اطلاعیه

رابطه شوخ طبعی و سلامت عمومی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین ۲۵ تا ۳۵ سال

کد محصول OL932

تعداد صفحات: ۱۱۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول – کلیات پژوهش

مقدمه    ۱

بیان مسئله           ۴

اهمیت و ضرورت تحقیق ۷

اهداف تحقیق     ۱۰

سوالات تحقیق   ۱۱

اهداف کلی تحقیق         ۱۱

اهداف جزئی تحقیق       ۱۱

فرضیه های تحقیق          ۱۱

متغیرهای تحقیق ۱۱

واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی           ۱۲

فصل دوم – ادبیات پژوهش

تعریف سازگاری            ۱۴

خصوصیات سازگاری     ۱۴

راه های سازش یا سازگاری         ۱۶

روش ها یا اشکال سازگاری         ۱۶

نظریه های شوخ طبعی     ۱۷

نظریه ووتن        ۱۷

نظریه آبرامویتز   ۱۷

نظریه مارتین      ۱۷

مراحل بحران     ۱۸

مرحله ی اول      ۱۸

مرحله ی دوم     ۱۸

مرحله ی سوم     ۱۹

مرحله ی چهارم  ۱۹

خصوصیات انسان سازگار            ۱۹

چالش های زندگی مشترک         ۲۱

مبانی (رویکردهای) نظری روان شناختی مزاح        ۲۱

الف- نظریه اهانت :        ۲۲

ب- نظریه تخلیه هیجانی و آسودگی :       ۲۲

ج- نظریه ناهماهنگی و تباین        ۲۳

واکنشهای مزاح  ۲۴

مزاح و سیستم ایمنی بدن  ۲۶

مزاح و عملکرد تحصیلی  ۲۶

نقش درمانی مزاح           ۲۷

تاریخچه بررسی علمی استرس     ۲۸

تعاریف استرس  ۳۲

با استفاده از تعاریف مهندسی       ۳۳

شکلهای متنوع استرس     ۳۵

نظریه های استرس          ۳۷

عوامل مؤثر در استرس     ۴۲

نشانه ها و علایم استرس  ۴۴

استرس و بیماریها            ۴۶

تبیین روان شناختی از تأثیر مزاح در مقابله با استرس            ۴۹

مدل تعاملی استرس         ۴۹

پیامدهای استرس            ۵۲

کاهش دهندگان شیمیایی استرس ۵۲

مبانی نظری سلامت روانی            ۵۳

نظریه فروید       ۵۳

نظریه موری       ۵۳

نظریه آدلر         ۵۴

نظریه فروم         ۵۴

نظریه مزلو         ۵۵

نظریه اسکینر      ۵۵

نظریه کارل یونگ          ۵۵

افراد سالم از نظر روانی    ۵۶

نظریه اسلام        ۵۸

اهمیت سلامت روان        ۵۹

الف- عوامل زیستی         ۶۱

ب- عوامل عاطفی و روانی           ۶۱

ج- عوامل اجتماعی         ۶۱

رابطه بین استرس، کنار آمدن و سلامتی     ۶۱

اختلال هیجانی   ۶۳

اختلال شناختی   ۶۴

اختلال فیزیولوژیکی        ۶۵

کنار آمدن         ۶۶

روشهای کنار آمدن مستقیم          ۶۶

کنار آمدن مواجهه ای      ۶۷

مسئله گشایی برنامه ریزی شده      ۶۸

حمایت اجتماعی            ۶۹

روشهای کنار آمدن دفاعی           ۷۰

مکانیزمهای دفاعی          ۷۰

پسخوراند زیستی ۷۱

ورزش   ۷۲

یافته های پژوهشی در زمینه مزاح (شوخ طبعی)       ۷۳

ترغییب پرورش توانایی شوخ طبعی           ۷۶

فصل سوم – روش تحقیق

روش تحقیق       ۷۹

انتخاب نمونه      ۷۹

جامعه مورد بررسی         ۷۹

روش نمونه‌گیری            ۷۹

نمونه منتخب      ۸۰

ابزار و روش اجرای پژوهش         ۸۰

روش اجرای پژوهش       ۸۶

طرح پژوهش و روشهای آماری    ۸۶

خلاصه  ۸۷

فصل چهارم – یافته های پژوهش

مقدمه    ۸۹

۱- یافته‌های توصیفی       ۸۹

۲- یافته‌های مربوط به تحلیل نتایج در چارچوب فرضیه‌ها    ۹۲

خلاصه  ۹۵

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات

نتیجه گیری        ۹۸

محدودیت های تحقیق     ۹۹

پیشنهادات          ۱۰۰

منابع      ۱۰۱

منابع لاتین         ۱۰۳

پیوست  ۱۰۵

پرسشنامه سازگاری زنا شویی لاکوالاس

فهرست جداول

جدول ۱-۴ یافته‌های توصیفی نمرات رضایت زناشویی شوخ طبعی مردان      ۸۸

جدول ۲-۴ یافته‌های توصیفی نمرات رضایت زناشویی شوخ طبعی زنان        ۸۸

جدول ۳-۴ یافته‌های توصیفی نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان ۹۰

جدول ۴-۴ یافته‌های توصیفی نمرات شوخ طبعی مردان و زنان         ۹۰

جدول ۵-۴ ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و شوخ طبعی مردان         ۹۱

جدول ۶-۴ ضریب همبستگی بین رضایت زناشویی و شوخ طبعی زنان           ۹۲

جدول ۷-۴ نتایج آزمون t مستقل برای رضایت زناشویی مردان و زنان           ۹۳

جدول ۸-۴ نتایج آزمون t مستقل برای شوخ طبعی مردان و زنان       ۹۳

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴ میانگین نمرات رضایت زناشویی و شوخ طبعی مردان و زنان ………….۸۹

نمودار ۲-۴ میانگین نمرات رضایت زناشویی مردان و زنان……………….۹۰

نمودار ۳-۴ میانگین نمرات شوخ طبعی مردان و زنان ……………………….۹۱

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی و سلامت عمومی و رضایتمندی زناشویی در متاهلین ۲۵ تا ۳۵ سال، و در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ می باشد. در این تحقیق شوخ طبعی به عنوان متغیر ملاک و سلامت روانی متاهلین به عنوان متغیر پیش بین برگزیده شده اند. در این پژوهش جامعه مورد بررسی ۶۰ نفر آزمودنی که بصورت (۳۰ زوج) بوده‌اند بصورت نمونه‌گیری در دسترس از آنها تست گرفته شد. که این زوجها بین سنین۳۵-۲۵ سال بوده و میزان تحصیلاتشان بین ششم ابتدایی تا فوق لیسانس می‌باشد. پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی است و روش تحلیل داده ها، همبستگی است که در طی آن ضرایب همبستگی ساده و چند گانه بین متغیرهای پیش بین و ملاک محاسبه شده است.

کلید واژه : جنسیت، شوخ طبعی ، سلامت عمومی ، رضایتمندی زناشویی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.