اطلاعیه

بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر

کد محصول  OL896

تعداد صفحات: ۱۳۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب (فصل ۴ ندارد)

فصل اول
چکیده
بیان مسئله
اهداف اختصاصی پژوهش
فرضیات پژوهش
متغیرها
تعریف علمی و عملیاتی متغیرها
منابع فصل اول

فصل دوم
مرور ادبیات
تعریف خانواده
تعریف جوانی
انواع خانواده
۱- خانواده زیستی
۲- خانواده مرآب
۳- خانواده زن و شوهری
۴- خانواده گسترده
۵- خانواده پیوسته
۶- خانواده مادر مرکز
۷- خانواده فرزند مرکز
۸- خانواده راه یابی
۹- خانواده فرزند زایی
۱۰- خانواده ناقص
۱۱- خانواده پدر – مادری
۱۲- خانواده ستاکی
۱۳- خانواده هسته ای
۱۴- خانواده زادروگا
اهمیت خانواده
کارکرد خانواده
مدیریت خانواده
الف- قدردانی کردن
ب – انتقاد کردن
ج – بحث کردن
جو عاطفی خانواده
نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان
اثرهای روانی بلوغ جنسی
منابع فصل دوم

فصل سوم
جامعه آماری
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار تحقیق
الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده(FAD)
ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-2)
شیوه اجرانمره گذاری STAX2
پایای پرسشنامهSTAX I-2
روایی پرسشنامه STAX 1-2
طرح و شیوه اجرای تحقیق
تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی
فرضیه های فرعی
پیشنهادات کاربردی
محدودیت ها پژوهش
پیشنهادات تحقیقی

منابع و مأخذ