رابطه بین میزان باورهای غیر منطقی و رضایت زناشویی زوجین زیر۴۰ سال

کد محصول OL919

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول مقدمه و کلیات

۱-۱-مقدمه….۲

۱-۲-بیان مساله….۴

۱-۳-اهمیت و ضرورت تحقیق۵

۱-۴-اهداف تحقیق..۶

۱-۵-سوالات تحقیق۷

۱-۶-فرضیه های تحقیق.۸

۱-۷-متغیرهای تحقیق….۹

۱-۸-تعریف مفهومی باورهای غیر منطقی۹

۱-۹- تعریف مفهومی رضایت زناشویی۱۰

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش

۲-۱-تعاریف عملیاتی.۱۲

۲-۲-عوامل تاثیر گذار بر رضایت زناشویی.۱۳

۲-۳-نظریه های سبب شناسی رضایت زناشویی۱۵

۲-۳-۱-رویکرد روان پویایی.۱۵

۲-۳-۲-رویکرد رفتاری…۱۵

۲-۳-۳-رویکرد رفتاری، شناختی….۱۶

۲-۳-۴-رویکرد رفتاری…۲۱

۲-۴-نظریه داروین و تکامل…۲۳

۲-۵-مفهوم خانواده۲۵

۲-۶-اهمیت ارتباط۲۸

۲-۷-مشکلات ارتباطی رایج در زوجها.۳۰

۲-۸-رضایت زناشویی۳۱

۲-۹-خشنودی در خانواده و عوامل موثر بر آن.۳۲

۲-۱۰-تغییرات رضایت زناشویی در طول زمان۳۵

۲-۱۱-زوج و ازدواج..۴۰

۲-۱۲-وظایف ارتباطی زوجین…۴۳

۲-۱۳- پیشینه پژوهش.۴۸

فصل سوم روش پژوهش

۳-۱-روش پژوهش۵۱

۳-۲-جامعه آماری.۵۱

۳-۳-گروه نمونه و روش نمونه گیری….۵۱

۳-۴-ابزار پژوهش..۵۱

۳-۵-روش اجرا و نمره گذاری پرسشنامه….۵۴

۳-۶-راهنمای آزمون باورهای غیر منطقی…۵۵

۳-۷-مقیاس های مختلف آزمون IBT…59

۳-۸-نمره گذاری پرسشنامه جونز….۶۱

۳-۹-پایایی و روایی پرسشنامه جونز.۶۲

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱-روش تجزیه و تحلیل داده ها….۶۴

۴-۲-یافته های پژوهش….۶۵

۴-۲-۱-یافته های توصیفی….۶۵

۴-۲-۲- آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه۶۹

۴-۲-۳ آزمون فرضیه ها….۷۰

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری

۵-۱-نتیجه گیری…۸۳

۵-۲-محدودیت پژوهش..۸۴

۵-۳-پیشنهادات تحقیق۸۴

منابع..

پیوست…….

پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ

پرسشنامه باور های غیر منطقی