بررسی رابطه بین رسانه های گروهی و اقتصاد مقاومتی بر سبک زندگی مردم

کد محصول OL907

تعداد صفحات: ۱۰۵ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه..۲

۱-۲ بیان مسئله..۴

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق۵

۱-۴ اهداف کلی..۶

۱-۴-۱ هدف کلی..۶

۱-۴-۲ هدف های فرعی..۶

۱-۵ فرضیه های تحقیق.۶

۱-۵-۱ فرضیه اصلی۶

۱-۵-۲ فرضیه های فرعی.۶

۱-۶ تعاریف علمی و عملیاتی واژه ها.۷

۱-۶-۱ تعریف علمی.۷

۱-۶-۲ تعاریف عملیاتی۹

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول: رسانه های گروهی

۲-۱ مقدمه۱۱

۲-۲ نقش و کارکرد رسانه ها در اقتصاد مقاومتی۱۱

۲-۳ ارتباط رسانه و مطبوعات با اقتصاد مقاومتی.۱۲

۲-۴ استفاده از رسانه ها، هدر دادن سرمایه است یا سرمایه گذاری؟..۱۲

۲-۵ ایجاد مباحث اقتصادی در رسانه ها..۱۳

۲-۶ اقتصاد مقاومتی، نیازمند رسانه مقاومتی..۱۳

بخش دوم: سبک زندگی

۲-۷ سبک زندگی۱۶

۲-۸ سبک زندگی به عنوان مجموعه رفتارها ..۱۶

۲-۸-۱ تعریف بر مبنای الگوی مصرف..۱۶

۲-۹ تعریف سبک های زندگی..۱۸

۲-۹-۱ خلاقیت نمادی ..۲۸

۲-۱۰ بیکاری و سبک زندگی جوانان ۲۸

۲-۱۱ شکل جدید زندگی اجتماعی.۲۸

۲-۱۲طرح مفهوم جدید.۳۰

بخش سوم: اقتصاد مقاومتی

۲-۱۳ مقدمه۳۲

۲-۱۴ اقتصاد موازی.۳۲

۲-۱۵ اقتصاد ترمیمی۳۳

۲-۱۶ چهار تعریف از اقتصاد مقاومتی.۳۴

۲-۱۶-۱ اقتصاد دفاعی۳۴

۲-۱۶-۲ اقتصاد الگو۳۴

۲-۱۷ اقتصاد مقاومتی آزمونی برای رسانه ها ۳۴

۲-۱۸ هدف از اقتصاد مقاومتی چیست؟..۳۶

۲-۱۹ چرا در این صحبت ها بر روحیه مقاومت تاکید شده است؟۳۸

۲-۲۰ نظریه ی طبقه ی تن آسا ..۴۰

۲-۲۱ نظریه ی مارکوزه.۴۰

۲-۲۲ نظریه ی طبقاتی۴۱

۲-۲۳ نظریه موریس هالبواکس..۴۱

۲-۲۴ نظریه ی متمایز ساختن خود از دیگران۴۱

۲-۲۵ نظریه ی تضاد۴۱

۲-۲۶ نظریه ی ساخت گرایی ساختارگرایانه.۴۲

۲-۲۷ مدل علی:( متغیر مستقل و وابسته) ۴۵

بخش چهارم: پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات داخلی۴۶

پیشینه تحقیقات خارجی.۴۷

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

۳-۱ مقدمه..۴۹

۳-۲ روش تحقیق..۴۹

۳-۳ روش تحقیق در این مطالعه.۵۰

۳-۴ جامعه آماری ..۵۱

۳-۵  روش جمع آوری اطلاعات. ۵۱

۳-۶ ابزار اندازه گیری ..۵۲

۳-۷ روایی و پایایی.۵۲

۳-۷-۱  روائی (اعتبار) ..۵۲

۳-۷-۲ پایائی..۵۲

۳-۸ ابزار اندازه گیری ..۵۳

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

۴-۱ مقدمه۵۵

۴-۲ توصیف داده ها۵۵

۴-۳ آمار استنباطی داده ها۵۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۱-۵ مقدمه۶۳

۲-۵ نتیجه گیری فرضیات.۶۴

۳-۵ محدودیت ها۶۶

۴-۵ پیشنهادها.۶۶

منابع و مآخذ.

پرسشنامه.

چکیده:

زندگی مجموعه ای است از ارزش ها، نوع نگاه و تفکر و شیوه های رفتاری در هر چیزی. بیشتر مردم معتقدند که باید سبک زندگی شان را آزادانه انتخاب کنند. جامعه شناسان معتقدند سن، طبقه اجتماعی، قومیت و جنسیت در سبک زندگی هر فرد اثر گذارند. این یعنی هویت از نوع ساختار و طبقه اجتماعی فرد و همچنین جنسیت، سن و مذهب او شکل می گیرد. با توجه به نیاز جامعه ما به بررسی رابطه بین رسانه های گروهی و اقتصاد مقاومتی بر سبک زندگی مردم شهرستان فریدونشهر در سال ۱۳۹۳ پرداختیم در این تحقیق برای سنجیدن میزان  تأثیرات به وجودآمده در متغیرهای یاد شده جامعه آماری بکار گرفته شده افراد ساکن در شهرستان فریدونشهر  است که ما به دلیل تعداد بالای جامعه آماری روش نمونه گیری خاصی نداریم و تعداد ۱۰۰ نفر از افراد به صورت تصادفی انتخاب میکنیم. با توجه به نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه اصلی که به دنبال یافتن این سؤال هستیم که آیا بین رسانه های گروهی و اقتصاد مقاومتی بر سبک زندگی مردم رابطه معناداری وجود دارد یا خیر حال ما از دو آزمون معتبر و مهم ANOVA و Paired Samples T استفاده کردیم در نتایج بدست آمده از این دو آزمون مقدار Sig این دو آزمون به ترتیب برابر با ۰۰۵/۰ و ۰۰۴/۰ می باشد و با توجه به اینکه این مقدار Sig بدست آمده از ۰۵/۰ کمتر می باشد بنابراین می توان نتیجه گرفت بین رسانه های گروهی و اقتصاد مقاومتی بر سبک زندگی مردم شهرستان فریدونشهر رابطه معناداری وجود دارد.

کلید واژه ها:  اقتصاد مقاومتی، سبک زندگی،  رسانه های گروهی