بررسی علل و عوامل تاثیر گذار بر آموزش دانش آموزان

کد محصول  OL879

تعداد صفحات: ۳۸ صفحه فایل ٌWORD

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده           ۱
مقدمه           ۲

فصل اول          ۴
توصیف وضع موجود        ۵
بیان مسئله          ۵
اهمیت تحقیق          ۶
اهداف تحقیق          ۷
سوال های تحقیق         ۷
تعریف واژه ها         ۹
آمادگی          ۱۰
انگیزش          ۱۰
آموزش          ۱۰
انضباط و نظم         ۱۱
روش تدریس          ۱۱

فصل دوم          ۱۲
پیشینه تحقیق          ۱۲
معلم خوب و موفق         ۱۳
معیار و شرایط دبیری        ۱۵
مدیریت و نظارت کلاس درس       ۱۷
جلسات اولیه کلاس         ۱۹
تهیه طرح درس         ۲۱
کلاس داری و انضباط        ۲۱

فصل سوم          ۲۴
روش تحقیق          ۲۴
روش توصیفی         ۲۵
جامعه آماری          ۲۵
حجم نمونه          ۲۵
ابزار اندازه گیری         ۲۵
سوالات پرسشنامه         ۲۶
متغیر مستقل          ۲۶
متغیر وابسته          ۲۶

فصل چهارم          ۲۷
تجزیه و تحلیل         ۲۷
نمونه پرسشنامه         ۲۸
نتایج بدست آمده و نمایش نمودار       ۲۹

فصل پنجم          ۳۳
نتیجه گیری          ۳۳
منابع           ۳۵