بررسی رابطه بین هوش هیجانی و کم رویی دانش آموزان دبیرستان

کد محصول OL917

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه …۲

۱-۲ بیان مساله …۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق ۵

۱-۴ اهداف تحقیق..۷

۱-۴-۱ هدف اصلی ۷

۱-۴-۲ اهداف فرعی …۷

۱-۵ فرضیه های تحقیق ۷

۱-۵-۱ فرضیه اصلی ….۷

۱-۵-۲  فرضیه های فرعی .۷

۱-۶  تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق… ۸

۱-۶-۱ تعریف نظری …۸

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی.. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

۲-۱ مقدمه .۱۲

۲-۲ مبانی نظری تحقیق (شامل تعاریف، الگوها و مدل های مطرح)۱۳

۲-۲-۱ انواع هوش۱۳

۲-۲-۲ هوش طبیعت شناسی.۱۳

۲-۲-۳ هوش احساسی- هیجانی۱۳

۲-۲-۴ هوش معنوی…۱۴

۲-۲-۵ هوش اخلاقی.۱۶

۲-۳ انواع هوش از دیدگاه اندیشمندان هوش..۱۸

۲-۳-۱ انواع هوش از دیدگاه اسپیرمن..۱۸

۲-۳-۲ انواع هوش از دیدگاه ترستون…۱۸

۲-۳-۳ انواع هوش از دیدگاه اشترن برگ..۱۸

۲-۳-۴ هوش چندگانه گاردنر…۱۹

۲-۳-۵ انواع هوش چند گانه از نظر گاردنر۱۹

۲-۴ مولفه های هوش هیجانی….۲۳

۲-۶ هوش هیجانی را چه طور می‌شود پرورش داد؟…۲۴

۲-۷ هوش هیجانی چیست؟ .۲۶

۲-۸ مفهوم هوش هیجانی.۲۷

۲-۹ هوش هیجانی در سازمان و گروه…۲۸

۲-۱۰ ابعاد هوش هیجانی در مدیریت و رهبری….۲۹

۲-۱۱ هوش هیجانی و رهبری گروه ۳۱

۲-۱۲ روشهای صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی.۳۳

۲-۱۳ تعلیم دادن هیجانات….۳۴

۲-۱۴ درسی از تشریک مساعی ومجادله….۳۴

۲-۱۵ الفبای هوش هیجانی….۳۵

۲-۱۵-۱ زمان بندی هیجان ها….۳۵

۲-۱۵-۲ همه چیز در دخالت به موقع نهفته است…۳۶

۲-۱۵-۳ خود آگاهی هیجانی….۳۶

۲-۱۵-۴ کنترل هیجانات.۳۷

۲-۱۵-۵ موفقیت در مهار هیجانات..۳۷

۲-۱۵-۶ همدلی: یافتن هیجانها…۳۷

۲-۱۵-۷ حفظ ارتباطات..۳۸

۲-۱۶ منش، اخلاقیات و هنر دموکراسی….۳۸

۲-۱۷ نتیجه توجه به هوش هیجانی…۳۹

۲-۱۸ نشانه های ذهن هیجانی۳۹

۲-۱۹ روش های درمان کمرویی۴۱

 ۲-۱۹-۱ کمرویی و روش های درمان آن.۴۱

۲-۱۹-۲ تقویت خودپنداری مثبت و خودباوری دوباره..۴۲

۲-۱۹-۳ خانواده و تربیت اجتماعی..۴۲

۲-۱۹-۴ هنر درمانی…۴۴

۲-۲۰ فعالیت های اجتماعی و بازی های گروهی..۴۴

۲-۲۱ افزایش خودآگاهی، تقویت خودپنداری مثبت و کاهش کمرویی..۴۵

۲-۲۲ نشانه های کمرویی ۴۶

۲-۲۳ آثار اصلی کمرویی۴۷

۲-۲۴ علت کمرویی…۴۸

۲-۲۵ روشهای مقابله با کمرویی.۴۸

۲-۲۶ مروری بر پژوهش های داخلی… ۵۰

۲-۲۷ مروری بر پژوهش های خارجی .۵۲

فصل سوم: روش تحقیق

۳-۱ مقدمه .۵۶

۳-۲روش تحقیق ..۵۶

۳-۳ جامعه آماری .۵۶

۳-۴ روش های گردآوری داده ها ..۵۷

۳-۵ ابزار گردآوری داده ها..۵۷

۳-۶ روایی و پایایی ابزارهای گردآوری اطلاعات ….۵۸

۳-۶-۱ روائی (اعتبار) ۵۸

۳-۶-۲ پایائی…۵۸

۳-۷ روش های تجزیه و تحلیل داده ها. ۵۹

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱مقدمه ..۶۱

۴-۲ تحلیل آماری داده ها۶۲

۴-۲-۱ آزمون نیکویی برازش توزیع نمونه.۶۲

۴-۳ شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق …۶۳

۴-۴ تحلیل داده ها متناسب با سئوالها و فرضیه های تحقیق …۶۸

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه .۷۷

۵-۲ تحلیل بر اساس مبانی نظری، فرضیه های تحقیق.۷۸

۵-۳ محدودیت های تحقیق .۸۱

۵-۴ پیشنهادات۸۱

منابع

پرسشنامه هوش هیجانی

پرسشنامه کم رویی