180صفحه فایل WORD

35000 تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: کليات پژوهش

مقدمه   ..............1

1-1 شرح و بيان مسئله پژوهش   2

1-2 اهميت و ارزش پژوهش      11

1-3 اهداف پژوهش      13      

1-3-1 هدف کلي         13

1-3-2 اهداف جزئي     13

1-4 فرضيه¬هاي پژوهش          13      

1-5 تعريف نظري و عملياتي اصطلاحات 14

فصل دوم: مباني نظري و بازنگري پيشينه پژوهش

مقدمه   17

2-1 قسمت اول: تعهد زناشويي   17

2-1-1 ماهيت و مفهوم تعهد زناشويي      17

2-1-2 ابعاد تعهد زناشويي        21      

2-1-2-1 تعهد شخصي  22      

2-1-2-2 تعهد اخلاقي  23                 2-1-2-3 تعهد ساختاري 24      

2-1-3 عوامل مؤثر بر تعهد زناشويي       26

2-1-3-1 نگرش نسبت به ازدواج          26

2-1-3-2 نگرش نسبت به طلاق 27

2-1-3-3- تجارب همزيستي بدون ازدواج          27

2-1-3-4 کيفيت زندگي زناشويي 28

2-1-3-5- روابط پيش از ازدواج 28

2-1-3-6 طلاق والدين  29

2-1-3-7 ويژگي‌هاي شخصيتي   30

2-1-4 نظريه‌ها و مدل‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي 31

2-1-4-1 نظريه‌ها و مدل‌هاي خاص مرتبط با تعهد زناشويي         31

2-1-4-1-1 نظريه استرنبرگ      31

2-1-4-1-2 مدل سرمايه‌گذاري رسبالت  33

2-1-4-2 نظريه‌ها و مدل‌هاي عام مرتبط با تعهد زناشويي  34

2-1-4-2-1 نظريه وابستگي       34

2-1-4-2-2 نظريه مبادله 35

2-1-4-2-3 مدل پاسخ به نارضايتي از رابطه       37

2-1-4-2-4 نظريه مرحله‌اي توسعه رابطه 39

2-2 قسمت دوم: صميميت زناشويي        41

2-2-1 صميميت چيست؟         41

2-2-2 مؤلفه¬هاي صميميت      42

2-2-2-1 صميميت احساسي      43

2-2-2-2 صميميت روانشناختي  43

2-2-2-3 صميميت فکري         43

2-2-2-4 صميميت جنسي        44

2-2-2-5 صميميت جسماني (غيرجنسي) 45

2-2-2-6 صميميت معنوي        45

2-2-2-7 صميميت زيبايي شناختي (هنري)         45

2-2-2-8 صميميت اجتماعي- تفريحي    46

2-2-2-9 صميميمت زماني        46

2-2-3 پويايي¬هاي صميميت    46

2-2-4 صميميت و ارتباط          47

2-2-4-1 مشکلات رايج و معمول فرستنده         47

2-2-4-1-1 دروغ¬گويي          47

2-2-4-1-2 پيام¬هاي پنهان      48

2-2-4-1-3 پيام¬هاي مبهم       48

2-2-4-1-4 ارتباط¬هاي متناقض          48

2-2-4-2 مشکلات رايج گيرنده پيام       49

2-2-4-2-1 مشکلات ضعف توجه        49

2-2-4-2-2 حالت دفاعي داشتن 49

2-2-4-2-3 عوامل روانشناختي  49

2-2-5 نياز داشتن به صميميت    50

2-2-6 هفت مرحله صميميت     51

2-2-6-1 کليشه¬ها: اولين سطح صميميت          51

2-2-6-2 حقايق: دومين سطح صميميت  51

2-2-6-3 عقايد: سومين سطح صميميت   51

2-2-6-4 اميد و رؤياها: چهارمين سطح صميميت  51

2-2-6-5 احساسات: پنجمين سطح صميميت      52

2-2-6-6 اشتباهات، ترسها، و شکستها: ششمين سطح صميميت     52

2-2-6-7 نيازهاي قانوني: هفتمين مرحله صميميت 52

2-2-7 عوامل مؤثر بر صميميت   53

2-2-7-1 عوامل اجتماعي         53

2-2-7-2 عوامل روان¬شناختي   54

2-2-7-3 عوامل بين فردي مؤثر بر صميميت       56

2-3 قسمت سوم: نگرش‌ها و انتظارات جنسي      58

2-3-1 تاريخچه نگرش نسبت به تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان 58

