بررسی رابطه بین هوش معنوی با عزت نفس افراد معلول

کد محصول OL911

تعداد صفحات: ۹۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

چکیده: ۵

فصل اول:          ۷

کلیات تحقیق     ۷

۱-۱ مقدمه         ۸

۱-۲ بیان مسئله    ۹

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق      ۱۱

۱-۴ اهداف تحقیق          ۱۲

۱-۴-۱ هدف کلی          ۱۲

۱-۴-۲ هدف های فرعی ۱۲

۱-۵ فرضیه تحقیق          ۱۲

۱-۵-۱ فرضیه اصلی        ۱۲

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی ۱۲

۱-۶ تعاریف علمی و عملیاتی واژه ها        ۱۳

۱-۶-۲ تعریف عملیاتی:  ۱۳

فصل دوم:          ۱۴

ادبیات و پیشینه تحقیق     ۱۴

بخش اول: عزت نفس     ۱۵

۲-۱ مقدمه         ۱۵

۲-۲ تعریف عزت نفس   ۱۶

۲-۳ عزت نفس در محیط کار      ۱۷

۲-۴ عزت نفس  ۱۸

۲-۵ عزت نفس از لحاظ روانشناسی          ۲۰

۲-۶ شکل‌ گیری و تحول عزت‌نفس         ۲۰

۲-۷ چرا عزت‌نفس اهمیت دارد و به آن نیازمندیم؟ ۲۳

۲-۸ مزایای اعتماد به نفس           ۲۵

۲-۹ ویژگی های شخصی که عزت نفس بالا  دارد :           ۲۵

۲-۱۰ عوامل سازمانی مؤثر در ارتقاء عزت نفس     ۲۷

۲-۱۱ نقش سرپرستان در تقویت عزت نفس          ۲۹

۲-۱۲ هشت رمز بالابردن عزت نفس         ۳۱

۲-۱۳ نظریه دانشمندان درباره عزت نفس   ۳۴

– نظریه مازلو:    ۳۴

– نظریه راجرز :  ۳۵

– نظریه کوپر اسمیت :    ۳۵

– نظریه اریکسون :          ۳۵

– نظریه فروید :  ۳۵

– نظریه  آلبرت الیس :    ۳۶

– نظریه ویلیام گلاسر :    ۳۷

۲-۱۴ عزت‌نفس از دیدگاه قرآن، و احادیث و دانشمندان اسلامی:     ۳۸

بخش دوم: هوش معنوی  ۳۹

۲-۱۵ هوش معنوی چیست؟         ۳۹

۲-۱۶ دیدگاه متخصصان در مورد تأثیر معنویت در سلامت: ۴۷

۲-۱۷ اصولی جهت تقویت هوش معنوی یا احساسی:           ۵۳

۲-۱۸ مشخصات افرادی که دارای هوش معنوی پایین هستند:            ۵۴

۲-۱۹ ارزیابی و نتیجه گیری از هوش معنوی:          ۵۶

بخش سوم: پیشینه تحقیق ۵۷

فصل سوم:         ۵۹

روش شناسی تحقیق        ۵۹

۳-۱مقدمه          ۶۰

۳-۲ روش تحقیق            ۶۱

۳-۳ ابزار گردآوری داده ها         ۶۲

۳-۴ ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری     ۶۳

الف: روایی پرسش نامه   ۶۳

ب: پایایی پرسش نامه     ۶۳

۳-۵ جامعه آماری           ۶۴

۳-۶ نمونه و روش نمونه گیری     ۶۴

۳-۷ روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۵

فصل چهارم:      ۶۷

تجزیه و تحلیل داده ها     ۶۷

۴-۱مقدمه          ۶۸

۴-۲ توصیف و تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده     ۶۹

جنسیت: ۶۹

سن:      ۷۰

۴-۳ آمار استنباطی داده ها           ۷۱

بین هوش معنوی با عزت نفس تحصیلی افراد معلول شهرستان اهواز رابطه معناداری وجود دارد.            ۷۲

آزمون کلمروگروف-اسمیرنوف :            ۷۲

آزمون پیرسون:   ۷۳

بین هوش معنوی با عزت نفس خانوادگی افراد معلول شهرستان اهواز رابطه معناداری وجود دارد.          ۷۴

بین هوش معنوی با عزت نفس اجتماعی افراد معلول شهرستان اهواز رابطه معناداری وجود دارد.            ۷۶

فصل پنجم:        ۷۸

نتیجه گیری و پیشنهادات ۷۸

۵-۱مقدمه          ۷۹

۵-۲ نتیجه گیری فرضیات            ۷۹

۵-۳ پیشنهادها    ۸۱

۵-۴ محدودیتها  ۸۲

منابع      ۸۳

پرسشنامه عزت نفس       ۸۷

پرسشنامه هوش معنوی ۲۹ سوالی  ۹۱

پرسشنامه سلامت عمومی ۲۸ سوالی          ۹۳