بررسی نقش بازی در پیشرفت هوش و عملکرد اجتماعی کودکان در آینده

کد محصول OL915

تعداد صفحات: ۱۰۰ صفحه فایل WORD 

(همراه با فایل SPSS)

قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول:کلیات

۱-۱مقدمه… ۱

۱-۲  بیان مسئله….۳

۱-۳ اهمیت و ضرورت  تحقیق…..۴

۱-۴ اهداف تحقیق…….۵

۱-۴-۱ هدف کلی…….۵

۱-۴-۲ هدف جزئی…..۵

۱-۵ فرضیات تحقیق…..۶

۱-۵-۱ فرضیه اهم……. ۶

۱-۵-۲ فرضیات اخص.۶

۱- ۶ مدل مفهومی تحقیق…..۷

۱-۷ قلمرو تحقیق…….۱۰

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی……۱۰

۱-۷-۲ قلمرو زمانی…۱۰

۱-۷-۳ قلمرو مکانی…۱۰

 فصل دوم : پیشینه و نظریه ها

بخش اول: ادبیات تحقیق

۲-۱روانشناسی بازی…۱۴

۲-۲ تعریف بازی ……۱۴

۲-۳ تاریخچه بازی….۱۵

۲-۴ تاثیر بازی بر هوش کودک.۱۶

۲-۵ نقش بازی در رشد اجتماعی کـودک.۱۸

۲-۶ نقش بازی در رشد جسمی کودک…..۱۹

۲-۷ آثار سودمند بازی برای رشد کودکان ۱۹

۲-۸ بازی و آثار آن در پرورش کودکان….۲۰

۲-۹ فواید جسمی بازی برای کودکان۲۲

۲-۹-۱  جنبه ی جسمی……۲۲

۲-۹-۱-۱ انواع بازی کودکان….۲۲

۲-۹-۱-۲ ارزش بازی۲۳

۲-۹-۲ جنبه های ذهنی و روانی.۲۴

۲-۹-۳ جنبه ی عاطفی…….۲۴

۲-۱۰ آثار تربیتی بازی در کودکان….۲۵

۲-۱۱ نتایج مخالفت با بازی کودکان..۲۶

۲-۱۲ بازی و نقش آن در رشد شخصیت کودکان …..۲۸

۲-۱۳ اهمیت و ضرورت بازی برای کودکان …..۲۹

۲-۱۴ نقش بازی در رشد شخصیت کودکان…….۳۱

۲-۱۴-۱ رشد هوشی..۳۱

۲-۱۴-۲ رشد اجتماعی……۳۴

۲-۱۴-۳ رشد اخلاقی۳۶

۲-۱۴-۴رشد حسّی….۳۷

۲-۱۵ نقش بازی در افزایش هوش کودکان۳۷

۲-۱۶ بازی و رشد جسمی..۳۸

۲-۱۷ نقش بازی در افزایش هوش کودکان۳۸

۲-۱۸ بازی و رشد جسمی..۳۸

۲-۱۹ بازی و رشد عاطفی..۳۹

۲-۲۰ بازی و رشد اجتماعی…….۳۹

۲-۲۱ بازی ورشد شخصیت۴۰

۲-۲۲ بازی و گفتار کودکان……۴۴

۲-۲۳ بازی ونظم۴۴

بخش دوم: پیشینه تحقیقات

تحقیقات داخلی.۴۵

تحقیقات خارجی…….۵۰

 فصل سوم :روش تحقیق

۳-۱ روش تحقیق…….۵۵

۳-۲ جامعه ی آماری تحقیق…….۵۶

۳-۳ نمونه و روش نمونه گیری…۵۶

۳-۴ ابزار جمع آوری داده ها……۵۶

۳-۵ روایی و پایایی….۵۷

۳-۶ روشهای آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها…۵۸

۳-۷ جدول مورگان…۵۹

 فصل چهارم :تجزیه و تحلیل

۴-۱ مقدمه.۶۱

۴-۲ داده …۶۲

۴-۳ اطلاعات …۶۲

۴-۴ منابع تغذیه اطلاعات…۶۲

۴-۴-۱ منبع اطلاعات اولیه ۶۴

۴-۴-۲ منبع اطلاعات ثانویه۶۴

۴-۵ سیستم های پردازش…۶۴

۴-۶ تجزیه و تحلیل داده ها۶۵

۴-۷ توصیف داده ها..۶۶

۴-۸ آزمون فرضیات..۶۷

فرضیه اهم..۶۷

فرضیه اخص اول۶۹

فرضیه اخص دوم. …..۷۱

فرضیه اخص سوم……۷۳

 فصل پنجم: نتایج

۵-۱ نتیجه گیری فرضیات..۷۵

۵-۱-۱ فرضیه اهم……۷۵

۵-۱-۲ فرضیه اخص اول….۷۶

۵-۱-۳ فرضیه اخص دوم…۷۷

۵-۱-۴ فرضیه اخص سوم…۷۸

۵-۲نتیجه‌گیری..۷۹

۵-۳ پیشنهادات..۷۹

۵-۳-۱ پیشنهادات برای تحقیقات بعدی……۸۱

۵-۴ محدودیتها .۸۱

۵-۴-۱محدودیت تحقیق… ۸۱

منابع فارسی…….۸۲

منابع انگلیسی…..۸۴