2-3-2 نظريات روان¬شناسان و روان¬پزشکان مشهور در مورد انگيزه جنسي انسان          59

2-3-2-1 تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان از ديدگاه زيگموند فرويد       59

2-3-2-2 تمايلات و رفتارهاي جنسي انسان از ديدگاه آدلر 60

2-3-2-3 تمايلات و رفتارهاي جنسي آزاديدگاه مزلو        60

2-3-3 عوامل رواني جنسي        61

2-3-4 انتظارات زناشويي          65

2-3-5 شكل‌گيري انتظارات زناشويي      66

2-3-6 انتظارات غيرواقع‌بينانه، انتظارات واقع‌بينانه 67

2-3-6-1 انتظارات غيرواقع‌بينانه  67

2-3-6-2 انتظارات واقع‌بينانه      68

2-3-7 تأثير انتظارات مثبت در زندگي زناشويي    69

2-3-8 انتظارات مثبت زناشويي و عملكرد روابط  70

2-3-9 شرايط تأييد انتظارات      72

2-3-10 اسنادهاي مثبت و منفي  73

2-3-11 نگرش‌هاي زناشويي      74

2-3-12 عوامل موثر بر نگرش‌هاي زناشويي        74

2-3-12-1 روند اجتماعي شدن  74

2-3-12-2 ساختار فرصت‌ها      74

2-3-12-3 تجارب با هم بدون، بدون ازدواج       75

2-3-12-4 سوء استفاده و سوء رفتار در دوران كودكي      75

2-3-12-5 خانواده متداول در محيط اجتماعي نوجوان      75

2-3-12-6 وضعيت تأهل و تجرد 75

2-3-13 تعريف آموزش جنسي   76

2-3-14 عوامل موثر بر رفتار جنسي        80

2-3-15 مفهوم تربيت جنسي      84

2-3-16 اهداف تربيت جنسي     84

2-4 قسمت چهارم: پيشينه‌ي پژوهش       87

2-4-1 پژوهش‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي در داخل كشور 87

2-4-2 پژوهش‌هاي مرتبط با تعهد زناشويي در خارج از كشور       88

2-4-3 پژوهش‌هاي مرتبط با صميميت زناشويي داخل كشور         91

2-4-4 پژوهش‌هاي مرتبط با صميميت زناشويي در خارج كشور     93      

2-4-5 پژوهش‌هاي مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسي زوجين در داخل كشور          95

2-4-6 پژوهش‌هاي مرتبط با نگرش‌ها و انتظارات جنسي در خارج كشور    96

2-5 نتيجه‌گيري فصل دوم          98

 

 

فصل سوم: طرح پژوهش

3-1 روش پژوهش        99

3-2 جامعه آماري         100

3-3 نمونه آماري و روش نمونه‌گيري       100

3-4 شرايط ورود به تحقيق        100

3-5 متغيرهاي مورد مطالعه پژوهش         101

3-6 ابزار پژوهش         101

3-7 شيوه‌ي اجراي پژوهش        104

3-8 تجزيه و تحليل داده‌ها         104

3-9 محتواي جلسات     105

فصل چهارم: يافته‌هاي پژوهش

4-1 مقدمه       106

4-2 يافتههاي توصيفي پژوهش    106

4-3 يافتههاي استنباطي پژوهش   111

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5-1 مقدمه       140

5-2 بحث و نتيجه‌گيري  141

5-3 پيشنهادهاي كاربردي          146

5-4 پيشنهادهاي پژوهش 147

5-5 محدوديتهاي پژوهش          148

«پيوست الف»    149

«پيوست ب»     166

منابع فارسي      169

منابع غيرفارسي  174

         

