بررسی وضعیت بیکاری و مشکلات جوانان

کد محصول OL925

تعداد صفحات: ۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

همراه با فایل های spss

فصل اول: کلیات

۱-۱مقدمه….۲

۱- ۲بیان مسئله…۳

۱-۳ اهداف تحقیق…۴

۱-۳-۱ اهداف کلی.۴

۱-۳-۲ اهداف جزئی…..۴

۱-۴ اهمیت و ضرورت تحقیق….۵

۱-۵ سؤال تحقیق…..۵

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱ پیشینه تحقیق…..۷

۲-۱-۱ تحقیقات داخلی.۷

۲-۱-۲ تحقیقات خارجی…..۸

۲- ۲ نظریه های تحقیق۱۱

۲-۳ مبانی نظری آسیب¬های  اجتماعی .۲۲

۲-۴ هدفها و مقاصد آسیب¬شناسی اجتماعی۲۲

۲-۵ دیدگاهها و نظرات جامعه شناسی انحرافات و آسیب¬های اجتماعی.۲۳

۲-۶ نظریه های نابرابری و فقر..۲۸

۲-۷ نظریه های نابرابری و فقر از دیدگاه اقتصاددانان…..۲۹

۲-۸ نظریه های نابرابری و فقر از دیدگاه جغرافیدانان….۳۲

۲-۹ نظریه کارکردگرایان؛ نابرابری و فقر از دیدگاه جامعه شناسان..۳۳

۲-۹-۱ نظریه ستیزگرایان…۳۵

۲-۹-۲ دیدگاه تلفیقی..۳۶

۲-۹-۳ نظریه رادیکالی۳۷

۲-۱۰ بررسی سیاستهای دولت در راستای فقر زدایی…..۳۸

۲-۱۱ فقر روستایی در ایران۴۱

۲-۱۲ نظرگاه های اقتصادی در آسیب¬شناسی اجتماعی.۴۳

۲-۱۳ نظرگاه های روانشناختی درآسیب¬شناسی اجتماعی….۴۴

۲-۱۴ نظرگاه ها مبتنی بر ویژگیهای اجتماعی در آسیب¬شناسی اجتماعی۴۴

۲-۱۵ عوامل موثر بر گسترش بیکاری در جهان.۴۵

۲-۱۶ فرضیه های تحقیق….۵۱

۲-۱۶-۱ فرضیه اصلی…۵۱

۲-۱۶-۲ فرضیه های فرعی.۵۱

۲-۱۷ هدف های تحقیق…..۵۱

۲-۱۷-۱  هدف اصلی..۵۱

۲-۱۷-۲ هدف های فرعی..۵۱

۲-۱۸ مدل تحقیق…۵۲

۲-۱۹ تعریف مفهومی و عملیاتی….۵۳

۲-۱۹-۱ تعریف مفهومی واژه ها….۵۳

فصل سوم: روش شناسی

۳-۱ روش تحقیق…۵۵

۳- ۲ جامعه آماری و نمونه تحقیق..۵۷

۳-۳ ابزار گردآوری داده ها…..۵۸

۳-۴ محدوده مکانی و زمانی تحقیق۵۸

۳-۴-۱ قلمرو موضوعی۵۸

۳-۴-۲ قلمرو زمانی…..۵۸

۳-۴-۳ قلمرو مکانی…..۵۸

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه.۶۰

۴- ۲ تجزیه و تحلیل توصیفی…۶۱

۴-۳ تجزیه و تحلیل استنباطی…۶۳

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه.۶۸

۵- ۲ نتیجه گیری فرضیه ها.۶۸

۳-۵ پیشنهادهای عام و کلی تر.۶۹

۴-۵ پیشنهادها برای تحقیقات بعدی۶۹

۵-۵ محدودیت ها..۶۹

منابع

چکیده:

مشکل بیکاری در دهه های اخیر به صورت یکی از مسائل بسیار حاد کشورهای توسعه نیافته درآمده است. در کشورهای عقب افتاده جنبه های بیکاری در تار و پود جامعه نهفته و به صورت مزمن درآمده است و عقب ماندگی در فناوری در پاره ای موارد، مسئله را لاینحل نشان می دهد. در تحقیق بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۰ تعداد بیکاران زن و مرد شهرستان قروه ۴۷۰۳ نفر می باشد که از طریق فرمول کوکران نمونه ما برابر با ۳۵۵ نفر می باشد. پرسسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار ها جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارتی است از مجموعه ای از پرسشنامه هدف مدار که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد. پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه بیکاری و مشکلات جوانان تألیف عبدالرضا اکبری در سال ۱۳۸۸ می باشد که مشتمل بر ۱۲ سؤال می باشد. با توجه به مقدار sig (008.) که از سطح ۰.۰۵ کمتر است در نتیجه فرضیه صفر رد و فرضیه خلاف پذیرفته می شود. در نهایت نتیجه می گیریم بین وضعیت بیکاری  و مشکلات جوانان رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه: وضعیت بیکاری  و مشکلات جوانان