بررسی مقایسه ای شیوع اختلالات بیش فعالی و سلوک در دختران و پسران

کد محصول OL916

تعداد صفحات: ۹۳ صفحه فایل WORD 

(همراه با فایل SPSS)

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱مقدمه          ۱

۱- ۲بیان مسئله    ۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۶

۱-۴ اهداف تحقیق          ۸

۱-۴-۱ اهداف کلی        ۸

۱-۴-۲ اهداف جزئی      ۸

۱- ۵ مدل تحقیق            ۹

۱-۶ فرضیه های تحقیق   ۱۰

۱-۶-۱ فرضیه کلی         ۱۰

۱-۶-۲ فرضیه های جزئی            ۱۰

۱-۸ تعاریف نظری واژه ها           ۱۱

۱-۸-۱ تعاریف نظری     ۱۱

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی  ۱۱

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: اختلال سلوک

۲-۱ مقدمه         ۱۲

۲-۲ همه گیری شناسی    ۱۳

۲-۳ سبب شناسی           ۱۳

۲-۳-۱ عوامل مربوط به والدین     ۱۳

۲-۳-۲ عوامل اجتماعی–فرهنگی  ۱۴

۲-۳-۳ عوامل روان شناختی         ۱۴

۲-۳-۴ کودک آزاری وسوء رفتار با کودک         ۱۴

۲-۴ اختلال سلوک و رفتارهای ضد اجتماعی         ۱۵

۲-۵ اختلال سلوک و رفتارهای ضد اجتماعی         ۱۸

۲-۶ ملاکهایی برای تشخیص اختلال سلوک          ۲۶

۲-۷ علل اختلال سلوک  ۲۶

۲-۸ سیر اختلال سلوک  ۲۷

۲-۹ درمان اختلال سلوک           ۲۸

۲-۱۰ کمک به دانش آموزان دارای اختلال سلوک            ۲۸

۲-۱۱ تاریخچه و طبقه     ۳۰

بخش دوم: بیش فعالی

۲-۱۲ اختلال بیش فعالی چیست؟  ۳۲

۲-۱۳ علائم بیش فعالی   ۳۲

۲-۱۴ بیش فعالی چگونه تشخیص داده می‌شود؟     ۳۳

۲-۱۵ علت ایجاد بیش فعالی چیست؟        ۳۴

۲-۱۶ عوامل مستعد کننده برای ابتلا کدامند؟          ۳۵

۲-۱۷ اختلال کمبود توجه/بیش فعالی       ۳۶

۲-۱۸ سبب شناسی         ۳۷

۲-۱۹ خصوصیات بالینی  ۴۲

۲-۲۰ تشخیص افتراقی     ۴۳

۲-۲۱ مداخلات روانی اجتماعی   ۴۵

۲-۲۲ شیوع بیش فعالی    ۴۶

۲-۲۳ علایم ADHD      ۴۶

۲-۲۴ انواع بیش‌فعالی      ۴۶

۲-۲۵ چطور می‌توان فهمید کودکی مبتلا به ADHD است؟ ۴۸

۲-۲۶ راهنمایی‌هایی برای والدین  ۴۸

۲-۲۷ راهنمایی‌هایی برای آموزگاران        ۴۹

۲-۲۸ بیش ‌فعالی‌ کودکان‌            ۵۰

۲-۲۹ والدین‌ چه‌ نقشی‌ در درمان‌ بیش فعالی دارند  ۵۲

بخش سوم: پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی

تحقیقات داخلی ۵۳

تحقیقات خارجی           ۵۵

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه         ۵۶

۳-۲ روش تحقیق            ۵۷

۱-۲-۳ در اجرای تحقیق، مراحل زیر پیگری شده است       ۵۸

۳-۳ جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق         ۵۸

۳-۳-۱ قلمرو موضوعی   ۵۸

۳-۳-۲ قلمرو زمانی        ۵۸

۳-۳-۳ قلمرو مکانی        ۵۸

۳-۳ نمونه و نمونه گیری  ۵۸

۳-۴ بر آورد حجم نمونه ۵۹

۳-۵ معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات            ۵۹

۳-۵-۱ پرسشنامه            ۵۹

۲-۵ -۲ چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه ۵۹

۳-۶ روایی (Validity) و پایانی (Reliability)     ۶۱

۳-۶-۱ روایی/ اعتبار       ۶۱

۳-۶-۲ پایایی     ۶۱

۳-۷ خلاصه فصل           ۶۲

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ تجزیه و تحلیل توصیفی        ۶۳

۴-۲ تجزیه و تحلیل استنباطی       ۶۵

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱ مقدمه         ۷۳

۴-۲ نتیجه گیری فرضیه ها           ۷۴

۵-۳ پیشنهادها    ۷۶

۵-۴ محدودیتها  ۷۶

منابع و مآخد

پرسشنامه