بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو

کد محصول OL785

تعداد صفحات: ۱۷۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

 فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت وضرورت تحقیق
انگیزه تحقیق
اهداف تحقیق
هدف اصلی
اهداف فرعی
نوع و روش تحقیق
پیشینه تحقیق

فصل دوم ادبیات تحقیق
اثربخشی ۲۴
عناصر ضروری  سازمان عبارتند از ۲۴
مفهوم  و تعرف اثر بخشی ۲۵
اثر بخشی ۲۵
تفاوت اثر بخشی  با کارآیی ۲۵
رابطه بهره وری  با کارآیی  و اثر بخشی ۲۶
اثر بخشی  از دیدگاه صاحب نظران ۲۶
مشارکت و اثر بخشی ۲۸
اثر  بخشی  موثر ۲۹
موارد موثر  بر اثر بخشی ۲۹
اثر  بخشی از دیدگاه لیکرت ۳۱
نمودار  رابطه متغیرها  از دیدگاه لیکرت ۳۲
اثر بخشی سازمانی ۳۳
اثر بخشی  سازمان ۳۴
اهمیت  اثر  بخشی  سازمان ۳۶
معیارهای اثر بخشی ۳۶
اثر بخشی  کلی : ۳۷
نقش مدیریت عالی سازمان در اثر بخشی سازمانی : ۳۷
ویژگی های الگوی عمل متناقص را می توان به صورت بسیار ساده به شرح ذیل بیان نمود ۴۰
تفاوت اثر بخشی مدیر و اثر بخشی سازمانی ۴۱
رویکرد سنتی اثر بخشی سازمانی : ۴۲
مدل های اثر بخشی سازمانی: ۴۳
الف – مدل رویکرد نیل به هدف: ۴۳
ب – مدل رویکرد سیستمی: ۴۵
ج – مدل رویکرد عوامل استراتژیک ۴۶
د – مدل رویکرد ارزش های رقابتی ۴۷
مقایسه رویکرد چهارگانه اثر بخشی ۴۹
تاریخچه پلیس در ایران ۵۰
در این دوره  ماموران  انتظامی  عبارت بودند از : ۵۳
تعریف پلیس ۵۶
تعاریف لغوی پلیس ۵۶
تعاریف مفهومی پلیس ۵۷
فرهنگ آریانپور پلیس را این گونه تعریف کرده است: ۵۸
تعریف قانونی پلیس (تعریف پلیس بر اساس قانون) ۵۸
تعریف کارکردی پلیس ۶۰
تعدد و تنوع وظایف پلیسی (با تکیه بر وظایف نیروی انتظامی ج . ا . ا ) ۶۱
پیشگیری ۶۳
دیدگاهها  و نظریات  درباره  پیشگیری ۶۴
تاریخچه  پیشگیری از جرم  در ایران ۶۸
انواع پیشگیری ۷۰
۱-پیشگیری  کیفر ی ۷۱
۲- پیشگیری  غیر کیفری  به دو شاخه  اجتماعی  و وضعی  تقسیم می شود . ۷۲
۱-هدف پیشگیری  وضعی ۷۴
۲-پیشگیری  وضعی  شامل  اقدامات کاهنده  موقعی  می شود که ۷۴
مراحل  پیشگیری  از جرائم  در جرم شناسی ۷۵
پیشگیری اولیه  ( ابتدائی  ، نخستین ) ۷۵
پیشگیری  ثانویه  ( دومین ) ۷۵
پیشگیری  ثالث  ( سومین ) ۷۶
فعالیتها  و اقدامات پیشگیرانه ۷۶
جرم شناسی  پیشگیری : ۷۶
پیشگیری  از جرائم  در قوانین ۷۶
قانون  اساسی ۷۶
قوانین عادی : ۷۸
پیشگیری  از جرایم  در سازمان  و تشکیلات  نیروی انتظامی ۷۹
معاونت  پیشگیری انتظامی  ناجا ۸۰
ماموریت  و وظایف کلی  پلیس  پیشگیری انتظامی ۸۱
پیشگیری  از جرایم  در کلانتری ها و پاسگا ههای انتظامی ۸۴
ماموریت  و وظایف  کلانتری ها  بر اساس  سازمان  جدید ۸۴
پیشگیری  رسمی از  جرائم  تخلفات Error! Bookmark not defined.
پیشگیری  رسمی  سنتی  از جرائم  و تخلفات Error! Bookmark not defined.
۸۲ منابع

فصل سوم روش شناسی
مقدمه
تعریف نظری وعملیات متغیرها
روش تحقیق
روش وابزار جمع آوری اطلاعات
مصاحبه ساختار یافته
طراحی وتوزیع پرسشنامه
پرسشنامه
جامعه آماری
روایی
پایایی
بعد زمانی
روش های آماری وتجزیه وتحلیل داده ها

فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها

فصل پنجم
نتیجه گیری وپیشنهادات
منابع وماخذ