 

فهرست جدول‌ها

عنوان    صفحه

جدول (2-1): ازدواج به عنوان يک سنت و ازدواج به عنوان يک رابطه        26

جدول (2-2): انواع عشق بر اساس ترکيب مؤلفه‌هاي عشق استرنبرگ         32

جدول (3-1): برنامه آموزش نگرش‌ها و انتظارات جنسي زوجين    105

جدول (4-1): توزيع فراواني گروه نمونه براساس گروه      106

جدول (4-2): توزيع فراواني گروه آزمايش و كنترل براساس جنسيت          107

جدول (4-3): توزيع فراواني گروه آزمايش و کنترل براساس ميزان تحصيلات          107

جدول (4-4): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت عاطفي      107

جدول (4-5): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت عقلاني     108

جدول (4-6): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت فيزيكي     108

جدول (4-7): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت اجتماعي- تفريحي  108

جدول (4-8): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت ارتباطي     109

جدول (4-9): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت روانشناختي          109

جدول (4-10): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت جنسي      109

جدول (4-11): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت كلي         110

جدول (4-12): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد شخصي          110

جدول (4-13): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد اخلاقي 110

جدول (4-14): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد تعهد ساختاري        111

جدول (4-15): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       111

جدول (4-16): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي    112

جدول (4-17): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       112

جدول (4-18): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي    112

جدول (4-19): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       113

جدول (4-20): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني   113

جدول (4-21): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       113

جدول (4-22): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني   114

جدول (4 -23): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها      114

جدول (4-24): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيكي   114

جدول (4-25): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       115

جدول (4 -26): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيکي   115

جدول (4-27): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       115

جدول (4-28): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي- تفريحي          116

جدول (4-29): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       116

جدول (4-30): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي – تفريحي        116

جدول (4-31): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       116

جدول (4-32): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي   117

جدول (4-33): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       117

جدول (4 -34): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي   117

جدول (4-35): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       118

جدول (4-36): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي    118

جدول (4-37): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و كنترل بعد صميميت مذهبي      118

جدول (4-38): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       118

جدول (4-39): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي    119

جدول (4-40): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       119

جدول (4-41): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي        119

جدول (4-42): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       120

جدول (4-43): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي        120

جدول (4-44): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       120

جدول (4-45): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    121

جدول (4-46): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       121

جدول (4-47): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    121

جدول (4-48): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       122

جدول (4-49): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت کلي       122

جدول (4-50): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       122

جدول (4-51): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    123

جدول (4-52): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   123

جدول (4-53): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       124

جدول (4-54): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عاطفي  124

جدول (4-55): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل              124

جدول (4-56): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       125

جدول (4-57): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت عقلاني  125

جدول (4-58): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    125

جدول (4-59): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       126

جدول (4-60): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت فيزيكي 126

جدول (4-61): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    126

جدول (4-62): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       127

جدول (4-63): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تأثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت اجتماعي – تفريحي        127

جدول (4-64): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   127

جدول (4-65): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       128

جدول (4-66): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت ارتباطي   128

جدول (4-67): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    128

جدول (4-68): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       129

جدول (4-69): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت مذهبي    129

جدول (4-70): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    129

جدول (4-71): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       130

جدول (4-72): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت روانشناختي        130

جدول (4-73): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   130

جدول (4-74): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       131

جدول (4-75): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت جنسي    131

جدول (4-76): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   131

جدول (4-77): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       132

جدول (4-78): نتايج تحليل واريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد صميميت كلي      132

جدول (4-79): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       132

جدول (4-80): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي        133

جدول (4-81): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       133

جدول (4-82): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي       133

جدول (4-83): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       134

جدول (4-84): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر بعد تعهد اخلاقي        134

جدول (4-85): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       134

جدول (4-86): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد اخلاقي        134

