اطلاعیه

مقایسه انگیزه مشارکت زنان و مردان مشهد به ورزش همگانی

کد محصول OL789

تعداد صفحات: ۱۸۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان 

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 فصل اول – طرح تحقیق
مقدمه ۲
بیان مسأله ۳
ضرورت و اهمیت پژوهش ۵
اهداف پژوهش ۷
هدف کلی پژوهش ۷
اهداف ویژه پژوهش ۷
فرضیه های پژوهش ۸
فرضیه اصلی پژوهش ۸
فرضیه های فرعی پژوهش ۸
پیش فرض های پژوهش ۹
محدودیت های پژوهش ۹
تعاریف نظری ۱۱
تعاریف عملیاتی ۱۳

فصل دوم – ادبیات و پیشینه تحقیق
مقدمه ۱۷
بخش اول : مبانی نظری پژوهش ۱۸
– مفهوم تربیت بدنی  ۱۸
– تعریف ورزش ۱۹
– ورزش  ۱۹
– تعاریف ورزش همگانی ۲۳
– مفهوم جهانی ورزش ۲۶
– مفهوم ورزش ۲۷
– کیفیت زندگی ۲۹
– حق به دنبال خوشحالی بودن ۳۰
– انگیزه و گرایش مردم کشورهای مختلف جهان به ورزش همگانی ۳۱
– فوائد شرکت در فعالیتهای ورزش همگانی ۳۶
– تأثیر ورزش همگانی در تغییر رفتار ۳۸
– طبقه بندی ورزش های همگانی ۳۹
– گرایش به ورزش همگانی به عنوان فعالیتی برای اوقات فراغت ۴۲
– تعادل در ورزش ۴۳
– مفهوم فراغت ۴۴
– توسعه تاریخی ورزش همگانی در کشورهای جهان ۴۹
– فدراسیون ورزش های همگانی ایران و اهداف آن ۵۴
– نگرش و چارچوب مفهومی آن ۵۷
– تعریف نگرش ۵۸
– گرایش به ورزش و فعالیت بدنی ۵۹
– انگیزش و گرایش به مشارکت ورزشی ۶۱
– بخش دوم : بررسی پیشینه پژوهش ۶۵
o الف) بررسی پژوهش های انجام شده در داخل کشور ۶۵
o ب) بررسی پژوهش های انجام شده در خارج کشور ۷۸

فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه ۹۰
روش پژوهش ۹۱
جامعه آماری ۹۲
نمونه آماری و روش نمونه گیری ۹۳
ابزار پژوهش ۹۶
متغیرهای پژوهش ۹۷
اعتبار و روایی ابزار پژوهش ۹۸
شیوه جمع آوری داده ها ۹۹
روش های آماری ۹۹

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های آماری
بخش اول : توصیف آماری متغیرهای تحقیق ۱۰۲
الف) مشخصات فردی افراد تحت بررسی ۱۰۲

ب) بررسی پاسخ به سؤالات انگیزه مردم به ورزش همگانی ۱۱۴
ج) توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی ۱۳۲
د) مقایسه عوامل مؤثر در گرایش مردم به ورزش همگانی ۱۳۴
بخش دوم : استنباط فرضیه های تحقیق  ۱۳۶
سایر یافته های پژوهش ۱۵۱

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه ۱۶۱
خلاصه ی پژوهش ۱۶۱
یافته های اصلی پژوهش ۱۶۱
سایر یافته های پژوهش ۱۶۳
بحث و تحلیل و نتیجه گیری ۱۶۶
روش های گسترش ورزش همگانی ۱۷۱
پیشنهادهای مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۷۳
پیشنهادات برای محققین دیگر ۱۷۳

