بررسی و مقایسه سطح نیازهای اساسی مازلو بین دانشجویان شاهد و عادی

کد محصول  OL870

تعداد صفحات:۵۶ صفحه فایل WORD  

قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

تشکرو قدردانی
پیشگفتار
چکیده تحقیق
فصل اول:  طرح تحقیق
مقدمه۱
بیان مسئله     ۳
تعریف موضوع تحقیق ۴
هدفها و سؤالهای ویژه تحقیق    ۶
فرضیه‌های تحقیق ۷
اهمیت موضوع تحقیق  ۸
روش انجام تحقیق ۹
محدودیتهای تحقیق     ۹
پیشینه مختصری از تحقیقاتی که تاکنون در ایران در این زمینه انجام شده‌ است.

فصل دوم:  سابقه موضوع تحقیق
پایه‌های علمی و نظریه‌های مربوط به مسئله مطرح شده   ۱۱
سلسله مراتب نیازهای پنجگانه روانی از دیدگاه مازلو    ۱۳
خلاصه‌ای از اهم تحقیقات انجام شده با ذکر جزیئات لازم۲۱

فصل سوم: روش تحقیق  ۲۴
نوع تحقیق    ۲۴
روش آماری ۲۴
متغیرهای تحقیق ۲۴
جامعه هدف و حجم نمونه۲۴
ابزار سنجش۲۴
شیوه نمره‌گذاری ۲۵
اعتبار روایی پرسشنامه    ۲۵
روش نمونه‌گیری۲۵
ویژگیهای نمونه  ۲۵
روش جمع‌آوری اطلاعات ۲۶

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل یافته‌ها  ۲۶

فصل پنجم: نتبجه گیری
نتیجه‌گیری   ۳۷
محدودیتهای تحقیق   ۳۷
میزان تعمیم‌پذیری به جامعه هدف  ۳۸
پیشنهادات    ۳۸
فهرست منابع     ۳۹