حاشیه نشینی و مشکلات آن

کد محصول:OL811

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
مقدمه
بیان مسئله
اهداف تحقیق
روش تحقیق
مفهوم حاشیه نشینی
تفاوت حاشیه نشینی و زاغه نشینیک
تهدیدات
تاریخچه و روند حاشیه نشینی در جهان

فصل دوم:
گسترش شهرها
تفاوت حاشیه نشینی در غرب و کشورهای جهان سوم
نحوه سکونت حاشیه نشینان
مهاجرت و حاشیه نشینی
علل مهاجرت
فقر و حاشینه نشینی
فرهنگ فقر (اسکارلوئیز)
جدائی گزینی فضایی

فصل سوم : روند حاشیه نشینی درایران
تحلیلی از حاشیه نشینی درایران
روند حاشیه نشینی درایران
تاریخچه حاشیه نشینی در ایرانک
انواع مساکن نابهنجار
انواع مساکن نابهنجار در ایران
تحلیلی از حاشیه نشینی درتهران
بررسی وضعیت مهاجرت جمعیت تهران درادوار زمانی مختلف
وضعیت خاص مهاجرت به تهران پس از انقلاب
سابقه و نحوه برخورد با پدیده حاشیه نشینی درتهران
مبارزه با بزهکاری و اعتیاد در اجتماع

فصل چهارم :
ایران و حاشیه نشینی
تاریخچه شکل گیری تهران و تکامل آنک
دیدگاه آقای دکتر منصور خلیلی عراقی
دوران تحولات شهر نشینی درتهران
گسترش فضایی شهر تهران و پیدایش شهرکهای اقماری
آغاز مرحله جدید وسیاست طرح توسعه تهران
گسترش فضایی تهران و شهر کهای اطراف . بعد از انقلاب اسلامی
مهاجرت و تاثیر آن در شکل گیری حاشیه نشینی شهرها
حجم جریانهای مهاجرتی
راه حلهای رفع حاشیه نشینی
نتیجه گیری
منابع