نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان

کد محصول  OL859

تعداد صفحات: ۶۰ صفحه فایلWORD

قیمت: ۱۳۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
ضرورت تحقیق ۴
پیشینه ی تحقیق ۵
تفکر خلاق ۷
دیدگاه گانیه نسبت به آفرینندگی ۷
ورنون ۸
مایر ۹
ویژگی های افراد خلاق و نوآور ۹
۱- سلامت فکر و روان ۱۰
۲- انعطاف پذیری ۱۱
۳- ابتکار ۱۲
۴- ترجیح دادن پیچیدگی نسبت به سادگی ۱۲
مراحل تفکر خلاق ۱۲
تقویت عناصر انگیزشی خلاقیت ۱۵
نقش معلم در پرورش خلاقیت ۱۶
چگونه تفکر خلاق را در خود و دیگران پرورش دهیم؟ ۱۸
موانع خلاقیت کدامند؟ ۱۹
تعریف بازی ۲۲
تاریخچه بازی در دوران زندگی انسانها ۲۴
پذیرش خطر و کسب تجربه از راه بازی ۲۵
انواع بازی ها ۲۵
انواع بازی از دیدگاه پیاژه ۲۷
فواید بازی ۲۸
نقش بازی در یادگیری  ۲۹
مفهوم راهنمایی ۳۰
خلاقیت کودک ۳۰
رابطه بازی با خلاقیت ۳۱
توصیه هایی برای والدین و مربیان ۳۵
نتیجه گیری ۳۷
پیشنهادات ۳۸
چکیده ۴۱
فهرست منابع و مآخذ ۴۷