بررسی رابطه بین سبک های هویتی با خلاقیت در دانشجویان

کد محصول OL931

تعداد صفحات: ۱۱۷ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش

۱-۱ مقدمه         ۳

۱-۲ بیان مساله    ۴

۱-۳ اهمیت پژوهش        ۸

۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۰

۱-۴-۱ هدف کلی:         ۱۰

۱-۴-۲ اهداف جزئی      ۱۰

۱-۵ فرضیه های تحقیق   ۱۰

۱-۵-۱ فرضیه اصلی        ۱۰

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۱۱

۱-۶ متغیرهای پژوهش    ۱۱

۱-۶-۱ متغیر مستقل:        ۱۱

۱-۶-۲ متغیر وابسته:        ۱۱

۱-۷ روش پژوهش          ۱۱

۱-۸ تعاریف متغیرها و واژه های تحقیق     ۱۲

۱-۸-۱ سبک های هویت            ۱۲

۱-۸-۱-۱ تعریف مفهومی            ۱۲

۱-۸-۱-۲ تعریف عملیاتی           ۱۴

۱-۸-۲ خلاقیت: ۱۴

۱-۸-۲-۱ تعریف مفهومی            ۱۴

۱-۸-۲-۲ تعریف عملیاتی           ۱۴

سبک های هویت           ۱۶

۲-۱ هویت چیست؟        ۱۶

۲-۲ مفهوم خود، عزت نفس و هویت        ۱۹

۲-۳ انواع هویت در ساختار فکری یک نوجوان:     ۱۹

۲-۴ هویت دینی:            ۲۰

۲-۵ هویت جنسیتی و هویت نقش جنسیتی ۲۰

۲-۶ ایجاد احساس هویت            ۲۱

۲-۷ سبکهای هویتی        ۲۲

۲-۸ انواع شکل گیری هویت:      ۲۲

۲-۹ بحران هویت:          ۲۴

۲-۱۰ عوارض بحران هویت:        ۲۵

۲-۱۱ خلاقیت    ۲۵

۲-۱۲ مفهوم خلاقیت       ۲۷

۲-۱۳ تعاریفی از خلاقیت            ۲۹

۲-۱۴ مشخصات افراد خلاق        ۳۱

۲-۱۵ مراحل مختلف تفکر خلاق ۳۲

۲-۱۶ عوامل مؤثر در شکوفایی خلاقیت     ۳۵

۲-۱۷ عواملی که مانع خلاقیت می شود     ۳۷

۲-۱۸ رابطه خلاقیت و آموزش و پرورش   ۴۰

۲-۱۹ آموزش و پرورش خلاق     ۴۰

۲-۲۰ عامل تحصیلات در خلاقیت            ۴۲

۲-۲۱ عامل جنسیت در خلاقیت    ۴۳

۲-۲۲ نقش خلاقیت در رشد مهارتها         ۴۴

۲-۲۳ اهمیت خلاقیت      ۴۶

۲-۲۴ اثر کوشش در خلاقیت       ۴۸

۲-۲۵ خلاقیت و فعالیتهای ادراکی            ۵۰

۲-۲۶ عوامل موثر در تلاش برای نوآوری  ۵۲

۲-۲۷ مهارت رویارویی با مشکلات          ۵۳

۲-۲۸ تصمیم گیری خلاقانه         ۵۴

۲-۲۹ تفکر نقادانه           ۵۶

۲-۳۰ اصول بنیادین خلاقیت:       ۵۸

۲-۳۱ ارزش های اجتماعی و خلاقیت        ۶۰

۲-۳۲ تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت      ۶۲

۲-۳۳ آسیب شناسی خلاقیت       ۶۳

۲-۳۴ پیشینه پژوهش       ۶۴

۳-۱مقدمه          ۷۲

۳-۲روش تحقیق ۷۳

۳-۳ جامعه آماری           ۷۳

۳-۴ نمونه آماری            ۷۴

۳-۵ ابزار جمع آوری اطلاعات     ۷۴

۳-۵-۱ پرسشنامه سبک هویت {۶۶ –ISI }            ۷۵

۳-۶ روایی و پایایی پرسشنامه سبک هویت:           ۷۶

۳-۷ خلاقیت عابدی        ۷۷

۳-۸ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۷۸

۴-۱ آمار توصیفی           ۸۰

۴-۲ آزمون فرضیه ها      ۸۱

۴-۲-۱ فرضیه اول: بین سبک هویتی، هویت موفق و تعلیق(هویت اطلاعاتی) با خلاقیت رابطه وجود دارد           ۸۱

۴-۲-۲ فرضیه دوم: بین سبک هویتی، وقفه در هویت یابی(هویت هنجاری) با خلاقیت رابطه وجود دارد.           ۸۲

۴-۲-۳ فرضیه سوم: بین سبک هویتی، سردرگمی در هویت (هویت سردرگمی یا اجتنابی) با خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد.            ۸۳

۴-۲-۴ فرضیه چهارم: بین سبک هویتی تعهد با خلاقیت رابطه معناداری وجود دارد.    ۸۴

۵-۱ مقدمه         ۸۷

۵-۲ خلاصه پژوهش       ۸۸

۵-۳ بحث و نتیجه گیری  ۸۹

۵-۴ موانع ومحدودیت های تحقیق            ۹۴

۵-۵ پیشنهادات حاصل از بررسی نتایج پژوهش:     ۹۴

۵-۶ پیشنهاد به محققان و سایر پژوهشگران:            ۹۵

فهرست منابع و مآخذ      ۹۷

الف. منابع فارسی            ۹۷

ب. منابع انگلیسی            ۱۰۲

فهرست جداول

جدول ۴-۱ آمار توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش          ۹۴

نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک هویتی، هویت موفق و تعلیق (هویت اطلاعاتی) با خلاقیت           ۹۴

جدول ۴-۳ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک هویتی،وقفه در هویت یابی(هویت هنجاری) با خلاقیت            ۹۵

جدول ۴-۴ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک هویتی، سردرگمی در هویت (هویت سردرگمی یا اجتنابی) با خلاقیت         ۹۷

جدول ۴-۵ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در مورد رابطه بین سبک هویتی تعهد با خلاقیت      ۹۷

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سبکهای هویتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز مهاباد در سال تحصیلی (۹۲ -۹۱) بود. قلمرو موضوعی تحقیق در پژوهش حاضر رابطه بین سبک های و خلاقیت، قلمرو مکانی دانشگاه پیام نور مهاباد و قلمرو زمانی سال تحصیلی ۹۱-۹۰ بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل تمام دانشجویان دانشگاه پیام نور شهرستان بوکان، و نمونه آماری شامل ۴۰ نفر (دختر و پسر) بود که به طور تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش حاضر پرسشنامه سبک های هویت (ISI-6G) و پرسشنامه خلاقیت عابدی بودند که در اختیار آزمودنی های پژوهش قرار گرفت. توضیحات لازم در مورد سوالات و نحوه پاسخ دهی به این پرسشنامه ها در هنگام توزیع آنها به آزمودنی ها ارائه شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری Spss 16 و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده و سطح معنی داری (۰۵/۰>P) در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات نشان داد که بین سبک های هویتی، هویت اطلاعاتی، هویت هنجاری، هویت متعهد با خلاقیت رابطه معنی دار وجود دارد و نوع این رابطه ها مثبت بود. اما بین سبک هویت سردرگم و خلاقیت رابطه غیر معنی دار و منفی وجود داشت. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور بررسی خلاقیت افراد، سبک های هویتی آنان نیز مدنظر قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سبک های هویت، خلاقیت، هویت، روانشناسی