منابع و پیوست

فهرست جداول

جدول ۱-۲ : مشخصات کمیته های تحت پوشش و افراد شرکت کننده  ۵۵
جدول ۲-۲: رشد مشارکت مردم آلمان ۸۶
جدول۱-۳: حجم نمونه به صورت متناسب در زنان و مردان ۹۵
جدول ۲-۳:  سؤالات مربوط به هریک از مؤلفه های انگیزه پرداختن به ورزش همگانی ۹۷
جدول ۱-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۰۲
جدول ۲-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن ۱۰۴
جدول۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی به تفکیک رشته ۱۰۶
جدول۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل ۱۰۸
جدول۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات ۱۱۰
جدول۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته ۱۱۱
جدول۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز ۱۱۲
جدول۸- ۴ : توزیع فراونی عامل آرامش و فراغت ۱۱۴
جدول ۹-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آرامش و فراغت ۱۱۵
جدول ۱۰-۴ :  توزیع فراوانی عامل اجتماعی ۱۱۷
جدول ۱۱-۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اجتماعی ۱۱۸
جدول ۱۲- ۴ : توزیع فراوانی عامل درمانی ۱۲۰
جدول ۱۳- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل پیشگیرنده و درمانی ۱۲۱
جدول ۱۴- ۴ : توزیع فراوانی عامل آمادگی جسمانی ۱۲۳
جدول ۱۵- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل آمادگی جسمانی ۱۲۴
جدول ۱۶- ۴ : توزیع فراوانی عامل بهبود و یادگیری مهارت ها ۱۲۶
جدول ۱۷- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها  ۱۲۷
جدول ۱۸- ۴ : توزیع فراوانی عامل اختصاصی ۱۲۹
جدول ۱۹- ۴ : آماره های توصیفی گزاره های عامل اختصاصی ۱۳۰
جدول ۲۰- ۴ :  توزیع فراوانی سؤالات دو وجهی مطرح شده ۱۳۲
جدول ۲۱- ۴ :  میانگین نمرات مربوط به عوامل ۱۳۴
جدول ۲۲- ۴ : میانگین نمرات مربوط به عوامل به تفکیک جنس ۱۳۵
جدول ۲۳- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه اصلی ۱۳۷
جدول ۲۴- ۴ : آزمون مربوط به فرضیه فرعی اول ۱۳۹
جدول ۲۵- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی دوم ۱۴۱
جدول ۲۶- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی سوم ۱۴۳
جدول ۲۷- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی چهارم ۱۴۶
جدول ۲۸- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی پنجم ۱۴۸
جدول ۲۹- ۴ : : آزمون مربوط به فرضیه فرعی ششم ۱۵۰
جدول ۳۰- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب تأهل ۱۵۱
جدول ۳۱- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سطح تحصیلات ۱۵۴
جدول ۳۲- ۴ : عوامل تأثیر گذار در پرداختن مردم به ورزش همگانی بر حسب سن ۱۵۶

فهرست نمودارها

نمودار ۱-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب جنسیت ۱۰۳
نمودار ۲-۴:  توزیع فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سن ۱۰۵
نمودار۳- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب سن  ۱۰۷
نمودار۴- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تأهل ۱۰۹
نمودار۵- ۴ : توزیع فراونی نمونه مورد بررسی برحسب تحصیلات ۱۱۰
نمودار۶- ۴ : توزیع فراونی برحسب تعداد جلسات تمرین در هفته ۱۱۱
نمودار۷- ۴ : توزیع فراونی برحسب میزان ساعت تمرین در روز ۱۱۳
نمودار۸- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آرامش و فراغت ۱۱۶
نمودار ۹-۴ :  مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اجتماعی ۱۱۹
نمودار ۱۰- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل پیشگیرنده و  درمانی ۱۲۲
نمودار ۱۱- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل آمادگی جسمانی ۱۲۵
نمودار ۱۲- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل بهبود و یادگیری مهارت ها  ۱۲۸
نمودار۱۳- ۴ : مقایسه میانگین ها در گزاره های عامل اختصاصی ۱۳۱
نمودار ۱۴- ۴ :  توزیع فراوانی پاسخ «بلی» به سؤالات دو وجهی مطرح شده ۱۳۳
نمودار ۱۵-۴ : میانگین انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۳۷
نمودار ۱۶-۴ :میانگین عامل آرامش و فراغت در انگیزه مردم از پرداختن به ورزش همگانی ۱۳۹
نمودار ۱۷-۴: میانگین عامل اجتماعی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۴۱
نمودار ۱۸-۴: میانگین عامل پیشگیرنده و درمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۴۳
نمودار ۱۹-۴: میانگین عامل آمادگی جسمانی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۴۵
نمودار ۲۰-۴: میانگین عامل بهبود و یادگیری مهارت ها به عنوان یک انگیزه از پرداختن به  ورزش همگانی  ۱۴۷
نمودار ۲۱-۴ : میانگین عامل اختصاصی به عنوان یک انگیزه از پرداختن به ورزش همگانی  ۱۵۰
نمودار ۲۲-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تأهل ۱۵۳
نمودار ۲۳-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب تحصیلات ۱۵۵
نمودار ۲۴-۴: عوامل تأثیر گذار در پرداختن به ورزش همگانی بر حسب سن ۱۵۸

فهرست شکل ها

شکل ۱-۲ : مدل سلسله مراتبی ورزش (مول ) ۳۵
شکل ۲-۲ : طبقه بندی ورزش همگانی  ۴۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.