اطلاعیه

بررسی پرسشنامه مقیاس انگیزش تحصیلی هارتر در هنرستان دختر انه

کد محصول: OL935

تعداد صفحات: ۱۲۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

عنوان    صفحه

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه   ۲

بیان مسأله        ۳

اهمیت و ضرورت تحقیق ۴

اهداف پژوهش  ۵

الف) هدف کلی ۵

ب) اهداف جزئی          ۵

سئوالات پژوهش          ۶

فرضیه های تحقیق         ۶

تعریف متغیر     ۷

تعریف نظری     ۷

تعریف عملیاتی  ۷

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه   ۹

انگیزش ۹

تفاوت هدف و انگیزه     ۱۳

نظریه‌های انگیزش         ۱۴

انواع انگیزش    ۱۵

 الف. فیزیولوژیکی – روان‌شناختی          ۱۵

ب. صلاحیت    ۱۵

پ. پیوندجویی یا تعلق   ۱۶

 نظریه‌های انگیزش        ۱۶

الف. نظریه‌های انسان‌گرایانه       ۱۶

ب. نظریه‌های شناختی و کارآمدی شخصی ۱۷

۱. عامل فعالیتی یا عملی  ۱۷

 ۲. عامل جانشین‌سازی   ۱۷

۳. عامل تحریکی یا تشویق         ۱۸

۴. عامل عاطفی: ۱۸

پ. نظریه‌های رفتاری     ۱۸

ت. نظریه اسناد  ۱۹

ث. نظریه برانگیختگی    ۱۹

نقش انگیزش در رفتار و یادگیری ۲۰

تئوری سلسله نیازهای مازلو        ۲۱

۱- نیازهای فیزیولوژیکی ۲۱

۲- نیازهای ایمنی – امنیت         ۲۱

 ۳- نیازهای اجتماعی     ۲۱

۴- نیازهای حرمت نفس ۲۲

۵- نیازهای خود شکوفایی         ۲۲

تئوری آلدرفر     ۲۳

۱-  نیازهای وجود ( زیستی )      ۲۳

 ۲- نیازهای وابستگی     ۲۳

۳- نیازها رشد   ۲۳

تئوری دو عاملی هرزبرگ ۲۴

تئوری نیازهای اکتسابی مک کلند ۲۵

تئوری دو ساختی انسان ( تئوریxوy)      ۲۷

ویژگیهای انسانها از دیدگاه دو نظریه x وy 28

نظریه هارتر       ۲۹

فصل سوم: روش شناختی تحقیق

مقدمه   ۳۴

روش تحقیق     ۳۴

حجم نمونه و روش نمونه گیری  ۳۶

روش نمونه گیری: خوشه ای      ۳۶

روش اجرای تحقیق       ۳۶

ابزار پژوهش     ۳۷

روش تجزیه و تحلیل داده ها      ۳۸

روش آماری      ۳۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

مقدمه   ۴۰

آمار توصیفی     ۴۱

آمار استنباطی     ۷۴

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه   ۸۱

مروری بر تحقیق ۸۱

بحث و نتیجه گیری       ۸۲

پیشنهادات        ۸۳

پیشنهاد به خانواده ها     ۸۳

پیشنهادات برای معلمان و مدارس ۸۵

راههای افزایش انگیزه     ۸۵

پیشنهادات برای تحقیقات آینده   ۸۷

محدودیتهای تحت کنترل پژوهشگر         ۸۸

محدودیتهای خارج از کنترل پژوهشگر     ۸۹

منابع و ماخذ

منابع و مآخذ     ۹۱

منابع اینترنتی     ۹۲

پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر

پرسشنامه         ۹۴

یک نمونه تکمیل شده پرسشنامه  ۹۷

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی فرم اصلاح شده مقیاس‏ انگیزش تحصیلی هارتر(۱۹۸۱)برای اندازه‏گیری انگیزش تحصیلی‏ دانش‏آموزان دوره راهنمایی بود. به این منظور نمونه‏ای ۷۰ نفری متشکل‏ از دانش‏آموزان دختر رشته کامپیوتر و گرافیک  مقطع هنرستان جنت شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری به روش خوشه‏ای انتخاب شدند و مقیاس مذکور را تکمیل کردند.ضرایب همسانی درونی از طریق محاسبه‏ همبستگی هرسؤال با نمره کل مقیاس‏ها بین ۳۰/۰ تا ۷۸/۰ به دست آمد. تحلیل عوامل به عمل آمده در سئوال‏های مقیاس توانست چهار عامل را مشخص کند که بعد انگیزش درونی را به صورت کلی و با وضوح زیادی‏ نشان می‏داد. پاره مقیاس‏های انگیزش بیرونی نیز با وضوح کمتری در این تحلیل تشخیص‏پذیر بودند.نتایج این تحلیل عامل با تحلیل به عمل‏ آمده مؤلفان مقیاس همخوانی دارد.علاوه بر این رابطه ابعاد مختلف‏ مقیاس انگیزش هارتر با یکدیگر و با نمره‏های پیشرفت تحصیلی(معدل) دانش‏آموزان در حد انتظار بود و گواهی بر روایی مقیاس است.ضرایب‏ پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ محاسبه شده برای ابعاد و پاره‏ مقیاس‏های این ابزار نیز در حد مطلوب و حاکی از ثبات در اندازه‏گیری‏ انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان ایرانی است.

کلیدواژه‏ها:

انگیزش تحصیلی،مقیاس انگیزشی هارتر،روایی،پایایی،دانش‏آموزان‏ دوره راهنمایی‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.