جدول (4-87): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

 كنترل   135

جدول (4-88): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       135

جدول (4-89): نتايج تحليل کوواريانس تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارات جنسي بر تعهد ساختاري135     

جدول (4-90): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       136

جدول (4-91): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد ساختاري      136

جدول (4-92): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    137

جدول (4-93): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       137

جدول (4-94): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد ساختاري      137

جدول (4-95): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    138

جدول (4-96): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       138

جدول (4-97): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد شخصي       138

جدول (4-98): مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش‌آزمون و پس‌آزمون گروه آزمايش و

كنترل    139

جدول (4-99): نتايج آزمون لوين پيش فرض برابري واريانسها       139

جدول (4-100): نتايج تحليل واريانس مانوا ماندگاري تاثير آموزش بهبود نگرشها و انتظارت جنسي بر بعد تعهد اخلاقي        139

 

 

فهرست شكل‌ها

عنوان    صفحه

شكل (2-1): ارزيابي و انطباق با تعارض‌ها و كشمكش‌ها در روابط نزديك (خمسه، 1382)  68

چكيده

هدف از پژوهش حاضر عبارت از اثربخشي آموزش گروهي بر بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي بر تعهد و صميميت زوجين شهر اصفهان بود. روش تحقيق نيمه‌تجربي بود و از طرح پيش و پس‌آزمون با گروه كنترل استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل زوجين مراجعه‌كننده به مراكز مشاوره و فرهنگسراي خانواه اصفهان بودند كه تعداد 32 زوج به عنوان نمونه آماري با استفاده از روش در دسترس انتخاب شدند و به دو گروه آزمايش و كنترل گمارده شدند (16 زوج گروه آزمايش و 16 زوج گروه كنترل). ابزارهاي اندازه‌گيري پرسشنامه صميميت اوليا و پرسشنامه تعهد آدامز و جونز بودند. در گروه آزمايش در هشت جلسه 90 دقيقه‌اي به صورت يكبار در هفته مداخله گروه درماني مبتني بر رويكرد شناختي- رفتاري اجرا شد. داده‌هاي حاصل از پژوهش با استفاده از روش آماري تحليل كوواريانس تجزيه و تحليل شد. نتايج پژوهش نشان داد آموزش گروهي بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي به سبك شناختي- رفتاري بر تعهد و صميميت زوجين تأثير معنادار داشته است (05/0p ). بدين ترتيب آموزش بهبود نگرش‌ها و انتظارات جنسي موجب افزايش تعهد و صميميت زوجين مي‌شود.

كليدواژه‌ها: آموزش گروهي، نگرش‌ها و انتظارات جنسي، صميميت، تعهد

ارسال نظر


کد امنیتی
بارگزاری مجدد

راهنمای خرید

تحلیل آماری پایان نامه ها

تحلیل آماری فصل 4 پایان نامه طرح های تحقیق و پروژه های علوم انسانی با نرم افزارهای  AMOSSPSSLISREL  ،  PLS 

مدل سازی و برازش مدل برای پایان نامه های علوم انسانی  

09372555240

فیس بوک پارس پروژه  تویتر پارس پروژه  پینترست پارس پروژه  کلوب پاس پروژه

 تلگرام پارس پروژه  اینستاگرام پارس پروژه  لینکدین پارس پروژه  گوگل  پلاس پارس پروژه  

logo-samandehi

نحوه ی خرید

 شماره پشتیبانی و تلگرام 09372555240

 1- پرداخت اینترنتی: برای پرداخت اینترنتی اینجا کلیلک کنید

2.کارت به کارت: با استفاده از پایانه های خود پرداز مبلغ محصول را به شماره کارت زیر انتقال داده و سپس  4 رقم آخر کارت،ادرس ایمیل و کد محصول را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید  6104337867130005 به نام علی اصغر رحیمی موحد بانک ملت

3: واریز نقدی به شماره حساب  ۱۲۶۰۸۹۳۱۴۵ وسپس شماره فیش ادرس ایمیل و کد محصول  را برای ما پیامک یا ایمیل نمائید

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید