بررسی اثر بخشی آموزشی گروهی مهارت حل مساله در افزایش عزت نفس و سازگاری اجتماعی دانشجویان

کد محصول OL648

تعداد صفحات: ۲۴۰ صفحه فایل WORD

قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

دانلود فایل بلافاصله بعد از خرید

فهرست مطالب

چکیده
تقدیر و تشکر
تقدیم به

فصل اول ( کلیات پژوهش )
مقدمه
بیان مسأله
ضرورت و اهمیت پژوهش
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
متغیر های پژوهش
تعریف متغیر ها و اصطلاحات

فصل دوم ( مروری بر ادبیات و پیشینه پژوهش )
مقدمه
درمان های شناختی
تعریف مهارت حل مساله
آموزش مهارت حل مساله یا PST
مهارت حل مسأله و سازگاری
مراحل مهارت حل مسأله
مراحل مهارت حل مسأله از دیدگاه دزوریلاوگلدفرید
موارد کاربرد مهارت حل مسأله
عوارض آموزش مهارت حل مسأله
بررسی نظریه هایی پیرامون حل مسأله
مهارت حل مسأله از دیدگاه مالترمن
مهارت حل مسأله از دیدگاه برونر
مهارت حل مسأله از دیدگاه بایلر
مهارت حل مسأله از دیدگاه گرینو
مهارت حل مسأله از دیدگاه دی چکو و کرافورد
مهارت حل مسأله از دیدگاه والاس
مهارت حل مسأله از دیدگاه گاینه
مهارت حل مسأله از دیدگاه جان دیویی
مهارت حل مسأله از دیدگاه دزوریلاو گلدفرید
تعریف عزت نفس
اهمیت عزت نفس
منشاء عزت نفس
ابعاد عزت نفس
عزت نفس و سازگاری اجتماعی
راهبردهای افزایش عزت نفس
بررسی نظریه هایی پیرامون عزت نفس
عزت نفس از دیدگاه براندن
عزت نفس از دیدگاه کوپر اسمیت
عزت نفس از دیدگاه اریکسون
عزت نفس از دیدگاه آلپورت
عزت نفس از دیدگاه آدلر
تعریف سازگاری اجتماعی
فرایند سازگاری و مبانی اجتماعی آن
عوامل مؤثر بر سازگاری اجتماعی
بررسی نظریه هایی پیرامون سازگاری اجتماعی
سازگاری از دیدگاه روان تحلیلی
سازگاری از دیدگاه زیست شناختی
سازگاری از دیدگاه واقعیت درمانی
سازگاری از دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجودی
سازگاری از دیدگاه تئوری شناختی – اجتماعی
سازگاری از دیدگاه تئوری انطباق فرد و محیط
پیشینه مطالعاتی
یافته های پژوهشی در داخل کشور
یافته های پژوهشی در خارج کشور

فصل سوم ( روش شناسی پژوهش )
مقدمه
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
– آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
– پرسشنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا
– آزمون ماتریس های پیشرونده ی ریون
روش پژوهش
شیوه اجرای پژوهش
روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

فصل چهارم ( گزارش یافته ها و تجزیه و تحلیل آن ها )
مقدمه
تحلیل توصیفی داده ها
تحلیل استنباطی داده ها
– آزمون فرضیه اول
– آزمون فرضیه دوم

فصل پنجم ( بحث و نتیجه گیری )
مقدمه
– تبیین یافته ها
– بحث و نتیجه گیری
پیشنهادها
الف – پیشنهادهایی براساس یافته های پژوهش
ب – پیشنهادهایی برای پژوهش های دیگر
محدودیت ها
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع انگلیسی

پیوست ها
نمونه ای از آزمون و پاسخنامه عزت نفس کوپر اسمیت
نمونه ای از پرسشنامه و پاسخنامه سازگاری اجتماعی کالیفرنیا
نمونه ای از پاسخنامه آزمون ماتریس های پیشرونده وی ریون
خلاصه برنامه آموزش گروهی مهارت حل مسأله

فهرست اشکال
شکل (۱-۲): فرایند مهارت حل مسأله وولفولک (۱۹۹۵، به نقل از سیف، ۱۳۸۱) ۳۰
شکل(۲-۲): شمایی از کل فرایند مهارت حل مسأله دزوریلا گلد فرید ( ۱۹۷۱، به نقل از دیویسون و گلد فرید، ۱۹۷۶، ترجمه احمدی علون آبادی، ۱۳۷۱) ۳۷
شکل(۳-۲): سلسله مراتب محرک ها و پاسخ ها ۴۲
شکل(۴-۲): سلسله مراتب عادت های هم خانواده ۴۲
شکل(۵-۲): سلسله مراتب مرکب عادت های هم خانواده ۴۳
شکل(۶-۲): مراحل بازنمایی شناختی مسأله از یک ساخت شناسی در مدل حافظه گرینو (۱۹۷۳، به نقل از بهرامگیری، ۱۳۸۰) ۵۰
شکل(۷-۲): ساختار سلسله مراتب عزت نفس ۷۷
شکل(۸-۲): فرایند چگونگی تأثر احساس گناه، خودپنداره منفی و عزت نفس پایین در ایجاد رفتارهای ناسازگارانه در افراد ( مکی و اسمیت ۲۰۰۰) ۷۹
شکل(۹-۲): فرایند سازگاری بیلر ( ترجمه کدیور، ۱۳۷۳) ۱۰۲
شکل(۱-۳): طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل ( شریفی و شریفی، ۱۳۸۰) ۱۶۱

فهرست جداول

جدول (۱-۲): عناصر برنامه پیشگیری گستن وویسبرگ (۱۹۸۸، به نقل از کارتلیج و میلبون، ترجمه نظری نژاد، ۱۳۷۲) ۲۷
جدول (۱-۳): چگونگی توزیع سؤالات آزمون در ابعاد مختلف عزت نفس ۱۵۱
جدول (۲-۳): ضریب پایانی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت در بین دانشجویانی ۱۵۳
جدول (۱-۴): شاخص های آماری مربوط به نمره های تفاوت آزمودنی های گروه آزمایش وکنترل ۱۶۷
جدول (۲-۴): شاخص های آماری گروه های آزمایش وکنترل در نمره های عزت نفس ۱۶۸
جدول (۳-۴): شاخص های آماری گروه های آزمایش وکنترل در نمره های سازگاری اجتماعی ۱۶۸
جدول (۴-۴): نتایج آزمون برابری واریانس های لیون در متغیر عزت نفس ۱۶۸
جدول (۵-۴): نتایج آزمون برابری واریانس های لیون در متغیر سازگاری اجتماعی ۱۶۹
جدول (۶-۴): نتایج آزمون پارامتری t با استفاده از تفاوت نمره ها برای نمونه های وابسته در خصوص مقایسه میانگین های گروه آزمایش در موقعیت پیش آزمون- پس آزمون در متغیر عزت نفس ۱۷۱
جدول (۷-۴): نتایج آزمون پارامتری t با استفاده از تفاوت نمره ها برای نمونه های وابسته در خصوص مقایسه میانگین های گروه کنترل در موقعیت پیش آزمون- پس آزمون در متغیر عزت نفس ۱۷۱
جدول (۸-۴): نتایج آزمون پارامتری t با استفاده از تفاوت نمره ها برای نمونه های وابسته در خصوص مقایسه میانگین های گروه آزمایش در موقعیت پیش آزمون- پس آزمون در متغیر سازگاری اجتماعی ۱۷۲
جدول (۹-۴): نتایج آزمون پارامتری t با استفاده از تفاوت نمره ها برای نمونه های وابسته در خصوص مقایسه میانگین های گروه کنترل در موقعیت پیش آزمون- پس آزمون در متغیر سازگاری اجتماعی ۱۷۲
جدول (۱۰-۴): نتایج آزمون پارامتری t برای نمونه های مستقل در خصوص مقایسه میانگین های نمره های تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیر عزت نفس ۱۷۳
جدول (۱۱-۴): نتایج آزمون ناپارامتری uمان- ویت نی برای نمونه های مستقل در خصوص مقایسه میانگین های نمره های تفاوت گروه آزمایش و کنترل در متغیر سازگاری اجتماعی ۱۷۵

فهرست نمودارها
نمودار (۱-۴): هیستوگرام نمرات عزت نفس گروه های آزمایش و کنترل در موقعیـت پیش آزمون- پس آزمون ۱۷۴
نمودار (۲-۴): هیستوگرام نمرات سازگاری اجتماعی گروه های آزمایش و کنترل در موقعیت پیش آزمون – پس آزمون ۱۷۶